Til gensidig gavn
Partnerskaber med erhvervslivet åbner for nye kontakter, nye opgaver til eleverne og nye praktikpladser. Yderligere kan partnerskaber påvirke erhvervsuddannelsernes renommé positivt.
Erhvervslivet får til gengæld øget indsigt i og måske indflydelse på det uddannelses- og udviklingsmiljø, som unge befinder sig i. I nogle tilfælde kan uddannelserne også være en platform, hvorigennem virksomhederne kan profilere deres sociale profil.

Der kan være forskellige måder for skoler at indgå partnerskaber med virksomheder eller offentlige forvaltninger / institutioner på. En særlig måde er, når man i partnerskabet deles om eller skaber fælles projekter.

Projekter i samarbejde mellem praktikpladscentre og erhvervslivet kan være en god ramme for elevernes faglige udfoldelse og for virksomhedens engagement. Projekter giver også mulighed for at tænke flerfagligt, med inddragelse af elever fra forskellige uddannelser.

Praktikpladscentret og virksomheden / institutionen er med til at beskrive mulighederne og rammerne. Opgaver for elever skal identificeres. Praktikpladscentret skal sikre kvaliteten af elevens arbejde, arbejdets læringseffekt hos eleverne og perspektiver for at opnå en ordinær praktikaftale på sigt.

Projekterne kan foregå på non-profit området, med sociale eller almennyttige formål. Men projekterne kan også være kommercielle og fx drage nytte af virksomhedens hidtil uudnyttede kapacitet. Uanset hvilken model der benyttes, skal partnerne være opmærksomme på, at de konkurrenceretlige regler overholdes.
     

 Praksiseksempler
Her følger 3 fysisk forankrede modeller for praktikcentre, der er blevet etableret i et forpligtigende samarbejde med det lokale erhvervsliv.

 1. Aarhus Tech´s SKP for gastronom- og cateruddannelsen har indgået en formel samarbejdsaftale med Aarhus Kommune (2012). Samarbejdsaftalen omhandler driften af en café for kommunens frivillighus "Folkestedet", hvor over 50 frivilligforeninger har deres tilhørssted.
  Cafén drives under socioøkonomiske konditioner, men med kommerciel drift. LUU for uddannelsen er tæt tilknyttet i beslutningsprocesser og yder desuden sparring ved det faglige. Dermed står branchens repræsentanter fuldt ud bag aktiviteten.
  Eleverne får en professionel uddannelse, og motivationen kan skinner tydeligt igennem til gæster, politkere og offentligheden, der roser initiativet for dette win-win-samspil.
     
 2. Viden Djurs startede deres tværfaglige praktikpladscenter ”Praktikkobling” for smede- og merkantile SKP-elever, understøttet af flere Rotary-afdelinger.
  Her producerer smedeeleverne efter aftale med LUU mindre kommercielle opgaver, samt opgaver for handicaporganisationer eller andre almennyttige organisationer med begrænset økonomi.
    
 3. Mercantec har benttet skolens praktikcenter MiniMerc til yderligere at forankre deres omfattende non-profit opgaver for almennyttige organisationer i lokalsamfundet.
  Centerchefen udfører et omfattende opsøgende arbejde og kan også med fordel placere flerfaglige opgaver i centret.
  De lokale uddannelsesudvalg er faste dialogpartnere i disse processer.
  Man har senest udvidet gennem faglige ”klyngepraktik”-koncepter, supporteret af Viborg Erhvervsråds konsulenter.
     

praktikpladscentre