"Kvalitetsudvikling af skolepraktikken på EUC-nordvest"
Projektet sigter imod at opbygge et varigt forbedret, udvidet virksomhedsnetværk.

Skolepraktikken skal kvalitetssikres ved at eleverne får en bedre virksomhedskontakt og dermed større chance for uddannelsesaftale. Det indebærer, at virksomheder opnår et større kendskab til uddannelsesordningen (praktikmål) og dermed også en kvalitetsudvikling i lærlingeuddannelsen i virksomhederne.

Desuden forsøges at optimere elevmobiliteten.

Projektet vil arbejde med at uddanne de daglige oplæringsansvarlige i virksomhederne.

Der udarbejdes rotationsplaner / uddannelsesplaner, og skolens support af virksomhederne vil blive udvidet.

Download kort præsentation (13.03.12)
Download projektbeskrivelse (feb. 12)

Kontakt: Torben Ladefoged  tla@eucnordvest.dk
     

 Uddannelser og samarbejdspartnere
Projektet inddrager SKP-ordninger indenfor:
 • Tømrer
 • Ernæringsassistent
 • Smed
 • Industritekniker

De lokale uddannelsesudvalg - som et talerør for og til brancherne - har både en rolle i processen og i den afsluttende evaluering. Udvalgene involveres i processen ved at give accept af modellerne, komme med input til processen og generel støtte til samarbejdsmodellen.

     

 I et udkantsområde
EUC Nordvest er den skole i Danmark, der dækker den største geografiske flade og samtidigt ligger i det tyndest befolkede område. Uddannelsesfrekvensen er generelt lav, og et produktionsrettet arbejdsmarked byder hovedsageligt på faglærte og ufaglærte jobs.
Download faktakort over området.
Skolen har flere afdelinger, som dog hver især er koncentreret på landbrug, fiskeri, merkantile fag og 6 tekniske indgange. Skolen har et relativt lille volumen i de enkelte uddannelser og oveni store udsving mellem årene.

Som producent af faglærte, har skolen en væsentlig rolle i at forsyne området med den fornødne arbejdskraft og derrmed at fastholde unge der kan stifte familie i et område, som ellers er potentielt fraflytningstruet. Det indebærer bl.a. at kunne organisere uddannelserne på en måde, der understøtter praktikpladssøgning. Da transportvilkårene er vanskelige, må praktikmulighederne helst ligge i en nogenlunde geografisk nærhed af elevens bopæl.

SKP-praksis
Typisk har EUC Nordvest´s  SKP-ordninger hver især et mindre antal SKP-elever på 4-8 elever. Den fornødne fleksibilitet omkring personale opnår man, ved at afsætte faglærere som deltidsinstruktører.
Man forsøger, hurtigst muligt at sikre afsætning til praktikpladser via et målrettet praktikpladsopsøgende arbejde hhv. VFU. Her er det afgørende, konstant at have det fornødne antal VFU-pladser, med mulighed for efterfølgende ordinære aftaler af længere eller kortere varighed. Den nye klyngemodel øger fleksibiliteten til dette formål.
     

 Det opsøgende arbejde og klyngedannelse
Det opsøgende arbejde foregår via SKP-instruktørerne, der henvender sig særligt til nye typer virksomheder, enten med særlig ekspertise eller smalle produktionsgange i andre brancher.
I den afdækkende virksomhedshedsresearch indgår det centrale spørgsmål:
"Hvilke processer er I gode til?"
Herved afdækkes de primære praktikmål, som virksomheden kan oplære indenfor i en delperiode.

Den omfattende virksomhedsresearch har ført til en geografisk opdeling i hver branche. Dermed er skolens store dækningsområde opdelt i 4 hensigtsmæssige klynger.
Elevens bopæl afgør i de fleste tilfælde, hvilken pulje han/hun kommer i. Skolen sørger for, at virksomhederne har kendskab til hinanden. Specielt ved opstart i en ny virksomhed overdrages, hvad der er foregået i de foregående praktiksteder og skoleophold. Desuden sendes brev ang. det administrative.

Indtil videre er det opsøgende arbejde hovedsageligt foregået via instruktørernes personlige kendskab til brancherne og tætte relationer. Men en yderligere systematisering v.hj.a. værktøjer som Praktik Plus er påtænkt.

Ernæringsassistenter
I anledning af projektet har SKP-instruktør Jette Pedersen kontaktet 15 institutioner og virksomheder med kantinedrift. Deraf gav 12 institutioner tilsagn om at indgå i en klynge, hvoraf de 9 virksomheder ikke tidligere havde uddannnet.
Indledningsvist afholdt skolen et "branchemøde" med projektdeltagerne og virksomhederne, typiskkøkkenledere fra storkøkkener og indehavere af catering-firmaer. SKP-eleverne forsynede mødet med en lækkermenu som "smagsprøve" på deres kompetencer.
De første SKP-elever starter i VFU d.1/9 12 i disse virksomheder. LUU har bidraget via et stort engagement og højt informationsniveau overfor branchen.

Tømrere
SKP-instruktøren har gennemført 10 personlige virksomhedsbesøg indensommerferien og forventer tilsagn om deltagelse fra de fleste besøgtevirksomheder. Branchen består af hovedsageligt én-mands virksomheder, somvil kunne bidrage positivt med praktikpladser i form af korte aftaler om delmål inden foruddannelsesordningens praktikmål. I efteråret er der besøgt et større antal virksomheder og det lokale uddannelsesudvalg er involveret i processen.

Smed /industritekniker
Der er gennemført virksomhedsresearchog telefoninterviews. Pr. sept. 12 er man halvvejs med de deraf afledtevirksomhedsbesøg. Virksomhedsbesøgene retter sig mod etablerede smede-og industriteknikervirksomheder, men også fabrikker med reparatører-/smedeansatte. Disse virksomheder kan bidrage med endel af praktikmålene i starten af smedeuddannelsen.
Etablerede produktionsvirksomheder med reparationer af maskiner og udstyr har typiskansat faglærte smede, og deres arbejdsopgaver kan indpasses iuddannelsesordningens praktikmål.

Der er indgået samarbedejemed Dansk Metal´s lokalafdeling og ungdomsagitator om præsentation afprojektet ved de ordinære virksomhedsbesøg og øvrige sammenkomster. Udover det udpeger LUU påjern- og metalområdet potentielle fremtidige virksomheder til senere besøg.
     

 Rotationsplaner / uddannelsesplaner
Projektet sigter imod at kunne tilbyde hver elev en sammenhængende uddannelsesplan. Her skal eleven kunne se, hvilke perioder han/hun skal tilbringe i hvilken virksomhed eller i SKP på skolen.

Download eksempel for smedeelev (sept. 12).
     

 Uddannelse af virksomhedernes oplæringsansvarlige
Projektets mål er at kvalificere de oplæringsansvarlige i virksomhederne til uddannelse af elever. Et omdrejningspunkt er fokus på praktikmålene. Dermed kvalitetssikres VFU- og korte praktikforløb.
Den første afdækning af behov og interesser i brancherne har vist, at tømrer- og murerfagene ikke kunne / ville afsætte ressourcer til dette formål. Derimod er der stor interesse hos ernæringsassistenter og i metalbranchen.

Projektet benytter opstartsmøderne i de brancherettede klynger til at forberede virksomhederne på den fremtidigeuddannelsesopgave. I denne anledning får virksomhederne udleveret en uddannelsesmappe med følgende indhold:
 • Hvad er skolepraktik
 • Praktiksteder med skolepraktikaftale
 • Placering af skolepraktikperioderne
 • Praktikmål
 • Bedømmelsesskemaer
 • Uddannelsesordning
 • Vejledning til virksomheder
 • (Ernæringsassistentbogen)
Uddannelsesdagen for ernæringsassistenterne i juni 12 var velbesøgt og præget af en god dialog imellem deltagerne. Køkkenlederne er yderligere begyndt, efterfølgende at bruge hinanden som netværkspartnere med udveksling om uddannelsesspørgsmål.

Der blev d. 10. oktober afholdt et stort arrangement for alle deltagenede indehavere og/elleroplæringsansvarlige for smedebranchens og industriteknikerbranchens virksomheder, hvor de førsteerfaringer med klyngemodellen blev delt, udover det var der gode indspark fra virksomhederne vedr. rekruttering af ordinære lærlinge og mange opklarende spørgsmål i relation til korte uddannelsesaftaler og bonusordningen.

I november og december er der foretaget evaluering af projektet, tilpasning af rutiner, online-undersøgelse vedr. projektet med deltagelse af de lokale uddannelsesudvalg + gennemført yderligere virksomhedsbesøg for at rekruttere til VFU-puljerne.
Ved afslutning af det oprindelige projekt kan vi på EUC-Nordvest se tilbage på 9 måneders intensivt projektarbejde med engageret deltagelse af alle aktører. Forankringen af projektet har fra starten haft vores fokus og vi kan konstatere at vores resultater og den nu etablerede organisation kan konstateres som værende brugbar, fleksibel, handlekraftig og langtidsholdbar.
indsat herunder er uddrag af slutevalueringen til projektchefen og UVM:

Omlægningerne iskolepraktikken i 2013 vil formentlig medføre yderligere tilgang til og øgetfokus på skolepraktikken. Det nu etablerede virksomhedsnetværk skal vedligeholdesog fortsat udbygges og EUC-Nordvest vil kunne håndtere en øget tilgang tilskolepraktikken inden for vores udbudte hovedforløb og der er i forvejenetableret samarbejdsaftaler med hovedskoler, på uddannelser hvor EUC-Nordvestkun er grundforløbsskole. Skolen forventer ikke at skulle investere iyderligere undervisningsfaciliteter for at kunne håndtere en yderligere tilgangaf skolepraktikelever, dog må det forventes at der skal bruges midler til kompetenceudviklingaf instruktører i skolepraktikken for fortsat at sikre kvalitet ogprofessionalisme.

Styringen af gennemførtepraktikmål vil fortsat skulle foregå i elevplan og registrering afvirksomhedsbesøg foregår i Pplus. Den enkelte instruktør samarbejder tæt medden enkelte elev om elevens individuelle og fremadrettede uddannelsesplan ogrotationsplan i virksomhedsforlagt undervisning og skoleundervisning.

Konklusion på dette er atder er etableret en organisation som er egnet til at pustes op når der er brugfor det og som meget nemt kan begrænses ressourcemæssigt, når behovet ikkelængere er tilstede, uden at vigtig viden og erfaringer går tabt.

De lokale uddannelsesudvalgs rolle i projektet:

De lokaleuddannelsesudvalg har spillet en betydende rolle i projektperioden, uden deresopbakning og brug af deres netværk ville resultaterne ikke være så synlige somde er. Projektet præsenteredes for udvalgene til de ordinære møder i starten afprojektperioden, (for ernæringsassistenterne dog særskilt møde) og udvalgenehar på hver deres måde bidraget til af skabe fokus, skabe accept og taleskolepraktikken op. Udover det har alle udvalgene bidraget med relevante emnertil opsøgende møder, med henblik på optag i virksomhedsnetværket tilvirksomhedsforlagt undervisning. For ernæringsassistenternes vedkommende erprojektets mål, delmål og resultater blevet delt i tillidsmandssamarbejdet inordregionen. På metalområdet (smed og industritekniker) har Dansk Metal væretambassadører for projektet på deres ”sommer-tour” i dækningsområdet, ogligeledes for tømrerne som via deres arbejdsgivernetværk har bidraget i stortomfang. Der er en udtalt grad af tilfredshed med EUC-Nordvests praksis indenfor skolepraktikken og udvalgene har bifaldet de gennemførte initiativer. Derhar været grundige principielle diskussioner forud for beslutningen omvirksomhedsforlagt undervisning, og det er ikke udvalgenes holdning at begrænsedette og brancherne er ikke bekymret for ubillig konkurrence, eftersom altforegår med oplæring for øje som det primære mål.

Anbefalingerud fra projekterfaringerne: EUC-Nordvest er tro mod den beskrevnekombinationsmodel, hvor virksomhedsforlagt undervisning i skolepraktikkenspiller en større rolle. Vi har en tro på at den praksisnærhed som elevernemøder ”ude i virkeligheden” spiller en stor rolle i vores resultater, vi harmeget få elever der udlæres under skolepraktikordningen, langt de fleste kommeri et læreforhold hos en arbejdsgiver – i mange tilfælde afledt af VFU. Modellenmed en stor grad af VFU passer godt til vores lokalområde, og til vores godevirksomhedssamarbejde og de lokale uddannelsesudvalg. 

     

 Informationsmaterialer
Elevinfo "Værd at vide om skolepraktik", EUC Nordvest, med SKP-elevhistorier og oplysninger om reglerne i skolepraktik.
     

Udkantsområder