Branchespecifikke netværk
"Opbygning af branchespecifikke netværk af virksomheder i et forpligtende fællesskab til at sikre kvalitet i skolepraktikken"

Erhvervsskolen Aars er landsskole for entreprenør- og landbrugsmaskinemekaniker uddannelserne.
Projektet vil opbygge branchespecifikke netværk i form af "oplæringsringe", som er geografisk fordelte over hele Danmark og styret fra ES Aars. En oplæringsring kan både bestå af virksomheder som kan dække alle praktikmålene og af virksomheder som kun dækker enkelte praktikmål. Virksomhederne vil i samarbejde med hinanden og i tæt samarbejde med oplæringskontoret planlægge hele uddannelsesforløbet for den enkelte skolepraktikant.

Vi sigter mod at få lavet en permanent løsning, så skolepraktikanterne får en uddannelse på samme høje niveau som virksomhedspraktikanter.

Elevplan vil være et centralt værktøj, som både oplæringsringens praktikvejledere, skolepraktikanter og virksomheder vil få undervisning i brugen af.

Læs mere:

Kontakt: Projektleder Martin Skovbak, msk@post.esaars.dk

     

 Uddannelser og samarbejdspartnere
Erhvervsskolerne Aars koncentrerer sig på skolepraktik inden for entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker uddannelserne.

Skolen samarbejder med erhvervsskolerne Herningsholm og Skov & Landskab.
Alle tre skoler har deres lokale uddannelsesudvalg involveret.
     

 Oplæringsringe i praksis - første erfaringer
ES Aars har brug for en praksisbaseret SKP, da en skolebaseret SKP ikke kan simulere de typiske faglige udfordringer i praksis. Her skal eleverne foretage unik problemløsning lokalt hos de kunder, hvis maskiner er gået i stykker. Typisk skal denne problemløsning foregå under højt tidspres.

Juni 12: Praktikpladskonsulenten har fået næsten udelukkende positive tilbagemeldinger med hjem fra de første 34 virksomhedsbesøg i hele landet. Næsten samtlige virksomheder ønskede at indgå i en klyngeorganisering.

Besøgsrunden har resulteret i de første 5 VFU-aftaler med tilsigtede restlæreaftaler som følge. En kvalitetssikring af VFU foregår via løbende opfølgning ved konsulenten. Konsulenten understreger, at virksomhederne ikke må fakturere elevens arbejde over for kunder. En god mulighed er, at eleven følger med en montør, som normalt altid kører ud alene.

Erhvervsskolerne Aars bestræber sig på, i størst muligt omfang at foretage lokale match mellem SKP-elever og virksomheder. Eleverne kan dermed nøjes med at være geografisk mobile i deres egen region, selvom det stadig kan betyde lange transportveje.
Konsulenten:
"Vores uddannelse er kendetegnet ved, at vi har meget engagerede elever. De vil virkeligt det her. Selv i VFU kan de finde på at rejse dagligt 2 timer hver vej."


Elevplan indgår som et centralt værktøj i dialog med virksomhederne. Virksomhederne er meget interesseret i Elevplans funktionaliteter omkring oversigt over elevens uddannelsesperioder, afvinkling af praktikmål, fraværsregistrering og synlighed af karakterer.
     

 Aftaler med virksomheder
Projektet benytter virksomhedsforlagt undervisning som døråbner til virksomheder.

I perioden juni til oktober 2012 er der indgået 56 VFU aftaler, hvoraf 14 elever har fået restlæreaftaler.

Ved at gøre det godt i virksomhedsforlagt skolepraktik, får den enkelte elev mulighed for at bevise, hvorfor det lige er ham, virksomheden skal vælge som deres næste elev.
Således er den ene af dem der har fået restaftale, (navn, sted) der valgte at rejse 2 timer i bus hver vej, for at være i VFU.

Implementering
Skolen sigter imod at oprette en database på deres hjemmeside, hvor virksomhederne kan se, hvor i landet eleverne, som er i SKP, kommer fra. Dette for netop at kunne matche virksomheder og elever geografisk bedst muligt.

Primo 2013 forventer ES Aars 58 elever i SKP, if. aktuel status pr. okt. 2012. Her vil det nye koncept og de nye kontakter komme i fuld anvendelse.
     

 Elevens udvikling og praktikmål i brug
De virksomheder, der er tilknyttet en klynge, varetager deres opgave yderst engageret og med et skarpt fagligt fokus. I de fleste tilfælde overtager virksomhederne SKP-eleverne i restlære efter et forløb i virksomhedsforlagt undervisning (VFU).

Når en virksomhed af forskellige årsager ikke kan overtage en elev, sikrer virksomheden  "overdragelsen" til den næste klyngevirksomhed. Den næste virksomhed skal gerne blive informeret om elevens forudsætninger og kompetencer, således at der kan sikres en progression i elevens uddannelse. Til dette formål benyttes bl.a. afkrydsningsskemaer over de praktikmål, som eleven har nået på et givent niveau.

Her et par eksempler fra 2. praktikperiode:


     

 Info & presse
ES Aars beskriver sit arbejde med oplæringsringe på egen hjemmeside.

Beskrivelsen tager afsæt i, at skolen ønsker at sikre, at skolepraktikanterne uddannes på samme høje niveau som virksomhedspraktikanter.

Brochuren "Orientering om virksomhedsforlagt skolepraktik" (okt. 2012) orienterer om ansvarsfordeling mellem skolen og virksomheden, imens eleven er i VFU.
     

Geografisk distance