Et praktikpladscenter skal sikre en kvalificeret organisering af (SKP-)elevers hovedforløb og dermed, at (SKP-)eleverne kan gennemføre deres erhvervsuddannelse. Derudover står praktikpladscentret for kvalitetssikring af SKP-elevens praktikuddannelse og læring.

Der opstår en række organisatoriske spørgsmål i denne sammenhæng, heriblandt: Hvordan etablerer vi rammerne omkring et praktikpladscenter (PPC)? Hvordan indgår PPC i skolens organisation? Hvilke ressourcer får PPC til rådighed? Hvordan indgår SKP-ordningerne i PPC?

En standardløsning findes ikke. Indtil videre har det vist sig, at løsningerne i høj grad er afhængige af lokale forhold og traditioner, såvel som af skolens overordnede strategi.
     

  
     

 Rammerne omkring et praktikpladscenter
Et praktikpladscenter kan - men behøver ikke! - have fysiske rammer. En fysisk placering kan give mening, når der fx er behov for skoledrevne SKP-værksteder eller "SKP-virksomheder". Andre praktikpladscentre har fx mere behov for at arbejde med praktikperioder på geografisk distance.

Der kan dog være behov for et centralt kontor, hvor de administrative procedurer samles og koordineres. På nogle skoler har man samlet op til flere SKP-ordninger i sammenhængende lokaler, der er adskilt fra skolens øvrige virke. Også en regional sammenslutning på tværs af flere skoler kan være en konstruktion.

En profilering udadtil kan have stor betydning og være nødvendig, når et praktikpladscenter skal have gennemslagskraft. Skolerne benytter forskellige medier til dette formål. Eksempelvis:
 • Navngivning af centret og synlig skiltning
 • Markedsføringsmaterialer: Logo, foldere, professionelt arbejdstøj for elever og medarbejdere
 • Et offensivt og konsekvent pressearbejde
 • Fælles administrative procedurer for alle SKP-ordninger, så vidt det giver mening
 • Synliggørelse via kanalerne i egen organisation: Erhvervsskolens hjemmeside, nyhedsbreve, m.m.

Praksis

EUC Vest´s "Praktikcenter" har et kontor, der fungerer som vejledningssted for SKP-eleverne. Kontoret er bevidst indrettet på en frisk og indbydende måde, således at eleverne føler sig velkomne og motiveret til de personlige samtaler.
De to vejledere fungerer også som opsøgende virksomhedskonsulenter. Samtidigt er der tilknyttet en administrativ LOP-konsulent, som rådgiver virksomhederne om praktikreglerne.

VidenDjurs har etableret deres praktikcenter "Praktikkoblingen" med et  lejemål i en fordelagtig ejendom i et erhvervsområde. Ejendommen huser et smedeværksted, som SKP selv har sat i stand. Skolens merkantile SKP-elever udfører markedsførings- og administrationsopgaver. Yderligere suppleres i centrets kontorlokaler med SIMU for SKP-kontoreleverne.
De to instruktører fungerer samtidigt som kontakt til virksomheder og afsætter løbende elever i VFU og ordinære aftaleformer. Lejemålet er påbegyndt i juni 2012 og kan forlænges efter 3 år.

Aarhus Tech har indgået en formel samarbejdsaftale med Aarhus Kommune om cafédriften i kommunens frivillighus ´Folkestedet´. Folkestedet har flotte fysiske rammer og en attraktiv centrumsnær beliggenhed i Aarhus.  SKP-gastromom- og caterelever står for alle praktiske arbejdsprocesser, imens merkantile SKP-elever fra Aarhus Købemandsskole bidrager med de administrative processer omkring denne arbejdsplads.
     

 Organisationsformer
Typiske spørgsmål omhandler ledelsen af praktikpladscentret, herunder beslutningsbeføjelser, økonomiansvar og personaleledelse.
Det kræver også vidtrækkende overvejelser, hvorvidt PPC skal integreres i den eksisterende organisation eller få en selvstændig organisatorisk konstruktion.
Diskussioner om praktikpladscentres organisatoriske forankring har også omhandlet lokaleanskaffelse, oprettelse af nye it-systemer, indkøb af udstyr, personaleforflytning, m.m.

Så vidt muligt i den relativt korte forsøgsperiode for projekterne, har skolerne udviklet lokale løsninger.

Typisk var spørgsmålet, om praktikpladscentret skulle få en fælles ledelse på tværs af SKP-uddannelserne, eller om de enkelte SKP-afdelinger skulle forblive organisatorisk under deres faglige afdelinger. I sidstnævnte tilfælde blev der typisk udpeget en tværgående koordinator til en række funktioner.

Ved andre løsninger blev der taget afsæt i skolers i forvejen eksisterende "multifunktionelle" konstruktioner, der går på tværs af nogle af afdelingerne - typisk på mindre skoler.

Et PPC på tværs af flere skoler kræver helt andre typer overvejelser.
Hvis skoler samarbejder indenfor de samme uddannelser (fx på byggesektoren), kan det dreje sig om konkurrencevilkår og branchernes regionale præferencer.
Hvis man samarbejder om supplerende uddannelser (fx tekniske uddannelser og kontoruddannelser), kan det være kultur, traditioner og kvalitetssikring i oplæringen, der skal tackles.

Følgende er et uddrag af de modeller, der er blevet udviklet og afprøvet.

Praksis

 • Central løsning
  De enkelte SKP-ordninger refererer hver til en SKP-leder / "værkfører" med ansvar for personale og faglig udvikling. Alle SKP-ledere / værkførere refererer til en fælles uddannelsesleder, som har det økonomiske og ledelsesmæssige ansvar for praktikpladscentret.
  Eksempler
  - EUC Nordvestsjælland organisationsdiagram (dec. 12)
  - TEC (maj 12)
  - Campus Bornholm organisationsdiagram (dec. 12)
  - IBC med én chef for flere fysiske ´praktikcentre´ på skolens lokale afdelinger i flere byer (forår 12)
 • Matrixløsning
  De enkelte SKP-ordninger refererer til hver deres uddannelsesleder. En tværgående koordinator har ansvar for organisatoriske SKP-anliggender og videreudvikling.
  Eksempler
  - EUC Nord organisationsdiagram (dec. 12)
  - Minimerc (Mercantec) organisationsdiagram (sept. 12). MiniMerc fungerer som en "virksomhed i virksomheden", hvor medarbejderne fortsat refererer til deres uddannelsesledere, imens praktikpladscenterchefen har en opsøgende og koordinerende funktion.
 • Ledelse i team
  De enkelte SKP-ordninger refererer hver til deres faglige uddannelsesleder. Uddannelseslederne koordinerer i fællesskab og træffer beslutninger i konsensus. PPC drives som en fælles enhed, med tværfaglige SKP-aktiviteter, det praktikpladsskabende arbejde og elevvejledning.
   - Eksempel Viden Djurs organisationsdiagram (dec. 12)
 • Del af en administrativ afdeling
  Praktikpladscentret koordinerer det praktikpladsopsøgende arbejde, klyngedannelse og elevvejledning i SKP. PPC er organisatorisk forankret i skolens administration.
  - Eksempel EUC Vest organisationsdiagram.
 • På tværs af flere skoler
  De enkelte SKP-ordninger refererer til hver deres uddannelsesleder på hver deres skole. Det opsøgende arbejde i forbindelse med dannelse af partnerskaber og klynger er uddelegeret til praktikpladscentret på én af skolerne (for én eller flere uddannelser).
  - Eksempel: I forsøgsfasen med EUC Sjælland, CELF, ZBC og Køge Handelsskole omkring SKP-elever i bygge- og kontoruddannelserne.
  - Eksempel med implementeret løsning: Aarhus Tech og Aarhus Købmandsskole fortsætter driften af et fælles oplæringssted for SKP-elever i gastronom- og kontoruddannelserne.
     

praktikpladscentre