Instruktørkvalificering - et sammenhængende koncept pr. 14. maj 12
Der er nu udarbejdet et sammenhængende koncept, med udbud som AMU kurser i efterår 2012.

En online kompetenceprofil for instruktører bliver tilgængeligt pr. 25. maj 12.
     

 Instruktørkvalificering: Mellemresultater pr. 15. marts 12
To projekter arbejder i temagruppen på at konstruere et sammenhængende forløb på AMU-niveau:
  • Basiskursus over 2-3 dage, med AMU-kursusmål nr. 40422
  • Et opbygningskursus over 3 x 2 dage, hvis AMU-relatering er under udarbejdelse.
Basiskurset afholdes som et pilotforløb d. 30.-31. maj, samt 1. juni. Kursisternes tilbagemeldinger vil påvirke den endelige udformning af kurset. Opbygningskursets første to delelementer er velafprøvet, og den tredje del afholdes medio april. Deltagernes tilbagemeldinger får ligeledes indflydelse på den endelige opbygning.

Basiskurset bygger på beskrivelsen af SKP-instruktørers forskellige funktioner og roller, indsamlet på projektets 10 følgeskoler. Disse er meget forskelligt organiseret på de forskellige skoler. Derfor bliver det kommende pilotkursus en ”maxi-udgave”. Der bliver senere mulighed for lokal tilpasning af kurset.

Til lokal afklaring af behov for kompetenceudvikling, har projektet udviklet en profil, der både kan score skolens behov og instruktørens aktuelle kompetencer. Modellen programmeres p.t. til fri online brug. Tak til SKP Mercantec!
     

 Instruktørkvalifcering: Mellemresultater pr. 8. marts 12
En foreløbig version af rolle- og funktionsbeskrivelsen for SKP-instruktører er nu tilgængeligt. Den populært kaldte "Jamaica-model" bygger på interview med SKP-ansvarlige og -instruktører fra de 10 tilknyttede skoler.
Et første udkast af et værktøj til en kompetenceprofil er til høring hos skolerne og publiceret her.

Et basiskursus på AMU-niveau afholdes som testforløb 30.-31. maj og 1. juni 2012, med deltagere fra de 10 tilknyttede skoler. Nærmere praktisk information følger. Kurset vil benytte AMU-mål  fra kursus nr. 40422.

I et vist omfang vil eksterne deltagere kunne tilmelde sig. Deltagerne skal dog være indstillet på, at kurset er et testforløb, hvor tilbagemeldinger vil indgå i den endelige uddformning af kurset. Der sigtes imod, at kurset afholdes igen i sin endelige version i løbet af september 2012. Nærmere information hos projektleder Hanne Koblauch. 

Yderligere har EUC Nord velafprøvet den første del af opbygningsforløbet. Resultater herfra, se her.
     

 Instruktørkvalifcering: Mellemresultater pr. 17. nov. 11
Siden okt. 2011 har temagruppen udarbejdet et udkast til en studieordning for opbygningsforløbet (3x 2 dage), samt en oversigt over SKP-instruktørers roller og funktioner, som basis for det grundlæggende introforløb (2 dage) og fælles ramme.

Udkastet til studieordningen over 3 x 2 dage retter sig mod instruktører der enten har gennemført de grundlæggende forløb eller har tilsvarende kompetencer. Studieordningen er en kompetencebeskrivelse til brug for underviserne på forløbene (= praksisnære faglærere). Studieordningen har indtil videre hovedsageligt et pædagogisk sigte.

En drøftelse af det samlede forslag i alle temagrupper førte til, at temagruppen overvejer følgende kommentarer i den videre udvikling:
Hvor tager vi afsæt - i læringsverden eller i den faglige verden?
Vær varsom med ensidig koncentration på det pædagogiske område. Kompetenceudvikling omkring SKP-instruktørernes øvrige roller og funktioner er vigtig at have med (som driftsleder, konsulent). Inddrag et bredere fokus end kun arbejdsbeskrivelser – instruktørernes oplæringsmetoder er varierede (fx spørgeteknikker, projektarbejde, præsentationer, sidemandsoplæring blandt eleverne).
     

 Instruktørkvalifcering: Mellemresultater pr. 29. sept. 11
Samarbejdet mellem temagruppens to projekter har resulteret i beslutningen om, at man vil lade de to kvalificeringsforløb supplere hinanden.

Begge forløb vil ligge på AMU-niveau, henholdsvis niveau 3 og niveau 4. Begge forløb vil beskæftige sig med de for SKP-instruktørerne væsentlige kompetencer, men med forskellig dybde og indholdsmæssigt fokus. Begge forløb vil inddrage Søren Beike´s model for SKP-opgavetyper (se også Bygud´s pjece ”Den gode skolepraktik”).Forløbene vil tage udgangspunkt i en kompetenceprofil for SKP-instruktører, som p.t. udarbejdes af Hansenberg, på baggrund af interview med 10 skoler i hele landet. Kompetenceprofilen bygger på SKP-instruktørernes opgaver og funktioner, samt skolens måde at organisere SKP på. Profilen kan tilpasses til de lokale behov på skolerne.

Varigheden for de endelige forløb er endnu ikke afklaret.
Skøn for projekternes forsøgsperiode: 1. forløb - ca. 2 dage, 2. forløb - ca. 6 dage.
     

fælles info