Et praktikpladscenters opgave er at sammensætte et hovedforløb og organisere praktikforløb til de elever, der ikke har opnået ordinære uddannelsesaftaler. Herved skal praktikforløbene matche elevernes aktuelle faglige ståsted og behov, ligesom eleverne skal passe til virksomhedernes rammer.

Det er altså ikke ligegyldigt, hvilken elev der sendes i hvilken virksomhed på et hvilket som helst tidspunkt og sted.
     

  
     

 Elevens faglige og personlige udvikling
Oversigterne over praktikmål er uundgåelige værktøjer, når elevens aktuelle faglige ståsted skal afklares.

Elevplan gengiver praktikmålene, som de faglige udvalg selv har formuleret dem. Download evt. fra uddannelsesordningerne: eud-adm.dk

Nogle uddannelsesordninger er ret komplekse, og praktikmålene fremstår knap så konkrete. Der er blevet foretaget et "oversættelsesarbejde" inden for en række uddannelser, hvor skoler har konkretiseret de officielle praktikmål til anvendelse i daglig brug: Download fra "Praktikmål i brug".

De faglige udvalg har benyttet forskellige typer skalaer til at bedømme elevernes aktuelle "præstationsniveau" i forhold til de givne praktikmål. Herningsholm har udarbejdet en oversigt over de forskellige typer skalaer, som praktikmålene i forskellige uddannelser er  beskrevet med. Download her (feb. 13)..

EUC Lillebælt arbejder med et elevspecifikt regneark, som kan give et billede af aktuelt status på den enkelte elevs faglige udvikling.
Forsiden samler data fra hver af elevens praktikperioder / virksomhedsophold. På regnearkets enkelte arkfaner registreres, hvilke praktikmål eleven har opnået og på hvilket niveau. Forsiden opsummerer via formler, hvilke praktikmål eleven mangler at arbejde med og dermed, hvor SKP kan træde til.


Dec. 12: Regnearket indgår som et af arbejdsdokumenterne i det videre arbejde
med at optimere Elevplan til at understøtte datastyring i praktikcentre.SKP-instruktørerne kan få brug for at afdække elevens samlede udvikling, altså både de faglige, sociale og personlige kompetencer. Her er de officielle praktikmål begrænset, da kun få uddannelser angiver sociale og personlige kompetencer eksplicit.
Se evalueringsværktøj til fri download, til selvevaluering hos eleven, til bedømmelse fra instruktør og til indbyrdes dialog. Værktøjet er udarbejdet som en slags skabelon (2010), der kan tilpasses til lokale forhold og til de forskellige uddannelsers behov.
Værktøjet er bl.a. i brug på fx Kold College, Skive Handelsskole, TEC, EUC Syd og Hansenberg.
     

 Faglig dokumentation af elevens læring og refleksion
Ligesom i skoleperioderne, skal elevens læring i praktikperioderne dokumenteres og evalueres. Det indebærer, at eleven reflekterer over egen læringsproces og er med til at sætte mål for de næste skridt.

Når elevens praktikuddannelse består af flere forskellige praktikforhold, bliver det endnu mere væsentligt, at eleven kan se en sammenhæng og progression i læringen, med fortsat fokus på slutmålene.

Praktikpladscentret kan vælge forskellige metoder til dette formål. Portfolio, didaktiske modeller og produktionskort er metoder, der er velafprøvet i projekterne.
Samtlige metoder kræver en grundig uddannelse af SKP-instruktørerne. Desuden giver det god mening at inddrage faglærerne, da der med fordel kan skabes en sammenhæng til skoleperioderne på denne måde.

Praksis
 • Portfolio
  Silkeborg Tekniske Skole, Silkeborg Handelsskole og Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus har i anledning af deres projekt gjort arbejdsportfolio obligatorisk for SKP-elever, også i virksomhedsperioder af alle typer. ´Arbejdsportfolio´ er et foreløbigt dokument, der løbende videreudvikles og til sidst publiceres som den afsluttende ´præsentationsportfolio´.
  Download eksempel fra skilteteniker SKP-elev (okt. 12).
  Download eksempel fra vognmaler SKP-elev (okt. 12).
 • Didaktisk model
  EUC Nord benytter deres "didaktiske model" for at arbejde med at fremme elevens refleksionsevner. Download her.

bbb

 • Digitale produktionskort i byggefagene
  På Syddansk Erhvervsskole arbejder SKP-eleverne med fotos og digitale "produktionskort". Produktionskortene kvalitetssikrer arbejdsprocesserne ved multifaglige arbejdsopgaver i byggeriet.
  Når eleverne selv fremstiller deres produktionskort, opnåes yderligere tilsvarende effekt som ved portfolio - nemlig dokumentation af læring og refleksion over læringsproces.
  Download skabelon (MS power point, 2012).
     

 Elevernes uddannelsesparathed og systematisk vejledning
Organisering af den enkelte elevs hovedforløb via et praktikpladscenter indebærer fortsat et klart fokus på den enkelte elevs faglige og personlige udvikling.

Erfaringer viser, at der stadig kan være problemer med SKP-elevers uddannelsesparathed, selv når grundforløbet er gennemført og den afsluttende grundforløbsprøve er bestået. For nogle elever skal der ikke ret meget til, før de er "selvkørende". Andre elever har brug for en mere intensiv vejledning og måske endda en tættere opfølgning, også når de er i praktik.

Derfor er det ikke tilstrækkeligt at have organiseret en beredvillig klynge af praktikvirksomheder. Eventuelle dårlige erfaringer med deres første SKP-elever kan afskrække virksomheder for fremtidigt engagement.

Systematisk intensiv elevvejledning indgår med stor fordel i arbejdet hos flere af praktikpladscentrene. Sigte med elevvejledningen kan have flere formål:
 1. at støtte eleven konkret i at blive mere selvstændig og udfarende i forhold det praktikpladsopsøgende arbejde 
 2. at støtte eleven i at gennemføre praktikperioder af kortere eller længere varighed og dermed at blive mere "erhvervsparat"
 3. at danne et tæt personligt netværk omkring den enkelte elev. Dermed skal sikres, at væsentlig viden om elevens udvikling og behov ikke forsvinder mellem de organisationer / instanser, der evt. er involveret i processerne omkring elevens uddannelse: Kontaktpersoner på grundforløb og hovedforløb, praktikansvarlige i virksomheder, UU-center, Jobcenter, andre uddannelsesinstitutioner, m.fl. Samtidigt ønskes at skabe og bevare tryghed og dermed trivsel og en øget chance for at eleven gennemfører sin uddannelse.

"Et udvidet praktikcenter":
Dermed udvides praktikpladscentres primære samarbejdspartnere (= virksomheder) til også at omfatte vejledningsaktører og faste nøglepersoner på egen skole og i andre uddannelsesinstitutioner.


Praksis
 • I EUC Vest´s ´Praktikcentret´ starter SKP-eleverne deres skolepraktik i et intensivt personligt vejledningsforløb over 1 uge. Vejlederne, der samtidigt er virksomhedskonsulenter, benytter anerkendende samtaleteknikker og værktøjer til profilafdækning.
  I vejledningen kortlægges forhindringer og muligheder, og eleven klædes målrettet på ift. det praktikpladsopsøgende arbejde. Målet er, at eleven selv finder - om ikke andet - et kortvarigt VFU-forløb over maks. 2 uger.
  Erfaringerne viser, at eleverne modner i (op til flere) VFU-forløb og opnår restlæreaftaler. Af
  sætningsraten bevidner konceptets succes.
  I praktikcentrets klyngearbejde indgår samtidigt dialog med praktikvirksomheder om elevernes udvikling og evt. at tilbyde VFU/praktikforløb med en vis "rummelighed".
 • IBC Kolding har via sit netværksarbejde opbygget tætte relationer mellem alle aktører, der vedrører eleven. Dermed øger man synlighed omkring eleven ved både valg af ungdomsuddannelse,  undervejs i uddannelsen og ved afslutning på ungdomsuddannelsens lange grundforløb i de merkantile uddannelser.
  IBC forsøger at sikre en optimal opstart på praktikcentret, sparring undervejs ved frafald/omvalg og tænkepauser, samt ved evt. udmeldelse.
  Succeshistorier dokumenterer, at man på sigt sparer tid, samt opnår øget tryghed for elever såvel som aktører.
  Dog er der også konstateret typiske problematikker i forbindelse med det tætte relationsarbejde:
  - Håndtering af tavshedspligt
  - Skiftende medarbejdere hos aktører
  - Procedurer for opfølgning
  - Forskellige tilgange til eleven: "Praktisk logik" vs. jura

     

praktikpladscentre