"Skolestyret erhvervsuddannelse"
Formålet med forsøget er at højne kvaliteten i skolepraktikken ved i så vid udstrækning som muligt at benytte sig af muligheden for forskellige kortere og længere praktikaftaler, styret af skolen igennem et netværk af virksomheder.

Der skal udvikles en overordnet model for kvalitetssikring af elevernes samlede uddannelse, selv når skolepraktik i form af VFU og andre praktikperioder foregår fjernt fra skolen.
Uddannelsernes praktikdele skal moduliseres i enheder afpasset praktikperiodens varighed. Det enkelte ’praktikmodul’ beskrives ved hjælp af de praktikmål, der indgår og udbydes i Elevplan.

Derudover skal overgangsfrekvensen fra grundforløb til hovedforløb observeres, ved – via ovenstående – at hæve attraktiviteten af skolepraktik og erhvervsuddannelserne.

Med henblik på at sikre kommunikationen og fastholde progressionen i uddannelsen udvikles – i samarbejde med Skovskolen og Erhvervsskolerne i Aars – et kursus for den praktikansvarlige i hver af virksomhederne i netværket.


Projektet vil resultere i følgende produkter:
  • Modulisering af praktikperioder/-ophold
  • Styringsredskaber for kontakten med og mellem elev/virksomhed
Afslutningsvist vil metoderne blive overført til samtlige skolepraktikordninger på skolen.
Download kort præsentation (13.03.12)
Download projektbeskrivelse (feb. 12)

Kontakt: Projektleder Ole Olsen  oo@herningsholm.dk
     

 Uddannelser og samarbejdspartnere
Deltagende uddannelser på Herningsholm er uddannelserne til tandklinikassistent hhv. til knallert-/MC-mekaniker.

Skolen samarbejder med Erhvervsskolerne Aars og Skov & Landskab.
Alle tre skoler har deres lokale uddannelsesudvalg involveret.
     

 Klargøring: Modulisering af praktikuddannelserne
Motivering for projektet er at muliggøre elever praktik i nogenlunde geografisk nærhed af deres bopæl - inkl. skolepraktik, om nødvendigt. Nogle af elevgrupperne er bundet stærkt op i deres hverdag med forsørgelse af familie, stram økonomi, m.m. Erfaringer havde vist, at langt den største del af eleverne faldt fra, når det nærmeste tilbud om SKP befand sig på lang geografisk afstand. 

Tandklinikassistenter
For at kunne opdyrke tandklinikker som kommende praktikvirksomheder, benytter praktikpladscentret sig af VFU-perioder á op til 3 måneder. VFU-perioder tjener til at kunne "se hinanden an" og dermed som salgsplatform for eleverne, hvor de kan vise hvad de kan og står for.

Klinikkerne kan i princippet tilbyde samtlige praktikmål i løbet af en hel uddannelse. Men for at kunne håndtere praktikmålene på en overskuelig måde i løbet af kortere perioder, har SKP-instruktøren delt målene op i 9 moduler. Klinikkerne vælger i dialog med skolen det modul, der på det givne tidspunkt passer bedst til den enkelte elev.

Download den moduliserede praktikuddannelse her. (Coming up i løbet af sept. 12)

Praktikmålene for moduliserede praktikuddannelse indgår i elevens SKP-mappe, sammen med øvrig information om SKP.

Knallert- og motorcykelmekaniker
En tilsvarende mappe med moduliserede praktikmål er under udarbejdelse.
     

 Det opsøgende arbejde og resultater
Tandklinikassistenter
Herningsholm er netop begyndt at tilbyde SKP til tandklinikassistenter uden praktikplads. En klinik med de allernyeste faciliteter er indrettet på skolen.
LUU har haft en rådgivende rolle ved anskaffelse og indretning.

Det praktikpladsopsøgende arbejde i forbindelse med praktikpladscentret er foregået via SKP-instruktørens eget faglige netværk. LUU har medvirket som understøttende kraft.
De første 6 elever befinder sig nu i VFU-perioder, hvor 3 af eleverne allerede har opnået restlæreaftale! Det er lykkedes at oprette en "klyngebank", hvor klinikker står i kø til de kommende elever. Pr. aug. 12 haves 50% flere virksomheder end elever til rådighed.

Kvalitetssikring af VFU på distance foregår via indledende dialog med klinikkerne om praktikmål (se oven for). Derudover foretager SKP-instruktøren telefonisk opfølgning i løbet af hver VFU-periode.

Man venter et nyt optag af SKP-elever i løbet af september 2012.

Knallert- og motorcykelmekaniker
(Informationer følger i løbet af sept. 12)
     

 Elevregistreringer for forskellige perioder på hovedforløbet
Herningsholm har udviklet et regneark til registrering og planlægning af elevernes ophold på hovedforløbet:
  • Skolepraktik på skolen
  • VFU i virksomhed
  • Kort aftale i virksomhed
  • Delaftale i virksomhed
  • Skoleophold
  • Ferie

Download værktøjet til elevregistrering.

Regnearket indeholder samtlige elever, der er tilmeldt praktikcentret. På forsiden findes en oversigt, hvorfra der er linket til de enkelte elevers profiler med hver deres uddannelsesplan.

     

Geografisk distance