"Vedvarende projektresultater"
- fra udvikling til drift af projektresultater på erhvervsuddannelsessektoren

Denne menu indeholder afhandlingen "Vedvarende projektresultater" ved Regina Lamscheck-Nielsen, 2011, Master i Projektledelse og Procesforbedringer, RUC, vejleder Jesper Schlamovitz.

Masterafhandlingen omhandler spørgsmålet, hvordan en projektleder øger sandsynligheden for ibrugtagning og forankring af succesrige projektresultater. Dette er endnu mere væsentligt, når projekter foregår på tværs af flere organisationer, over større geografiske afstande og er afhængige af politisk styring. 

Til belysning af dette spørgsmål har jeg foretaget action research i løbet af det politisk iværksatte program ´Kvalitet i skolepraktikken´ (februar 2011 - februar 2013). Afhandlingen relaterer til perioden februar - november 2011. Programmet rummede i afhandlingsperioden 13 projekter, med tilsigtet udvidelse per januar 2012.

Brugerbidragene og analysen har resulteret i ´FoU-implement´ - en operationel implementeringsmodel for projektledere på erhvervsuddannelsessektoren. Modellen ledsages af en kort videoinstruktion.

I håb om, at modellen må gøre gavn i praksis!

Aarhus, 11. november 2011
Regina Lamscheck-Nielsen - regina@moeve.dk

Tilføjelser, 23. marts 2012 og 20. april 2012
Modellen ´FoU-implement´ er nu programmeret til en interaktiv online model, med mulighed for at foretage individuelle scoringer. Prøv og scor´ dig selv!
På baggrund af uforventet stor udenlandsk interesse, er modellen nu også oversat til engelsk og ligeledes frit tilgængeligt: Score yourself!
   

 Læsevejledning
Masterafhandlingen er konciperet og forfattet som en sektion til www.skolepraktik.dk.

Opbygning og terminologi
Sitemap for masterafhandlingen svarer til en klassisk indholdsfortegnelse. Antal karakterer i overskrifterne er af tekniske årsager begrænset. Download her.

Masterafhandlingen er bygget op i "moduler" i venstre menufelt, svarende til kapitler.
Hvert modul indeholder "modulpunkter". Se modulpunkternes overskrifter i højre menufelt.
Midterfeltet indholder læsefeltet og er delt op i "afsnit".

Indhold
Til læsning anbefales enten den rækkefølge, der er givet gennem modulernes nummerering. Alternativt vælg ud fra specifik interesse: 
 • Modulerne 1 til 3 præsenterer baggrund, problemstilling, formål og kontekst
 • Modul 4 behandler teoretiske aspekter af det projektfaglige emne ´implementering´
 • Modulerne 5 og 6 beskriver den valgte metode ´community action research´, med undersøgelsesportefølje og undersøgelsesresultaterne
 • Modul 7 indeholder analysen med afhandlingens overordnede resultat - en handlingsanvisende implementeringsmodel for projektledere
 • Det afsluttende modul 8 samler hovedpointer og giver en sammenfattende konklusion
Afhandlingen er suppleret med en artikel, til publicering i medier på erhvervsuddannelsesområdet.
En digital dagbog (wiki) har gengivet mine refleksioner og læringspunkter i skriveprocessen. Dagbogen er lukket for eksterne læsere, men inddraget som en af kilderne i undersøgelsesmetoden action research. 

Læsning
Via sitets html-baserede opbygning består der mulighed for at bevæge sig mellem afsnit via hyperlinks. Det gælder for masterafhandlingens moduler og på tværs af websitets sektioner. Masterafhandlingen gør brug af mediefunktioner, såsom illustererende film- og lydklip og interaktive modeller. Enkelte af masterafhandlingens undersøgelser er foretaget online via en integreret surveyfunktion.

Sproget i afhandlingen er tilpasset en læsbarhed der understøtter skærmlæsning, med relativt korte sætninger og hyppige afsnit.
     

 Refleksioner over medievalg
Mediet for masterafhandlingen er et avanceret web-baseret CMS-system (content management system), med differentieret brugeradgang og integrerede Web 2.0 komponenter. DotNetNuke er et open source system, som erhvervsskolen Mercantec i anledning af ´Kvalitet i skolepraktikken´ har udviklet en applikation til. Jeg har som bruger haft indflydelse på den tekniske udviklingsproces.

Medievalget har haft betydning for både produktet og processen.

Medievalg i forhold til skriveproduktet
Den projektfaglige baggrund for brug af platformen www.skolepraktik.dk er uddybet i modul 5c Kommunikation. Forskningsmetoden action research, som bygger på en forskers interaktion med casedeltagere på forskningsfeltet, styrkes her gennem placering af masterafhandlingen på casens platform. Samtidigt med, at forskningssektionen og casesektionerne er holdt adskilt gennem en tydelig sitearkitektur, muliggør hyperlink teknologien den direkte navigation imellem sektionerne.

Valg af hjemmesideformen har til gengæld kostet det koncentrerede læseflow, som kan opnås via et analogt medie, hvor læsningen primært foregår lineært. Desuden udfordrer mediet de læsere, der er utrænede webbrugere eller måtte have modstand mod mediet.

Medievalg i forhold til skriveprocessen
Sammenlagt var det en spændende udfordring at udforske og integrere nye præsentationsmåder og samtidigt at bevare et lødigt akademisk niveau under de sproglige begrænsninger, som online kommunikation medfører. 

Sitet er brugt som det primære medie i skriveprocessen. Dermed blev den strukturerede tænkning forceret fra starten af. Menuen afspejlede under hele forløbet indholdets opbygning, såvel som placering og prioritering af enkeltelementerne. Omprioriteringer i strukturen undervejs blev omgående synlige. Dermed oplevede jeg ændringerne mere organiske end ved analog redigering og samklipning af lineære tekstdele. 
 
Sitet fungerede som et centrerende værktøj i skriveprocessen: Al væsentlig information var tilgængelig her (og kun her!) via uploadede kildedokumenter og linkning til tekster på eksterne lokationer. 

Wiki´en fungerede som en notesbog, hvor jeg fastholdt forundringer, bekymringer og idéer. Her placerede jeg også de emner, som jeg ikke umiddelbart kunne integrere i mastersektionen, men som jeg havde fornemmelse af, ville kunne få indflydelse på produktet. Wiki´en blev altså en "skraldespand" for mig - i March´s bedste forståelse. Desuden benyttede jeg wiki´en til dialog med vejleder og eksterne interessenter i min afhandling. Det oplevedes som nemt og målrettet for mig og som en ny og spændende måde at kommunikere på for de eksterne. 

De nye teknologier understøttede sammenlagt mit sigte om at gøre udviklingsprocessen mere transparent og at involvere relevante aktører som aktive med-/modspillere under hele forløbet. 

Rent teknisk har sitet været velfungerende og nemt at håndtere for mig som en trænet it-bruger. Dog skulle jeg give afkald på de avancerede redigeringsfunktioner, som de gængse konventionelle tekstbehandlingsprogrammer byder på.
     

 Tak!
Hermed takker jeg de organisationer og engagerede enkeltpersoner der har gjort det muligt for mig at realisere denne masterafhandling, bl.a. i sin ukonventionelle form som website:
 • Projektlederne i ´Kvalitet i skolepraktikken´: 
  Tak for åbenhed, for de mange tankevækkende bidrag og kritisk sparring fra praksis i EUD! Jeg håber, resultaterne kan gøre gengæld i det daglige.
 • Min styregruppe i Uddannelsesstyrelsen:
  Tak for jeres tålmodighed! Og endnu større tak for at turde at gå nye veje. Jeg vil fortsat gøre alt hvad jeg formår, for at de endelige resultater primo 2013 vil retfærdiggøre denne satsning. 
 • Skolepraktikinstruktør i datateknik på erhvervsskolen Mercantec i Viborg, samt de fantastiske elever, der har været involveret i den tekniske udvikling af sitet:
  I har ikke alene forstået, hvor jeg ville hen. I har omsat mine ønsker til tekniske løsninger - selv dem, som I mente, var umulige. Godt gået! 
 • RUC:
  Ikke mindst vil jeg takke RUC for at have godkendt og støttet min idé om at forfatte en masterafhandling i form af et website og de uforudsigeligheder, som dette medfører.
 • John Nielsen, Charlotte Kølle Jørgensen, Lotte Kirkeby og jer andre:
  Tak for uvurderlige praktiske bidrag og kritiske spørgsmål fra hver jeres virkelighed!