Et uddannelsesgaranti-team
"Relationen sikrer helhed og tryghed i elevens uddannelsesforløb"

Projektet vil via et "uddannelsesgaranti-team" sikre, at viden om den enkelte elevs udvikling og relationer til eleverne bevares i spændet fra grundforløb til praktikcentret. Herved skal relationen til den enkelte elev  etableres før overgangen sker. Vejledningen skal kunne tænke ud af "merkantilboksen" og være i stand til fx at operere på tværs af flere skoletyper.

I et pilotprojekt vil man lade kontaktlærer/mentor følge eleven, fra eleven starter på HG og til eleven har afsluttet med et uddannelsesbevis. Effekten af dette pilotprojekt skal måles.

Til at styre og udvikle projektet vil vi etablere et "uddannelsesgarantiteam" og opkvalificere kontaktlærere/mentorer på HG til at varetage opgaven.

Uddannelsesgaranti-teamet skal udvikle et koncept, hvis formål er, at vi får skabt en ny kultur, der gør, at den enkelte elev oplever en helhed og tryghed i målet om en uddannelse. Dette skal ske i en stærk tilknytning til det Lokale Uddannelsesudvalg, egne afdelinger, UU, praktikpladsudbydere, uddannelsesinstitutioner samt virksomheder i nær- og fjernområdet.

Uddannelsesgaranti-teamet skal være sparringspartner med kontaktlærer/mentor. Teamet skal være vidensbank, døråbner i forhold øvrige institutioner og praktikvirksomheder. Vidensbanken skal bl.a. bruges, hvis fx en elev ønsker at ændre sine uddannelsesplaner fra en merkanti luddannelse til en uddannelse på en teknisk skole eller på en Social- og Sundhedsskole.

Download projektbeskrivelse (feb. 12)

Kontakt: Projektleder Lasse Hauge  lah@ibc.dk

     

 Uddannelser og samarbejdspartnere
Projektet involverer skolens SKP-afdelinger i Aabenraa såvel som i Kolding.

Det lokale uddannelsesudvalg tager løbende stilling til arbejdet med projektets "uddannelsesgarantiteam".
     

 Praktikcenter IBC
Praktikcenter IBC (video, 03:10 min.) består af den administrative drift af det praktikpladsopsøgende og -rådgivende arbejde. Her har konsulenterne i Fredericia, Kolding og Aabenraa deres tilhørsforhold, med sammenlagt 3 3/4 fuldtidsstillinger.

Derudover drives skolepraktik for kontorelever med SIMU.
SKP-detaileleverne har deres egen butik "Attention!", som er placeret midt i skolens kantineområde i Kolding, hvor samtlige elevgrupper og det administrative personale har adgang.
     

 Relationer omkring eleven
IBC har indledningsvist afdækket det omkringliggende "landskab" af aktører, som praktikcentret opererer i. Elever tager ikke altid den lige vej fra grundforløb til praktikaftale(r) og måske via SKP.

Praktikcentret, der sætter eleven i centrum, har ambition om at følge og støtte eleven tæt: I SKP og diverse praktikaftaler, men også hos arbejdsmarkedets vejledningsaktører, hen til en midlertidig anden uddannelsesinstitution, eller endda ved omvalg til en helt anden uddannelse. Det forudsætter en åben dialog mellem de involverede aktører, således at en oparbejdet nærhed til elevens livssituation kan fortsætte hele vejen igennem.

Aktørerne er typisk:
 • Kontaktlærer/mentor på grundforløb
 • Elevvejleder i SKP (instruktør)
 • Kontaktlærer/mentor på hovedforløb
 • Praktikansvarlige i virksomheder
 • Kontaktpersoner på andre uddannelsesinstitutioner
 • Evt. nøglepersoner på Jobcenter eller UU-vejledning
 • Evt. kontaktpersoner hos sociale myndigheder eller institutioner

Download grafisk oversigt (nov. 12).

Relationerne til disse aktører skaber øget synlighed eleven ved både valg af ungdomsuddannelse,  undervejs i uddannelsen og ved afslutning på ungdomsuddannelsen (grundforløb).

Der sikres en optimal opstart på praktikcentret, sparring undervejs ved frafald/omvalg og tænkepauser, samt ved evt. udmeldelse. Succeshistorier dokumenterer, at man op sigt sparer tid, samt opnår øget tryghed for elever såvel som aktører. Dokumentation ved EMMA vurderinger er undervejs.

Problematikker, der måtte konstateres indtil videre omhandler:

- Tavshedspligt
- Skiftende medarbejdere ved aktører
- Opfølgning
- "Logik" vs. jura

Status nov. 12, projektleder:
"Praktikcentret har indtil videre kun enkeltstående berøringer til nogle af aktørerne, men for de nærmeste aktører er centret nået til erkendelsen af, at konceptet bliver DEN måde, aktørerne kommer til at samarbejde på fremadrettet.
Jobcentrene er allerede nu en gevinst i mange sammenhænge. LUU er den største udfordring at involvere. De nye procedurer er komplekse at formidle og forstå.
"

     

 Dialog omkring eleven
Formålet med en dialog mellem aktørerne er dels at finde optimale løsninger for den enkelte elevs situation. Dels kan man spare krafter ved ikke at skulle oparbejde det nødvendige informationsniveau om og om igen.

Den afgørende forudsætning for den tætte dialog blandt aktørerne er, at eleven er indforstået og kan indbringe sig selv aktivt i denne dialog!

(Grafisk visualisering af dialogflow følger)

Dialogen indebærer informationer om:
 • Elevens baggrund og evt. barrierer for et let uddannelsesforløb: Faglige svagheder, indlæringsvanskeligheder, personlige eller sociale problemstillinger
 • Elevens ressourcer: Personlige kontakter og interesser, faglige styrker, etc.
 • Elevens (aktuelle) behov
 • Forslag til aktiviteter og tiltag til den videre støtte af eleven
Aug. 12: Projektets sigte om at oprette en vidensbank til dette formål, har via de første forsøg vist sig at være urealistisk, hvad angår skriftlig registrering af især følsomme data. Derfor benytter aktørerne sig indtil videre af personlig dialog, understøttet af mailkontakt. Elevens tilladelse er indhentet skriftligt.
En hensigtsmæssig og konstruktiv systematisering af dialogflowen er under videreudvikling.
     

 Informaterialer & præsentationer
24. april 12: Programmet ´Kvalitet i skolepraktikken´ mødte fin interesse, da det blev præsenteret på Danske Erhvervsskolers årsmøde via MBU og tre eksempelprojekter, heriblandt IBC´s projekt "Relationen sikrer helhed og tryghed i elevens uddannelsesforløb". Download præsentation her.
Download årsmødeavisen, se omtale s. 6.


Videopræsentation af skolepraktik på IBC i SIMU, hhv. i Praktikcentrets butik "Attention!", forår 2012: Elever forklarer forløb og beretter om deres udbytte. Uploadet til Youtube (03:10 min.)
     

Elevvinkel