Et folkekøkken i Aarhus
”Åbent praktikcenter i et virksomhedslignende miljø med fokus på samarbejde med lokale virksomheder og Social Enterprise”

Projektet vil etablere SKP i et virksomhedslignende miljø, med udvikling og afprøvning af en model opbygget omkring folkekøkkenbegrebet, hvor Social Enterprise vil være et af de bærende elementer.
Herved vil SKP-elever fra Århus Købmandsskole varetage administrative opgaver for folkekøkkenet.

Her vil eleverne samarbejde med nonprofitable organisationer, der arbejder med socialt marginaliserende grupper ud fra filantropiske mål.

I folkekøkkenet vil eleverne i travle perioder i branchen varetage sporadiske opgaver for virksomhederne i form af delproduktioner.

Der skal opbygges et samlet uddannelsesforløb for SKP-eleverne, med en model for oprettelse af et fællesskab af virksomheder, der indgår i korterevarende praktikophold for SKP-eleverne.

Projektet vil desuden udvikle og gennemføre opkvalificerende forløb for SKP-instruktører.

Download kort præsentation (13.03.12)
Download projektbeskrivelse (feb. 12)

Kontakt: Projektleder Inger Petersen  ip@aarhustech.dk
     

 Uddannelser og samarbejdspartnere
Projektet inddrager SKP-elever og SKP-instruktører fra gastronomuddannelsen på Aarhus Tech, samt SKP-elever under kontoruddannelse (administration) på Aarhus Købmandsskole.

Partnere
  • Det lokale uddannelsesudvalg for køkken og restaurant
  • Århus Købmandsskole, Skolepraktik
     

 Optakt til Folkekøkkenet
10 elever kunne - med dispensation fra karensperioden - starte direkte efter afsluttet grundforløb i SKP pr. 4. juni 12.
Eleverne blev forberedt på driften af folkekøkkenet via et 4-ugers praksisnært introduktionskursus med følgende temaer:
  • Præsentation, samarbejde og personlig fremtræden
  • Restaurantåbninger med gæster udefra
  • Drift af skolens kantine
  • Produktion til kantine ud fra bestillinger med  faste krav til leveringsdato, mængde og pakning
Introkurset blev suppleret med korte VFU-forløb inden fælles start af aktiviteter for Folkekøkkenet d. 22. aug. 12.
     

 Et SKP-drevet "folkekøkken" i ledig produktionskapacitet
Aarhus Techs "folkekøkken" skulle etableres i virksomhedsrammer i lokalsamfundet. Folkekøkkenet drives af skolens SKP-gastronomelever, med administrativ assistance fra SKP-kontorelever, Aarhus Købmandsskole.

Første tiltag er et forsøg over et par måneder i Lokalcenter Skelager, påbegyndt medio sept. 12. Her afprøver SKP midlertidigt deres folkekøkken som en cafédrift for lokalcentrets beboere og personale. Målgruppen består bl.a. af ældre borgere og unge med psykiske problemer.

Det endelige og varige folkekøkken vil have en attraktiv placering i Aarhus C, Carl Blochsgade.
En konstruktiv dialog med Aarhus Kommune har ført til, at kommunen stiller lokaler og faciliteter til rådighed. Aarhus´ "gamle bymuseum" ombygges i løbet af efterår 12 til "Folkestedet".
Folkekøkkenet skal her servicere borgere, der yder en frivillig indsats til almennyttige og sociale formål.
     

 Et fælles projekt med Aarhus Kommune
Ihærdige forespørgsler (forår 2012) om ledige lokaler i kommunen, kombineret med diverse kreative løsningsforslag fra projektlederen, har ført til en egentlig samarbejdsaftale med Aarhus Kommune, afd. sundhed og omsorg.
Download kontraktuddrag
.
Grundlaget for samarbejdet med kommunen er principper for social enterprise, som et idégrundlag for SKP-aktiviteter på Aarhus Tech og på Aarhus Købmandsskole. Samarbejdet betragtes som et varigt tiltag.

Samarbejdet indebærer også, at Aarhus Techs ønsker og behov inddrages i kommunens proces omkring etablering af velegnede lokaler.
     

 Drift af folkekøkkenet
Gastronom-SKP på Aarhus Tech ledes af en engageret instruktør, der fungerer som køkkenchef og samtidigt indgår i udviklingsprocessen omkring folkekøkkenet. Gastronomeleverne arbejder med madlavning og øvrige klassiske køkkenopgaver.

Folkekøkkenets drift foretages i samarbejde med Århus Købmandsskole, hvorfra SKP-elever indgår som en del af "virksomheden".
Dette samarbejde blev indledt fra starten af, hvor de administrative elever deltog i introduktionskurset for gastronomeleverne. Her udførte de administrative elever allerede funktioner som registrering af sygemeldinger, markedsføring af restaurant og kantineåbninger, kassehåndtering og uddeling af forskellige registreringsskemaer.

Generelt fungerer Aarhus Købemandsskoles elever nu som folkekøkkenets økonomi- og markedsføringsafdeling. Det samme gælder ved cafédriften på Lokalcenter Skelager og efter planen fortsættes tilsvarende ved drift af "Folkestedet".
     

 "Folkestedet" - folkekøkkenet har åbnet!
D. 5. december 2012 kunne skolepraktikken med sit folkekøkken flytte ind i "Folkestedet" - Aarhus Kommunes nye hus for frivillig organisationer. På Folkestedet beværter SKP-caféen de frivillige til konditioner og priser, der er drøftet med kommunen og LUU og godkendte.

Caféen udbyder frokostretter og cafétilbud til de mange frivillige, der har møder og arrangementer i huset. Den daglige åbningstid er kl. 10.00 - 15.00, hvor eleverne let forskudt møder ind og tjekker ud.

Aarhus Kommune har stillet køkkenfaciliteterne til rådighed, som Aarhus Tech afdrager på i løbet af en årrække.
Folkestedet har en attraktiv centrumnær beliggenhed ved Aarhus å, og de professionelle fysiske lokaler er en god ramme for at fremme faglig stolthed og trivsel hos eleverne. Netop stolthed og arbejdsglæde lyser ud af eleverne, som bærer arbejdstøj med Folkestedets logo.SKP-kontorelever fra Aarhus Købmandsskole assisterer med de administrative opgaver, afregninger og forefaldende opgaver, som fx idrifttagelse af kasseapparat.

Over 20 alment nyttige frivilligforeninger til sociale eller kulturelle formål er pr. dec. 12 tilknyttet Folkestedet. Tilsvarende 20 foreninger er planlagt til at blive flyttet til Folkestedet fra en anden bydel i kommunen. Dermed kommer Folkestedet til huse ca. 50 foreninger fra 2013 - med tilsvarende behov for bespisning!
     

 Øvrige profileringsopgaver for folkekøkkenet
Som startskud for "Folkestedet", deltog SKP-gastromeleverne i august 12 i et arrangement, hvor de skulle producere mad til ca. 350 mennesker. Arrangementet var med til at profilere Aarhus over for juryen for valg af Kulturby 2017. Arrangement blev en stor succes, hvor også SKP-eleverne fik megen opmærksomhed for både madlavning og god service.

SKP-eleverne fra Aarhus Tech´s Center for mad og gastronomi har også udført en anden stor opgave siden de startede. Den 7.-9. sept. 12 deltog de sammen med deres køkkenchef aktivt i den netop afsluttede store "Food Festival 2012" ved Tangkrogen i Aarhus. Her var de med til at drive den meget store back stage restaurant. SKP-eleverne stod for morgenmad og frokost til op til 400 spisende. Begivenheden blev en stor succes med megen opmærksomhed.
     

 Praktikmål i brug & samarbejde med erhvervslivet
SKP-ordningen arbejder sideløbende med udfoldelse af praktikmålene, for at gøre målene forståelige for elever og for virksomhedernes elevansvarlige.
Dermedd kan der planlægges, hvad der skal gennemgås for at nå målene for de enkelte praktikperioder.

Aarhus Tech har udviklet et materiale til hhv. cater og kokke, ud fra ønsket om at skabe overskuelighed og enkelhed, så det bliver nemt at planlægge og arbejde ud fra de udfoldede målbeskrivelser.

Download mappe til arbejdsgivere CATERE
Download mappe til arbejdsgivere KOKKE

Med udgangspunkt i materialet er det muligt at foretage en mere præcis planlægning af elevens SKP-uddannelse, herunder en fordeling af de enkelte udfoldede mål på forskellige virksomheder, der indgår i elevens plan for uddannelsesforløbet. Herved tages hensyn til den pågældende virksomheds profil og kapacitet.

Samarbejde med erhvervslivet
Materialet vil blive trykt og samlet i en mappe til hhv. elev og uddannelsesansvarlig. Som supplement til mappen vil der blive lavet en planche, der ligeledes viser de udfoldede mål fordelt på praktikperioderne. Planchen vil i dagligdagen hjælpe elev og uddannelsesansvarlig med at holde fokus.

Det er af stor betydning, at praktikcentret har en god kontakt til lokalsamfundet og til det lokale erhvervsliv. Kun ved at have en god kontakt og vise centrets ansigt ud ad til, er det muligt at forbedre skolepraktikkens status.
SKP´ens kvalitet og berettigelse skal synliggøres meget bredt. Her er det fundamentalt med et godt samarbejde med branchen, med udgangspunkt i en forståelse af konjunktursvingningernes nødvendiggørelse af SKP, som løbende sikring af branchens behov for faglært personale.

Praktikcentret har derfor vægtet at opbygge et godt samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg og at få Horestas forståelse og accept af praktikcentret i form af et ”folkekøkken”, placeret centralt i byen og fysisk adskilt fra skolen.


     

 Presseomtale & infomaterialer
15. marts 13, youtube "Caféen i Folkestedet"
Praktikcentret har fået fremstillet en flot video om driften og oplæring i deres café. Videoen retter sig mod fremtidige elever og andre interesserede.

1
6. jan. 13, Aarhus Stiftstidende "Folkestedets chefkok elsker udfordringer"
Om SKP-instruktørens holdninger til sit job på Aarhus Techs praktikcenter for kokke- og caterelever.17. dec. 12, DR P4 Østjylland "Elever driver café"
SKP-elever fra Aarhus Techs praktikcenter med Mad og Gastronomi-uddannelsen driver caféen i det nye frivillighus ´Folkestedet´ i Aarhus.
Rådmanden for sundhed og omsorg Thomas Medom kalder det "en helt ny måde at tænke uddannelse og service til borgerne sammen".


17. dec. 12, (avis?) "Skolepraktikelever skal drive café"
Om aftalen mellem Aarhus Tech´s praktikcenter og Aarhus Kommune om cafédrift på ´Folkestedet´, som er kommunen nye frivillighus.27. nov. 12, emu.dk "Et folkekøkken i Aarhus"
Aarhus Tech´s pilottest af praktikcentret ´Folkekøkken´ foregår på Lokalcenter Skelager, hvor 12 gastronom SKP-elever driver cafe for lokalcentrets beboere og personale.
     

Fælles projekter