5a - Action research

Undersøgelserne og analyserne i denne masterafhandling skal understøtte min overordnede forskningsmetode ´action research´, med det fælles mål for forskeren, tovholderen og praksisaktørerne at skabe nye praksisresultater og ny viden til forskning

Undersøgelsesprocessen består af refleksions- og aktionsfaser, hvor det er væsentligt at undgå på den ene side for megen teoretisering og på den anden side ren aktivisme. Hvert forskningsprojekt må finde sin egen balance mellem disse faser (Heron/Reason, 2001).
     

  
     

 Action research i forhold til ´Kvalitet i skolepraktikken´
Forskeren/forfatteren af afhandlingen er identisk med mig som tovholder for Uddannelsesstyrelsens program ´Kvalitet i skolepraktikken´. Programmet danner case for undersøgelsen.

Tovholderen står foran aktionsforskningens klassiske udfordring: At forskeren er meget tæt på det felt og de emner, der skal undersøges: Jeg skal influere feltet konstruktivt, for at opnå programmets mål sammen med projektlederne.
Som forsker har jeg samtidigt det opdrag at observere begivenhederne fra en vis distance med et vist kritisk overblik og at drage konklusioner, der igen skal drøftes med aktørerne.

Aktionsfaser
Aktionsfaserne af min action research bygger fortrinsvist på min pædagogiske og projektfaglige ekspertise med årtiers erfaringer i ledelse af kultur- og uddannelsesprojekter, samt kommercielle events. For alle tre områder gælder det, at det er mennesker der står i centrum, og at det er menneskernes subjektive oplevelser og engagement der er afgørende for et projekts succes.

Dermed står kommunikation centralt, både hvad angår formidling efter transmissionsprincippet og den dialogorienterede kommunikation. Netværksdannende aktiviteter spiller ligeledes en stor rolle, enkeltaktører imellem og for gruppen som helhed.

Refleksionsfaser
For at imødegå "ren aktivisme", indlagde jeg refleksionsfaser i min action research, i form af en række kvalitative og kvantitative undersøgelser.
     

 Community Action Research
Mit operationsfelt er programledelse - mere specifikt, programledelse af projekter der formelt ikke tilhører den samme juridiske organisation.

Derfor valgte jeg en tilgang for action research, der beskæftiger sig med samspillet mellem flere organisationer - "Community action research" (Senge/Scharner, 2001).

Hovedtanken bag denne forskningsform er at drage nytte af samspillet mellem praksisaktører, forskere, konsulenter og flere organisationer imellem, med det fælles mål at producere viden, metoder og værktøjer, at afprøve dem i praksis og kvalificere igen gennem praksis.
     

5 metoder