Denne temagruppe arbejder detaljeret på en række konkrete tiltag, der vedrører selve indholdet i skolebaseret SKP. Projekterne supplerer hinanden og inddrager hinandens mellemresultater.

Som sidegevinster af dette arbejde udveksler projekterne om bl.a. deres måde at omsætte praktikmål på. På siden "Praktikmål i brug" - se højre menu - publiceres derfor løbende praktikmål, der er "oversat" til konkrete opgaver og operationelle delmål.
     

  
     

 SKP-indhold: Mellemresultater pr. 15. marts 12
Temagruppen udvekslede om deres aktiviteter siden sidst, med relation til den fælles model. Man var opmærksom på, hvor projekterne supplerer hinanden. De fleste projekter skrider planmæssigt frem, mens et par projekter har været i dvale.

 • Aalborg HS (procedurer) er stort set færdig med kvalitetshåndbogen, som i princippet kan anvendes på alle handelsskoler. Kun enkelte bilag mangler at blive rettet til. Der er endnu ikke gennemført en elevtrivselsundersøgelse, men spørgeskemaer er udarbejdet.
      
 • Ringkøbing/Skjern / Herningsholm (udvikling af SKP-opgaver): Har ligget lidt stille i en periode, men er i gang nu. Det er et større arbejde end forventet. Det har undervejs været nødvendigt at inddrage undervisningsmål udover praktikmål, i processen med at udarbejde aktiviteter til SKP. Ringkøbing har udarbejdet trin 1 i mekanikeruddannelsen, men implementeringen har været en større udfordring end først antaget. Udvikling af trin 2 er igangværende.
      
 • EUC Syd (strukturer) har haft større vanskeligheder, i form af manglende opbakning fra det lokale arbejdsmarked til modellen. Skoledelen er stort set på plads, men der mangler virksomheder, som vil aftage eleverne i praktik.
     
 • UC Holstebro (virksomhedspartnere) kan på baggrund af en dialogdag med 15 virksomheder og NCE nu trække på et velfungerende netværk. Processen har indtil videre resulteret i, at skolen koncentrerer sig på et udvalg af værktøjer i forhold til at dokumentere elevens læringsproces. Logbogen er omdrejningspunktet, men skal nu formes således, at Elevplan kan anvendes.
     
 • Skive HS (selvstyrende grupper) har med stor succes etableret det skoleoverskridende samarbejde med Skive TS, hvor to kontorelever tilbringer 3 dage om ugen i Skive TS´ SKP-ordning for tømrer- og elektrikerelever.  Introduktion af eleverne og samtlige processer kvalitetssikres gennem faglig forberedelse, kontaktpersoner og løbende opfølgning ved hjælp af spørgeskemaer. Oplæringen af de tekniske elever har fået et kvalitetsløft via en systematisering af deres arbejdsprocesser samt meningsfulde opgaver i lokalsamfundet. P.t. arbejder handelsskolen på at udvide virksomhedsnetværket og at skabe en større sammenhæng mellem skole- og praksisperioder i virksomheder / hhv. på teknisk skole.
     
 • Hansenberg (kompetencevurdering) resultater efterleveres pga. overdragelse til ny projektleder.
     

 SKP-indhold: Mellemresultater pr. 17. nov. 11
Temagruppens udveksling relaterede til deres fælles model, og man er opmærksom på, hvor projekterne supplerer hinanden. Modellen påføres mere og mere indhold, i takt med at projekterne skrider frem.

Et centralt spørgsmål er, hvordan skolens organisatoriske placering/ansvar for SKP har indflydelse på SKP´ens renommé, holdninger på skolen, elevernes adfærd og implementering af kvalitetsprocedurer.

Hvert projekt berettede om fremskridt, på trods af vanskeligheder undervejs. Gennemgående nævnes nødvendigheden for at arbejde med holdninger ift. SKP internt på skolen.
 • Aalborg HS er langt med kvalitetshåndbogen, som i princippet kan anvendes på alle handelsskoler. Dog er der udpeget problemer med transfer af metoderne pga. forskellige organisatoriske forhold på de enkelte skoler. Der arbejdes videre med håndbogens struktur.
      
 • Ringkøbing/Skjern / Herningsholm arbejder på en opgavebank til opfyldelse af praktikmål. Omsætning af (de nye) praktikmål til opgaver er indtil videre foregået uden videre problemer. Målene i trin 1 af uddannelsen er beskrevet. Dog kunne der observeres vanskeligheder ved at få instruktørerne til at have fokus på praktikmål og omsætte beskrivelserne til praksis.
    
 • EUC Syd påbegynder et mindre hold SKP-elever efter den nye model primo december. Man vil afvikle så mange skoleperioder som muligt i starten af SKP-forløbet, for at gøre eleverne fagligt mere attraktive for praktikvirksomheder med en lang periode sidst i uddannelsen. Skolens lave kvote har været årsag for forsinkelsen, da man skulle vente på at kunne samle elever.
      
 • UC Holstebro har indledningsvist strammet op på de interne procedurer, hvor bl.a. EMMA omtales som påtænkt, frem for som et ”skræmmebillede”. Der er fremstillet nye infobrochurer om SKP på skoleniveau og for hver faglig afdeling. SKP´en omtales ud fra en mere positiv og konstruktiv tilgang. Der er afholdt Elevplankursus mhp. elevens uddannelsesplan og praktikmål, fraværsregistrering og dokumentation af aftaler elev/instruktør. Praksis varierer stærkt afdelingerne imellem pga. decentral ledelse og forskellig tradition. Virksomhedsdagen afholdes d. 7. dec. 2011.
     
 • Hansenberg arbejder flersporet: En introduktionsfolder er sat i gang på alle 5 deltagende uddannelser. Kompetencespindet afprøves med elever på alle 5 uddannelser. Brug af logbog er igangsat hos frisørerne. I auto–SKP iværksættes en mentorordning med virksomheder. Alle SKP-arbejdsgange ligger beskrevet på skolens intranet. Endeligt er der planlagt et kursus for alle SKP elever i personlig udvikling (fremtoning etc.). Skole- og regionsmesterskaber er ved at blive beskrevet.
      
 • Skive HS er kommet i gang med selvstyrende grupper pr. 1. nov., efter et kursusforløb v/ Skive TS. Procedurerne omkring det skoleoverskridende samarbejde er afklaret, og administrative materialer er udarbejdet. Forhindringer er kortlagt, bl.a. i form af HS-elevernes begrænsede adgang til TS´s administrative system. Projektet indebærer også holdningsbearbejdning hos lærere og elever på begge skoler.
     

 SKP-indhold: Mellemresultater pr. 29. sept. 11
Denne store temagruppe dækker over tekniske og merkantile tilgange. Udfordringen i temagruppen består i at få deres resultater til at supplere hinanden til et fælles billede: Ny struktur for hovedforløbet, systematiske procedurer for uddannelser med SIMU, nye SKP-opgaver, nye samarbejdsflader om SKP-opgaver, nye måder at vurdere elevernes kompetencer på, nye måder at organisere elevernes samarbejde på.

En foreløbig arbejdstegning for gruppens aspekter:Hvert enkelt projekt kan fortegne progression:

 • UC Holstebro har indkaldt deres omkring 20 virksomheder i uge 45, mhp. at beskrive relevante SKP-opgaver.
 • Herningsholm m.fl. arbejder på at kortlægge opgaver der kan matche uddannelsernes praktikmål. Målet er en overordnet model for at udarbejde en god SKP-opgave.
 • Aalborg HS m.fl. har indsamlet HS-materialer fra hele landet mhp. at standardisere dem til deres digitale kvalitetshåndbog. Desuden arbejder man på samspillet mellem det praktikpladsopsøgende arbejde og det skoleinterne SKP-arbejde. Pressekronik er også publiceret.
 • Skive HS og TS har fokus på fælles kommandoveje for deres respektive elever. Skive HS har skabt forudsætningerne for at komme i gang med selvstyrende elevgrupper: Funktions- og arbejdsbeskrivelser for eleverne, evaluerings- og trivselsmålinger. Skive TS har udarbejdet materialebeskrivelser og arbejdsbeskrivelser med tidsforbrug.
 • Hansenberg arbejder med kompetenceprofiler for elever.
     

fælles info