"Etablering af skolepraktikvirksomhed"
Projektet sigter imod at beskrive forskellige måder, SKP kan organiseres på. Der skal indgås samarbejde med andre skoler om ”produktion”. Man vil tilbyde elever perioder med virksomhedsforlagt undervisning i udlandet.
Der skal indgås partnerskabsaftaler med virksomheder (klyngemodeller). Herved samtænkes Skp-administration med LOP og opsøgende arbejde.
De gode historier vil blive publiceret.

Som arbejdsredskab inddrager projektet portfolio, der benyttes som elevens bindeled mellem skole- og praktikperioder. Diverse andre selvevalueringsformer (ud fra fokus på praktikmål) vil blive praktiseret.
Skolerne vil samarbejde om underleverandøropgaver.
Projektet vil afprøve former, hvor SKP om muligt kan foregå i virksomheder, der kan tilbyde ledige lokaler.
Desuden skal de lokale uddannelsesbehov for SKP-instruktører kortlægges, og kvalificeringsforløb vil blive iværksat.

Download kort projektpræsentation (13.03.12)
Download projektbeskrivelse (feb. 12)

Kontakt: Projektleder Niels Nygaard, Silkeborg Tekniske Skole nin@tss.dk
     

 Samarbejdspartnere og uddannelser

Teknisk Skole Silkeborg (projektansvarlig) med følgende uddannelser

 • Vognmaler
 • Bygningsmaler
 • Personvognsmekaniker
 • Karrosserismed
 • Skiltetekniker
 • Smed
 • Gastronom
 • Ernæringsassistent

Handelsskolen Silkeborg med følgende uddannelser

 • Kontor
 • Handel

Jordbrugets Uddannelsescenter (Beder) med følgende uddannelser

 • Anlægsgartner
 • Væksthusgartner
 • Produktionsgartner

Alle 3 skoler har involveret deres respektive lokale uddannelsesudvalg. Projektet er systematisk blevet sat på dagsordenerne for samtlige LUU-møder.

     

 Portfolio som bindeled i hovedforløbet
Elevens portfolio anses i dette projekt som et fagligt bindeled mellem de enkelte praktik- og skoleperioder i elevens hovedforløb.
I første omgang koncentrerer man sig på elevens arbejdsportfolio, for at afdække den enkelte elevs faglige progression og behov for støtte. Arbejdsportfolioen overføres sluttelig til "præsentationsportfolio" som dokumentation over for arbejdsgivere ved praktikpladssøgning.

Eleverne i SKP vil dokumentere eksempler på, hvad de har arbejdet med i en portfolio. Der skal specielt laves forsøg med billedokumentation (med kommentarer) af arbejdsprocesser og slutresultater.
Dokumentation af materialeomkostninger og tidsforbrug skal meget gerne medtages for at få eleverne til at reflektere over omkostninger/pris.
Dokumentation i portfolio skal have relation til praktikmål.

Introduktionsforløb
Der er gennemført et 4 timers kursus i Elevplan med konsulentbistand for alle SKP-instruktører, således at instruktørerne kan undervise eleverne i upload af materialer til Elevplan.
Eleverne instrueres i at lave portfolio under praktik i virksomhed. SKP-instruktørerne orienterer virksomhederne om de nye krav til eleverne.
Der er investeret i digitalkamera til hvert SKP-værksted, og ekstra computere er installeret i hvert værksted, mhp. redigering, upload m.m.

Eksempler på elevernes arbejdsportfolio
 • Vognmaler-SKPelev, juni 12: Eleven dokumenterer sit arbejde med klargøring, slibning, maling og efterbehandling af biler (5 MB, pdf)
 • Vognmaler-SKPelev, okt. 12: Eleven beklæder en bil med folie og udretter også egne fejl.
 • Kokke-SKPelev: Eleven dokumenterer sit arbejde med at fremstille kyllingesalat med tarteletter (juni 12, 0,7 MB, pdf).
 • Skiltetekniker-SKPelev: Eleven dokumenterer design og produktion af folie til beklædning af racerbil (okt. 12, 1,8 MB, pdf).
 • Vækstgartner-SKPelev om lægning af tulipaner (pdf).

Indhold og strukturer for portfolio
I startfasen er det tilladt med nogenlunde frie rammer for indhold og opbygning af portfolio. Senerehen vil man indføre en større systematik, når de første erfaringer er gjort.
Det viser sig, at en del af eleverne har svært ved at skrive. Dette tages som en praktisk udfordring, og SKP tilbyder nu ekstra undervisning i fx dansk. Skolen anser "skrivepligt" som en del af at være i SKP!

Portfolio som VFU-kvalitetssikring

Ved nye VFU-aftaler informeres virksomheden om betingelsen for at bruge portfolio. Portfolioen skal være sat i relation til elevens praktikmål. Billeddokumentation m.m., når eleverne er i praktik i virksomheden, organiseres individuelt, fx via mobiltelefon.
Eleverne er forpligtiget til at uploade deres arbejdsportfolio til Elevplan.
Afdelingerne definerer selv, for hvilke perioder portfolioer fremstilles, men typisk er hver 4-8 uger.

Inspiration til portfoliometode, se emu.dk.
     

 VFU-perioder i udlandet
Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus planlægger at afprøve VFU-perioder med gartnerelever i Island. SKP-elever har i løbet af igangværende program mulighed for at fortsætte i SKP efter afsluttet praktikforløb i udlandet.

For at vurdere, om mulighederne for at opnå ordinær praktikaftale forbedres via VFU i udlandet, undersøgte projektet mulighederne for at finansiere et sådan ophold via AER-midler til dækning af rejseomkostninger og logi. Man fik afslag på en ansøgning og overvejer at gå videre med Leonardo-ansøgninger for fremtiden. Dette kræver en meget langsigtet planlægning.

Skolen valgte at give eleverne et tilsvarende tilskud for at afprøve muligheden, og det viste sig at blive både oplevelsesrigt og lærerig for SKP-eleverne.

Info om godkendelse og kvalitetssikring af udenlandske praktikpladser følger.

Gennemførte udlandsperioder

 • Jordbrugets Uddannelsescenter har haft 2 elever i 14 dage på Island, hjemkomst ult. sept. 12. (Info følger) Allerede nu anbefaler skolen, altid at udsende 2 elever ad gangen.
 • Silkeborg TS afdeling "Hotel & Restaurant" har kunnet etablere en kort aftale på Island for en SKP-kokkeelev (Info følger). Ellers tegner det vanskeligt at få elever til at søge ud. Man har potentielt ledige pladser i Tyskland, Erfurt, også som praktikpladser. Her er den lokale skole formidler, idet man mangler lærlinge i de fleste delstater.
Download udførlig elevportfolio om SKP-gartnerelevers tur til Island, med uførlig beretning om turen og ophold på Borg Planteskole i Hveragerdi og på gartnerskolen i Hveragerdi.
Den reflekterede portfolio, som er samproduceret af flere elever, indeholder desuden faglige beskrivelser, konklusioner, kritik og anbefalinger.
     

 SKP-samspil mellem TS og HS
Projektet afprøver fælles virksomhedsdrift mellem tekniske og merkantile elever, ved at iværksætte enkeltaktiviteter / skoleoverskridende projekter.

SKP-gastronomelever og SKP-administration har således med stor succes i fællesskab gennemført en "spansk aften" for eksterne kunder:
 • De merkantile elever har ...
 • Gastronomeleverne stod for ....

(Nærmere oplysninger følger)

     

 Det opsøgende arbejde og praktik i klynger
På Silkeborg TS blander man ikke det opsøgende arbejde omkring efteruddannelse med det opsøgende arbejde for EUD-praktikpladser. I forbindelse med skolepraktikken udfører instruktørerne pga. deres branchekendskab selv denne opgave.

Pr. september 2012 har man indtil videre henvendt sig til potentielle praktiksteder indenfor de velkendte cirkler. Det manglende lokale kendskab ved landsdækkende uddannelser som vognmalere og skilteteknikere kompenseres allerede nu ved brug af søgeværktøjer.
Det samlede arbejde systematiseres nu målrettet via konsekvent anvendelse af søgeværktøjer og en ressourcetildeling, hvor de enkelte afdelinger afsætter faste dage om ugen til det opsøgende arbejde.

Projektets ambition er at kunne skitsere hele uddannelsesforløb for elever, fra start til svendeprøve.
De første erfaringer viser dog, at virksomheder har meget svært ved at binde sig ud i fremtiden.

Således har det kun været muligt at skitsere hele forløb for to elever. Download uddannelsesplan for:
     

 Netværk for SKP-instruktører på og mellem partnerskolerne
Projektforløbet indeholder en række fælles seminarer for alle SKP-instruktører fra de 3 partnerskoler. Instruktørerne har tydeligvis gavn af at udveksle på tværs af fag og skoler. Især fuldtids instruktørerne opnår dermed et fællesskab og bevidsthed om, at man er del af et større system.
På udvekslingsseminarerne har man fælles fagligt fokus:
 • Portfolioproduktion og arkivering i Elevplan
 • Udveksling om typiske udfordringer
 • Positiv omtale af skolepraktik og dermed et forbedret renommé

De etablerede instruktører har fået mulighed for at deltage i opkvalificeringsforløb. Se program for temadage.

Som et af de konkrete resultater af netværkets arbejde, har man desuden besluttet at iværksætte introduktionsforløb for nyansatte SKP-instruktører.

     

 Elevtrivsel og elevvejledning
Elevtrivsel
Der gennemføres trivselsmålinger i løbet af projektet.

Silkeborg TS og Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus har gennemført målinger i dec. 2011.
Der måles igen sidst på efteråret 2012 på de to skoler, samt på partnerskolen Silkeborg HS.

Download skema for elevtrivsel (OBS - mangelfuld opsætning, da kopieret ud af elektronisk system).

Fokus på elevvejledning
På partnerskolen Silkeborg Handelsskolen får eleverne tilbud om træning i personlig præsentation. Man kan optages på video. Eksempel på elevpræsentation, se her.
     

 Infomaterialer & presse
Branding af SKP ved hjælp af elevportrætter, Silkeborg TS (okt. 12).
Illustrerer overfor nye elever, at man kan få en god uddannelse og en god oplevelse ved at tage en del af sin uddannelse i SKP. Eksempel vognmaler SKP-elev, der elsker "YES-fornemmelsen", når han har fuldført en opgave. Elevportrætter fra skolens øvrige uddannelser er på vej.

4. sept. 12, Midtjyllands Avis "Dobbelt så mange unge kommer i skolepraktik": Om SKP og kortere aftaler som en sammensat løsning, når virksomheder i det midtjyske lige nu ikke kan tilbyde arbejde til elever i længere tid.


Videopræsentation af skolepraktik på partnerskolen Silkeborg Handelsskole, aug. 2012:
Information om rammer for SKP, SIMU-virksomhed med afdelinger, samt non-profit opgaver. Uploadet til Youtube (03:37 min.).
    


Eksempel på elevpræsentation, optaget på video og uploadet til Youtube (02:10 min.), Silkeborg Handelsskolen, juli 2012.
     

Elevvinkel