"Praktikcenter Nordvestsjælland"
Projektet vil resultere i et Praktikcenter, der laver uddannelsesplan for eleverne i hele deres uddannelsesforløb.
Der skal dannes netværk for virksomheder - små og/eller specialiserede virksomheder med henblik på delaftaler, kompetencemål. Der nedsættes et virksomhedsråd til inspiration, nytænkning og beskrivelse af nye opgaver.
Et Elevforum vil blive inddraget og få en stemme i tilrettelæggelsen og udvikling af praktikken.

Som et af de afsluttende produkter vil et opgavekatalog blive tilgængelig.
Kompetenceudvikling af instruktører skal klargøre instruktørerne til de nye opgaver, såsom elevmødet, arbejde med uddannelsesplan og praktikmål, samt inddragelse af Elevplan.

Download kort præsentation (13.03.12)
Download projektbeskrivelse (feb. 12)

Kontakt: Projektleder Lene Smith  lsm@eucnvs.dk
     

 Uddannelser og samarbejdspartnere
Følgende uddannelser er involveret i projektet:

               
  Maler
  Murer
  Tømrer
  Struktør
      Personvognsmekaniker
      Smed
      Transport

  Udover SKP-instruktørerne deltager også skolens praktikpladskonsulenter, undervisere og ledere. For hver uddannelsesområde har projektet tilknyttet det lokale uddannelsesudvalg.

  I løbet af projektet nedsættes et "virksomhedsråd", som ledsager aktiviteterne.

       

   Praktikcentret: Et team i tæt samspil, med central ledelse
  Ansvar og ledelse
  EUC Nordvestsjællands skolepraktikordninger med deres instruktører refererer til samme uddannelseschef. Det letter tænkning og planlægning på tværs af fagene.
  Enkelt instruktører arbejder også som underviser, men med refererence uddannelseschefen i deres virke som instruktør. Uddannelseschefen Helle Pierri har det fulde ansvar og økonomi for SKP på skolen.

  Den centrale administration ´Praktik Service´ understøtter det opsøgende arbejde og oplæring af eleverne, imens de er i skolebaseret SKP.
  Administrationen i  udarbejder bl.a. let forståelige oversigter over praktikmål i de enkelte uddannelser. Virksomhedsdata trækkes fra diverse databaser mhp. på deres potentialer for nye typer praktikaftaler, ud fra at inddele virksomhederne i forskellige typer profiler.
  Desuden hjælper centret eleverne og virksomhederne med de administrative procedurer.

  Den opsøgende medarbejder besøger systematisk virksomheder for at indgå aftaler om diverse kortere praktikperioder. Man er særlig opmærksom på ukonventionelle muligheder for praktikforløb i virksomheder, der ikke vil kunne tilbyde en klassisk ordinær praktikaftale. Registrering foregår via Praktik+.
  Skolen har generelt et stort fokus på det praktikpladsopsøgende arbejde, bl.a. i samarbejde med det lokale jobcenter. Virksomhederne skal opleve den samme kontaktperson og en samlet ekspertise ved alle skolens henvendelser.

  SKP-instruktørerne udgør et team på tværs af fagene.
  Man har draget nytte af organiseringen og oparbejdet gode erfaringer med tværfaglige projekter.
       

   Kvalificering af SKP-instruktører
  Et fokusgruppeinterview med SKP-instruktørerne ligger til grund for opkvalificeringsforløb.

  Maj 2012: De videre tiltag er under planlægning.
       

   Det opsøgende arbejde og klyngedannelse
  Aug. 12: Projektet ønsker at afdække, hvilke virksomheder kan tilbyde oplæring inden for hvad og på hvilket niveau. Til dette formål har projektet udviklet et skema til brug ved første henvendelse til mindre virksomheder, som skolen ikke tidligere har haft kontakt til.

  Skemaet er udarbejdet til hver uddannelse og indeholder praktikmål samt en oplysning om, hvor vidt virksomheden kan tilbyde praktik på "begynder" eller "avanceret" niveau. Krydset sættes i dialog med virksomheden.
   
  Skemaet er konstrueret således, at det kan udfyldes elektronisk og vedhæftes i  Praktik +. Download eksempel fra smedeuddannelsen.


  Klyngedannelse
  De enkelte instruktører og uddannelser arbejder forskelligt:
  • Hos malerne, hvor skolen har mange SKP-elever, dannes klyngerne ud fra geografiske hensyn.
  • På mindre uddannelser dannes klyngerne ud fra virksomhedernes faglige profil.
  Det overvejes p.t. at registere klyngerne i Praktik +.Tidligere overvejelser om at tilføje virksomhedens "sociale profil", er praktikcentret gået bort fra igen.

  Aug. 12: Seneste statusmøde med instruktørerne på det opsøgende arbejde viser, at skolen har fået 80 nye virksomheder med i arbejdet for flere praktikpladser. Instruktørerne har udelukkende henvendt sig til virksomheder uden godkendelse. Det er altså helt ukendte virksomheder, praktikcentret har fået fat i! Instruktørerne er nu i gang med at designe klyngerne og få eleverne ud.
       

   Elevforum og -medbestemmelse
  Projektet har som fokuspunkt ønsket at få eleverne mere involveret i tilrettelæggelse og planlægning af SKP. Derfor ønskede man at etablere et elevforum for ad den vej at give eleverne en stemme.
   
  D. 1. okt. 12 afholdt praktikpladscentret et miniseminar for alle de SKP-elever, som på dagen ikke var ude i en virksomhed. Der deltog 42 elever fra 7 forskellige uddannelser.

  Med instruktørerne som aktive procesagenter formulerede de overordentligt engagerede elever - først i små grupper og siden i storgrupper - de vigtigste punkter, der efter deres mening kan gøre skolepraktikken endnu bedre.

  Der blev nedsat et elevforum med en repræsentant fra alle SKP-uddannelser. Elevforummets første opgave bliver sammen med ledelsesrepræsentanter at arbejde videre med 3 prioriterede punkter, samt øvrige interessante punkter.

  Praktikpladscentret forventer sig meget af dette nye elevforum, der set i lyset af det store engagement, som eleverne lagde for dagen på miniseminaret, forventes at blive et stort aktiv for SKP.
       

   Tværfaglig SKP-praksis - et eksempel
  Eksempel "BBB huset - building with bytes and bricks"
  Projektet BB huset er foranlediget af en europæisk målsætning om at få flere unge til at vælge en bygge- og anlægsuddannelse, idet der er en generel faldende tilgang til disse uddannelser. Et repræsentativt projekt skulle kunne oplyse vejledere i hele Europa om fordele/ulemper ved byggeuddannelser.

  På EUC Nordvestsjælland opførte man i Audebo et hus, hvor der i fremtiden kan bo bl.a. udenlandske elever og undervisere ved besøg på EUC Nordvestsjælland.  Huset skulle opføres som et nul-energihus med bl.a. jordvarme.
  Som bieffekt udarbejdede projektdeltagerne en "værktøjskasse" med 4-sprogede arbejdsmaterialer fra byggeriet, til fri afbenyttelse i EU. I byggefasen medvirkede lærlinge og studerende fra en række byer i hvert deltagende land med følgende bidrag:
  • Tyskland: Arbejdskraft til det håndværksmæssige, med lærlinge fra murer, møbelsnedkere, tømrer og studerende fra en træskærerskole.
  • Italien: HTX-studerende med beregninger af el / vvs, ventilation og vindenergi.
  • Danmark: Arbejdskraft til det håndværksmæssige, bl.a. med SKP-lærlinge fra tømrer-, murer-, maler-, smede- og el-faget. Desuden lærlinge fra glarmesteruddannelsen med glas og aluminium og lærlinge fra struktør med bl.a. udvendigt flisebelægning.
       

   Informationsmaterialer & værktøjer
  Maj 2012: Informationsmaterialer til virksomheder er under udarbejdelse.

  Projektet synkroniserer metoder indenfor de forskellige faglige områder. Desuden benytter projektet følgende værktøjer, der tidligere er udarbejdet i SKP-sammenhænge:

  SKP-instruktørerne vurderer eleverne 1x/måned på deres faglige udvikling og noterer udviklingen i Elevplan, hvor muligt ud fra fagenes praktikmål. I nogle af fagene benyttes regneark til samme formål.

       

  Virksomhedsklynger