BILAG - 6c Online surveys med projektlederne
     

  
     

 Besvarelser
De 2 næsten identiske online spørgeskemaer blev udfyldt med angivelse af skole og navn, med løfte om anonymitet.

Af de 13 projektledere besvarede 10 survey´en i juni, imens oktober-survey´en blev responderet af 9 projektledere. Kun én skole havde undladt at deltage i begge surveys. Flere projektledere ønskede at eftersende besvarelser. Dette betragter jeg som en rimelig responskvote, set i lyset af korte responsfrister, ferieperioder og frivillig indsats.

Idet projekterne først forventes afsluttet ult. 2012, kan survey´en af gode grunde (endnu) ikke vise, hvor vidt projekternes implementering vil lykkes.
     

 Kvantitative resultater
Implementeringsplan
Indledningsvist afdækkede survey´en, at kun 1 skole opererede med en "fuldt ud beskrevet" implementeringsplan for egen afdeling, for hele skolen, for konsortiet og landsdækkende.

Derudover havde kun 2 projektledere "fuldt ud beskrevet" implementeringsplaner for egen afdeling, og ingen videre fuldt ud beskrevne planer for de øvrige områder. Dog havde alle skoler udarbejdet planer med enkeltelementer, minimum for egen afdeling.

Implementeringsgrad
Som forventeligt, var der stort set kun en lille stigning fra juni til oktober i angivelse af implementeringsgrad. Denne dataindsamling kan forventes at få større udslag og variation længere i programforløbet.

En enkelt skole udmærkede sig ved allerede i oktober at have opnået en implementeringsgrad på 40-60% på alle tilsigtede områder, efterfulgt af en anden skole med 20-40% implementering på næsten alle områder. De fleste skoler lå dog omkring 20% eller mindre.

3 af 9 skoler havde trods alt nået at forankre deres resultater i egen afdeling med 40-60%.

Krydsning implementeringsplan / implementeringsgrad
Den skole, der opererede med en implementeringsplan for samtlige områder, var også længst fremme i sin implementering på alle områder.
Øvrige mønstre kunne ikke aflæses af dataindsamlingen (endnu).
     

 Kvalitative udsagn
De anførte kvalitative udsagn berørte forventede vanskeligheder (i juni) og oplevede vanskeligheder (i oktober), ift. følgende temaer:
  • Topledelsens forpligtigelse
  • Manglende ejerskab, uklarhed eller modstand hos brugerne
  • Strukturelle problemer
  • Facilitering af fremdrift og tidsforbrug
Download samlede kvalitative udsagn her.
8 (af 10) projektledere angav ingen forventede vanskeligheder i juni, imens det kun var 4 (af 9) projektledere, der ikke beskrev oplevede vanskeligheder i oktober.
     

 Procesredskab
Både den relativt høje og hurtige responskvote såvel som udsagn fra flere projektledere indikerede, at det simple værktøj har et potentiale som et procesværktøj: 
Uddrag fra mail: "Det er et godt redskab, da vi således bliver "hængt op" på det vi har forpligtet os til ihn projektbeskrivelsen og således får ind på rygradden, hvordan vi skal arbejde med projektet for at opnå det ønskede resultat."
     

6 undersøgelser