"Partnerskaber om skolepraktik"
Projektet skal udvikle og afprøve en pilotmodel for, hvordan vi får samlet og struktureret skolepraktik ved hjælp af et center. Centret skal kunne sikre en bedre struktur, logistisk og samarbejde med virksomheder og LUU, omkring praktikpladser og forskellige former for skolepraktik. Således kan en lærlingeuddannelse bestå af skoledele, af SKP-dele og af ordinær praktik. Skolepraktikcentret ses som et lokalt partnerskab, hvor skolen koordinerer og faciliterer samarbejdet med virksomheder og LUU.

Projektet sigter mod følgende mål:
 • Att afprøve model(ler) for et  SKP-center placeret i et udkantsområde og med nordjysk tilsnit – udviklet i samarbejde med LUU og mestre indenfor de respektive uddannelser
 • At afprøve et SKP-center, som kan varetage planlægning af lærlingenes uddannelser, bestående af skole, SKP og ordinær praktik samt VFU i forskelligt omfang og struktur.
 • At tilknytte partnerskaber med en række virksomheder, som har lærlinge i praktik, mhp. delaftaler eller vfu, samt at der er udviklet en klar struktur og opgavefordeling herfor på hver uddannelse.
 • At etablere delproduktioner på hver uddannelse, i form af mindre byggeopgaver på lokale virksomheder eller i foreninger, som varetages af SKP. Konkret ønskes min. 1 ny aftale om delproduktion indenfor hvert uddannelsesområde.
 • At få administrative opgaver for SKP til at blive varetaget af SKP indenfor det merkantile område, samt at der er aftalte forretningsgange for LOP-arbejdet ifm. SKP for alle uddannelser og brancher.
Alt i alt skal der tages højde for at matche eleven med rette opgave i rette praksis.

Download kort præsentation med model (13.03.12)
Download projektbeskrivelse (feb. 12)

Kontakt: Projektleder Peter Lynge plk@eucnord.dk
     

 Uddannelser og samarbejdspartnere
Følgende uddannelser og deres lokale uddannelsesudvalg er involveret i projektet:
Smed, personvognsmekaniker, skibsmontør, murer, maler, tømrer, samt handel og kontor.
     

 Indledende etablering af projektets praktiske rammer
En stærk styregruppe med sigte om vedvarende implementering
Apr. 12: Man har etableret en stærk skoleintern styregruppe, bestående af de 6 uddannelseschefer samt bygningschefen, som nogle af instruktørerne refererer til. Desuden udviklingschef og projektleder Charlotte B. Nielsen samt projektkoordinator Peter Lynge.

Den stærke styregruppe skal på sigt sikre en vedvarende forankring af praktikpladscentret i skolens eget regi.

Som fælles referenceramme for skolens SKP-ordninger benytter man Beike-modellen, der også er i brug hos SKP-projekterne 2011-2012. En fælles grunddidaktisk model er på vej (forventes offentliggjort sept. 12).

Modellen er desuden i anvendelse i dialog mellem uddannelseschefer og LUU. Her identificerer man på temadage i fællesskab arbejdsopgaver til SKP. Opgaverne kan udføres både skolebaseret og udstationeret i virksomheder.

Indsamling af arbejdsopgaver til SKP
I løbet af forår 2012 foretager skolens opøgende konsulenter opgaveindsamling under deres praktikpladsopsøgende virksomhedsbesøg.

Delmålopdeling og periodisering af praktikmål er igangværende, således at konsulenterne får konkrete værktøjer at arbejde ud fra. Det er dog væsentligt, at man bevarer helhedsorienterede processer og ikke bliver "uddannelsesteknokratisk". De "ustyrede læreprocesser" må ikke gå tabt i processen.

Arbejdsopgaverne skal blive et fælles omdrejningspunkt for virksomhederne og SKP. Opgaverne skal gavne begge parter og i sidste slutning være med til at promovere fagene og erhvervsuddannelserne.
     

 I et udkantsområde
EUC Nord, med afdelinger i Frederikshavn og Hjørring, er beliggende i Vendsyssel på Jyllands nordspids. Fastholdelse af faglært arbejdskraft og fremtidsperspektiver for unge er afgørende for den fremtidige videreudvikling af et område, der oplever en række erhvervsmæssige udfordringer, især i forhold til de industrielle arbejdspladser.
 
Udfordringerne har fået uddannelsesaktører og erhvervslivet til at gå sammen og imødegå befolkningsfald og unges fraflytning, ved at tilbyde uddannelser af høj kvalitet - inklusive SKP og det praktikpladsskabende arbejde!
Skolen tiltrækker derudover faglige eksperter fra hele landet via specialiserede efteruddannelser, hvis høje kvalitet og gode ry smitter positivt af på grunduddannelserne.

Konkret har de seneste års samarbejde om SKP ført til design af en række gode SKP-opgaver i lokalsamfundet, se eksempel. Man har udviklet et opkvalificeringsforløb for instruktører og arbejder løbende på at optimere de administrative processer omkring praktikmål m.m.

Alt i alt har skolen i samspil med erhvervslivet opnået den højeste praktikpladsrate i Danmark (tal 2010)! Download "Nordjyske lærlinge får nemmere praktikplads", Nordjyske Stiftstidende.
     

 Den organisatoriske forankring af Praktik Nord
Projektet har indledningsvist valgt at fokusere på etablering af et organisatorisk set-up omkring skolens praktikpladscenter.

Man har besluttet en matrix-løsning, hvor de forskellige SKP-ordninger hver bevarer deres organisatoriske tilhørsforhold til deres respektive uddannelsesområder, men koordineres tæt med hinanden.

Download EUC Nord organisationsdiagram (aug. 12).

Organiseringen indebærer en kortlægning af økonomien og synliggørelse af skolepraktikkens økonomi ift. den nye organisering.
Dernæst identificeres og udvælges fælles administrative rutiner, herunder inddragelse af SKP-merkantil.

Skolens ledelse og bestyrelse er dybt involveret i udviklingsprocessen. Det første møde med praktikpladscentrets "Advisory-board" finder sted i oktober 2012. På samtlige LUU-møder drøftes udviklingen.

     

 Kombination af forskellige aftaletyper og SKP
(Info følger om projektets klyngedannelse af virksomheder, under inddragelse af SKP og virksomhedsforlagt undervisning.)

Skolepraktikordningerne er i fuld gang med at professionalisere deres skolepraktik og sikre tilknytning til det opsøgende arbejde, således at alle elever slutteligt kommer ud i ordinære aftaler. Det indebærer, at det opsøgende arbejde professionaliseres, dvs. at de opsøgende medarbejdere også kan arbejde med skolepraktikelever og –produktioner.

Sept. 12: Skolen tager nu næste skridt til en endnu mere praksisnær skolepraktik: Auto-SKP flytter ud i en delvis ledig virksomhedskapactitet hos Uggerhøj Biler i Frederikshavn.
(Info følger)
     

 Systematisk brug af praktikmål
Projektet inddrager og videreudvikler flere års systematiske arbejde med omsætning af praktikmål og deres evaluering.

Download skolens "didaktiske modeller":
    
   Supplerende er der beskrevet mål og aktiviteter for at arbejde med elevens refleksionsevner. Download her.
        

    Praksis: Brug af ledig virksomhedskapacitet for auto
   Okt. 12: EUC Nords praktikcenter har omsat det tætte samarbejde med erhvervslivet ved at flytte deres auto-SKP i ledig værkstedskapacitet hos Uggerhøj Biler i Frederikshavn. SKP benytter et lejet værksted ved siden af Uggerhøjs værksteder. Det forventes, at der skal være 5-6 lærlinge på værkstedet. Efter aftale skal de opgaver, der løses her, er på biler, der anvendes ved EUC Nord, skolens ansatte eller biler, som stilles til rådighed af samarbejdspartnere (værksteder) i Nordjylland.

   ”AUTO Nord” er en del af EUC Nords nye SKP-center. LUU har været inddraget i beslutningerne, hvor branchen har anerkendt, at der er behov for etablering af SKP-centeret. Autoafdelingen vil selvfølgeligt  fortsat arbejde på, at alle elever så vidt muligt kommer i et fast lærlingeforløb. Skolen kommunikerer samtidigt deres sigte om at hjælpe branchen med at sikre lærepladser, således der bevares faglært arbejdskraft i området, som kan rekrutteres til afløsning for medarbejdere, der går på pension eller falder fra af andre årsager.

   EUC Nord har overtaget værkstedet pr. 01.10.2012 og indretter p.t. den del, som AUTO Nord skal benytte sig af. Uggerhøj sørger for en del af faciliteterne, herunder lifte mv. Skolen er i gang med at anskaffe håndværktøj og opstartspakke, som skal placeres ved arbejdsstationerne. Hertil kommer indretning af kontor og administration samt afklaring af, hvorledes de daglige rutiner skal løbe af sammen med Uggerhøj.
   Indflytterfest afholdes i nov. 2012. Til den tid skal der ligge en uddannelsesplan for alle eleverne, således det fremgår, hvornår de skal på hovedforløb, og hvorledes tiden i mellemtiden fordeles på AUTO Nord, VFU, eller korte aftaler. P.t. koordinerer SKP-centret uddannelsesforløb for 11 lærlinge, og der forventes end drift i det nye SKP-autoværksted med 6-7 SKP-elever i gennemsnit.
        

    Praksis: Skurvogn til byggeuddannelser
   21. nov. 12: Praktikcentrets bygge-afdeling Byg Nord har netop kunnet tage deres nye skurvogn i brug. Klar til at huse SKP-elever, når de er på byggeopgaver!

    
        

    Infomaterialer & presse
   3. nov. 12, Nordjyske: "EUC Nord klar til praktikcenter"
   EUC Nord er allerede igang med at leve op til finanslovens forslag om at erhvervsskoler skal oprette praktikcentre.


   27. sept. 12, Nordjyske "Knivholt og Hånbæk løb med priserne"

   Skolepraktikken på EUC Nord modtager hæderspris af Frederikshavns Byfond. Murerinstruktør Poul får overrakt præmien for SKP-elevernes gode håndværksarbejde i forbindelse med restaurering af den gamle herregård Knivholt.    Elevinfo "Praktik Nord - sådan gør du med praktikplads" (sept. 12), om forskellige muligheder for at sammensatte praktikforløb, hvori skolepraktikperioder kan indgå.
        

   Udkantsområder