BILAG - 6a Udveksling
     

  
     

 Udvekslingsformer
Udvekslingen foregik via flere tiltag:
 • Udvekslingsseminarer for projektledere, nøglepersoner i projekterne og repræsentanter fra UDST´s styregruppe
 • Bilateral erfaringsudveksling mellem enkeltprojekterne
 • Platformen skolepraktik.dk
Udvekslingen via seminarerne er designet til at være det mest profilerede, men ikke nødvendigvis det vigtigste tiltag. Planlægning, gennemførelse, resultaterne og formidling er veldokumenteret.

Bilateral udveksling blev håndteret via "håndholdt match-making" fra tovholderen, så vel som via uformel personlig udveksling i rammerne af netværket.

Skolepraktik.dk var mhp. udveksling tænkt som centralt arkiv for programmets og projekternes kernedokumenter og værktøjer. Desuden som en platform til løbende profilering af enkeltprojekterne i større kontekst.

Samtlige 3 former er blevet praktiseret som tiltænkt og med stigende intensitet i løbet af afhandlingens periode.
     

 Resultater fra udvekslingsseminarerne
De 2 seminarer kick-off d. 9. juni 2011 og projektlederværkstedet d. 29. september 2011 blev gennemført som planlagt. Begge seminarer var velbesøgte, med op til flere deltagere per projekt og på trods af egenbetaling.
Det næste seminar er planlagt for d. 17. november 2011.

Kick-off, 9. juni 2011
Som væsentligt resultat bekræftede projektlederne det meningsgivende i at få deres projekter placeret i de foreslåede 4 temagrupper

13 projektpræsentationer og eksterne bidrag blev gennemført engageret og disciplineret, med anerkendende såvel som kritiske tilbagemeldinger. Kommentar fra styregruppemedlem: "Der var en rigtig god stemning." Flere projektledere gav efterfølgende i mails og mundtligt udtryk for at have fået stort fagligt gavn af præsentationerne. Tovholderen blev rost for en stram og målrettet styring: "Vi skal have noget ud af det her."

Det fremstod som en erkendelse hos projektlederne, at alle projekter skulle afsluttes samtidigt senest pr. 31. december 2012, og at slutdatoen dermed fik en uvant stor betydning. Det vandt bifald, at alle ville bidrage til en fælles afsluttende publikation og præsentation af resultaterne, som styrkelse af den samlede indsats.

Sammenlagt efterlod seminaret indtrykket af et hold projektledere som værende indstillet på at gøre en arbejdsindsats, at tage chancer i det følsomme uddannelsespolitiske landskab og at være åbne i forhold til hinanden.

Kick-off seminarets resultater er dokumenteret i følgende materialer:
Projektleder værksted, 29. september 2011
Seminaret var rammen omkring en arbejdsdag i programmets 4 temagrupper. Projektdeltagerne blev bedt om at udveksle og konkludere på de første resultater, forhindringer og idéer.

Seminarets resultater er dokumenteret i følgende materialer:
Temagrupperne måtte konstatere forskellig grad af fremdrift og synergi, men alle kunne bidrage med konkret til deres tema.
Flere projekter begyndte at overtage mellemprodukter fra hinanden, såsom interviewguides, evalueringsskemaer og salgsmaterialer.
Der blev indgået aftaler om personlig bilateral udveksling i den kommende periode.

Dagens evaluering tilkendegav kun positive tilbagemeldinger og at seminaret havde bidraget til fremdrift i enkeltprojekterne.

     

 Resultater fra bilateral udveksling
  Resultater fra denne udvekslingsform er ikke systematisk afdækket, ej heller er det tilsigtet at registrere samtlige effekter. Her følger udvalgte eksempler på gensidig gavn:
  • En tidligere udviklet evalueringsmodel for SKP-elevers personlige og faglige progression cirkulerede mellem projekterne, og en best-practise repræsentant fra et af projekterne blev inviteret af flere andre projekter til personlig præsentation.
  • En projektleder udarbejdede en cost-benefit analyse for SKP på egen skole. Denne analyse blev stillet til rådighed for de andre projektledere, mhp. dialog med deres lokale ledelse.
  • En trivselsmålingsmetode blev overtaget af min. 3 andre projekter, efter fælles præsentation på udvekslingsseminar.
  • To skoler med auto-SKP indgik aftale om at udveksle om deres organiseringsformer.
  • To skoler med mediegrafisk SKP indgik aftale om at udveksle om non-profit opgaver for deres SKP-elever.
  • 2 x 2 projekter var blevet "tvangsfusioneret" af styregruppen. Begge projektkonsortier erklærede og eksemplificerede deres faglige gavn af "fusionerne".
  • Tovholderen indlempede et projekts delaktivitet i et andet projekts hovedaktivitet omkring instruktørkvalificering, med sigte om at spare energi og opnå synergi.
  Sammenlagt er der skabt opmærksomhed på, at der består mulighed for at kunne drage nytte af hinanden. De endelige effekter afventes endnu.
       

   Skolepraktik.dk
  Platformen opnåede en stigende bevågenhed i løbet af afhandlingens periode. Ikke alene fra eksterne målgrupper, men der opstod også en programintern bevidsthed om, at profilering af eget projekt kunne foregå energibesparende og effektivt her.

  Samtlige 13 projekter foretog løbende aktualisering af deres projektinformation, enten ved at levere til redaktør eller ved selv at editere (5 ud af 13 projekter).

  Tovholderen formidlede programintern information, der krævede jævnlig brug af logon, og centrale oplysninger som kontaktdata er kun tilgængelige via den interne del af skolepraktik.dk. Derudover blev surveys gennemført online via platformen.
  Da 4 af projekterne blev udvalgt til særlig profilering via emu.dk, skete dette på baggrund af fremtoning på skolepraktik.dk. Sammenlagt er platformen blevet projekternes fælles ansigt udadtil.

  Også UDST og styregruppen brugte platformen hyppigt til deres interne kommunikation og arkivering af væsentlige programinfo.
       

  6 undersøgelser