5d - Undersøgelsesmetoder

Undersøgelsesporteføljen bestod af 5 undersøgelser. For resultater, se modul 6 undersøgelser.
     

  
     

 En række udvekslingsseminarer
3 årlige udvekslingsseminarer samler projektlederne og valgfrie nøglepersoner per projekt, samt programmets styregruppe. Seminarerne danner ramme om erfaringsudveksling, understøtter forståelse for programmets arbejdsrytme, fremmer fælles fremdrift og udpeger fælles resultater. Følgende blev afholdt i 2011:
 • Kick-off, 9. juni - fælles formål, projektpræsentationer, nedsættelse af temagrupper.
 • Værksted, 29. september - fælles arbejdspunkter i temagrupper, første mellemresultater
 • Værksted, 17. november - mellemstatus, konklusioner til nye projekter
Som programmets tovholder afholdt jeg seminarerne og benyttede lejligheden til action research, i overensstemmelse med styregruppen og projektlederne.

Afhandlingsrelevante resultater fra udvekslingsseminarerne er uddraget af referaternes konklusioner, perspektiveret med mine refleksioner og dialog med styregruppen.
     

 Interview med 13 projektledere, juni 2011
Jeg foretog individuelle interview med de 13 projektledere, med en varighed per interview ca. en time. Interviewene foregik ud fra en struktureret, men ikke låst spørgeguide. Mine udførlige interviewnoter blev godkendt af projektlederne inden inddragelse i analysen.
 
Spørgerammen var konstrueret ud fra flere vinkler:
 • Faktuelle baggrundsspørgsmål
 • Projektledernes egen forståelse af implementering, samt egne tiltag til fremme af implementering
 • Barrierer og implementeringsfremmende støtte
De aspekter, der er nævnt modul 4 implementering og delvist modul 3 kontekst, lå i baggrunden ved konstruktion af spørgeskemaet og gennemførelse af interviewene.

Til forskel for interview af ikke-involveret karakter, opstod der faglig dialog og faglige indsigter hos både projektlederne og mig i løbet af interviewene. Dermed brød jeg indimellem ud af interviewerens lyttende rolle, ved at gå over til at rådgive fagligt, hhv. fremprovokere faglige idéer i løbet af interviewene.
  Dermed bevægede jeg mig frem og tilbage imellem rollen som interviewer (= forsker) og rollen som uddannelsesfaglig ekspert hhv. tovholder (= involveret aktør). Den refleksionsfremkaldende del af interviewene blev altså udvidet med en del, der bidrog til programmets faglige fremdrift.
       

   Online surveys med projektledere
  Jeg gennemførte 2 online surveys med de 13 projektledere (ult. juni og medio okt. 2011), med næsten identiske spørgsmål.
  Spørgeskemaerne indeholdt kvantitative og låste spørgsmål (multiple choice), dog med mulighed for korte kvalitative tilføjelser.

  Formålet var dels at følge den faktuelle progression i de enkelte projekter. Dels ønskede jeg at rette projektledernes opmærksomhed på implementering fra starten af programmet. Sidstnævnte konkretiserede jeg i spørgeskemaet i form af eksempler på implementering indenfor de respektive 4 temaer, som projekterne arbejder med.

  Spørgeskemaerne blev konstrueret til at kunne fortsætte tiden ud i den resterende programperiode. Hvert skema kan udfyldes på under 10 minutter.

  Skemaet blev indledningsvist testet af en udvalgt projektleder:

  "Teknisk var der ingen problemer. Spørgsmålene måtte jeg tænke en del over inden jeg kunne besvare, og det tager omkring 10 min. at udfylde skemaet.
  Survey skemaer, se her
       

   Interview med beslutningstagere
  Beføjelserne for projektlederne og programmets tovholder mhp. implementering er begrænsede. Kontekstbeskrivelsen og interviewene med projektlederne havde dog vist, at EUD-systemets beslutningstagere kan have væsentlig betydning for implementering af nyudviklede tiltag.

  Jeg valgte derfor at foretage interview med udvalgte beslutningstagere, oktober 2011:
  • Projektejeren i Uddannelsesstyrelsen, kontorchef Jørgen Torsbjerg Møller
  • Uddannelsesdirektør i Undervisningsministeriet indtil 2008, Roland Østerlund
  • Styregruppeformand for ´Kvalitet i skolepraktikken´, Gert Nielsen
  Af ressourcegrunde fravalgte jeg interview med repræsentanter fra programmets politiske følgegruppe i Rådet for Erhvervsuddannelserne (REU).

  Formålet med interviewene var en udforskning af:
  • interviewpersonernes syn på implementering
  • at indhente fakta og afdække systemets kontekst for implementering
  • at perspektivere de allerede indgåede undersøgelsesresultater
  Interviewene havde en varighed på ca. 1 time og foregik semistrukturet. Mine noter blev inden analysen  godkendt af interviewpersonerne.
       

   Forundringer og refleksioner
  En del af action research består af forskerens refleksioner over sin forskning og processen.

  Til dette formål oprettede jeg en wiki som en elektronisk dagbog og notesblok. Dagbogen indeholdt mine personlige formløse noter fra processen undervejs, i form af huskenoter, strøtanker, forargelser, spørgsmål, formodninger og midlertidige konklusioner.  

  Jeg brugte noterne til at observere mine egne tankeprocesser, men samtidigt sparkede dagbogen aktivt til fremdriften i det videre forløb. At formulere tankerne gav anledning til handlinger.

  Mine refleksioner skulle kvalificere og berige undersøgelsesprocessen og i videst muligt omfang afholde fra "ren aktivisme", som er en af action research´s klassiske fejl (Heron/Reason, 2001).
  Jeg spejlede desuden noterne i Ry Nielsen/Repstad´s overvejelser for forskning i egen organisation (2006).
       

  5 metoder