Et praktikpladscenter kan være ansvarlig for uddannelser, der dækker et større geografisk område. Det drejer sig typisk om uddannelser, hvor skolen er landsskole eller dækker større dele af landet. Samme gælder også, når skolen står for virksomhedsforlagt undervisning i udlandet.

Spørgsmål omhandler, hvordan man engagerer virksomhedspartnere i lokalområderne på afstand? Hvordan kvalitetssikres oplæringen på afstand? Hvordan overkommes potentielle vanskeligheder eller uoverensstemmelser på afstand? Hvordan bevæges eleverne til at flytte til forskellige praktiksteder i løbet af en uddannelse?
     

  
     

 Etablering af klynger
Ved uddannelser, der dækker over et stort geografisk areal, kræver klyngedannelse en ihærdig indsats. Muligvis er det her endnu mere nødvendigt at gå systematisk frem, end ved uddannelser der kun dækker et lokalt område og hvor man har en effektiv kanal via personlige relationer.

Fremgangsmåden kan være følgende:
 1. Udarbejdelse af et professionelt og klart informationsmateriale om uddannelsen og oplæringsmuligheder
 2. Træk og udvalg af data over mulige praktikvirksomheder i Praktik+
 3. Opsøgende arbejde med personlige besøg
 4. Telefonisk opfølgning ang. praktikaftaler og/eller VFU
 5. Tildeling af virksomhed til geografisk klynge
 6. Match med SKP-elev, helst fra geografisk nærområde
 7. Opfølgning på elevens udvikling / trivsel og virksomhedens tilfredshed undervejs i forløbet. Evt. aftale om ordinær praktikaftale som opfølgning på VFU.

Klyngerne omhandler først og fremmest at kunne matche lokale behov / ressourcer i de respektive lokalområder.
Dog er der også erfaringer for, at forsyning af klyngerne med information og andet skaber tilhørsforhold og dermed loyalitet.

Praksis
Erhvervsskolerne Aars kan ikke selv tilbyde tilfredsstillende skolebaseret SKP inden for landbrugs- og maskinteknikeruddannelsen, da maskinerne er for store og for dyre.
Som nyligt etableret praktikpladscenter har skolen formået at organisere nuværende og fremtidige praktikvirksomheder i 4 geografisk opdelte "oplæringsringe" med i alt 63 virksomheder.
Konsulenten besøgte samtlige virksomheder og opnåede over 80% VFU-aftaler. Aftalerne resulterede i løbet af få ugers varighed i en række restlæreaftaler, hvilket er forholdsvist langt flere end ved tilsvarende sammenligning med de foregående år.
De specielt udarbejdede "praktikmålsskemaer (eksempel)" udfyldes af mester og elev i fællesskab. Det sikrer, at eleven opnår en progression i de opgaver, som han arbejder med. Elever og centret ("oplæringskontoret") holder løbende kontakt via SMS, telefon og mail.

Herningsholm
havde indtil videre forgæves forsøgt at få deres tandklinikassistenter uden praktikaftaler efter grundforløb til at fortsætte i SKP i Østjylland.
Via et intensivt pesonlige stykke opsøgende arbejde fra SKP-instruktøren, lykkedes det at etablere klynger ud fra uddannelsens praktikmål, nu i geografisk nærhed af Herning. Tandklinikkerne fik tildelt elever i VFU, hvilket fastholdt de første 9 elever i uddannelsen og i løbet af få måneder førte til flere restlæraftaler.
     

 Kvalitetssikring af oplæring på distance
Når der af geografiske årsager ikke kan bestå daglig personlig kontakt til hovedforløbsskolen, som er ansvarlig for SKP-elever, skal kvalitet og kontinuitet i praktikuddannelsen sikres på anden vis.

Et fælles kursusforløb for samtlige oplærere er en oplagt platform for at opnå fælles forståelse for mål, værdier, procedurer og oplæringsmetoder.

Et andet vigtigt element er håndtering af data omkring elevens udvikling. Elevplan burde være det oplagte valg. Af forskellige grunde fungerer Elevplan dog i nogle af uddannelserne og på nogle praktik- og SKP-relevante områder ikke optimalt endnu. Læs mere om datahåndtering.

Praksis
Skovskolen, der uddanner skovteknikere, befinder sig på Nordsjælland, imens man har 4 lokale oplæringssteder i resten af landet. En del af oplærerne er ansat på skolen, en anden del stammer de fra lokale virksomheder. For at sikre en énsartet kvalitet, har man som udgangspunkt arbejdet med at udfolde praktikmålene. Dernæst genenmførte man et seminar for samtlige oplærere, der bl.a. resulterede i en funktionsbeskrivelse for instruktørerme.
     

 Praktikperioder i udlandet
Praktikperioder i udlandet kan være en overordentlig god mulighed for elever. Ikke alene p.g.a. de faglige og personlige læringspotentialer, der ligger i et udenlandsk praktikforløb, men også da der er nogle brancher, som kan være efterspurgte i udlandet, imens samme branche har lavkonjunktur i Danmark.

Det er ikke muligt at udsende SKP-elever under PIU-konditioner i ordinær praktik i udlandet. Dette ville medføre, at eleverne ikke kan fortsætte deres uddannelse i SKP.

Dog er der mulighed for at sende elever i VFU-aftaler til udlandet, idet den danske erhvervsskole i dette tilfælde står som ansvarshavende.

Praksis
 • Mercantec har med stor succes haft 10 elever i praktikophold af 3 ugers varighed i udlandet, heraf 8 elever på Mallorca hos et smedefirma, hvor de har arbejdet med opsætning af stålhaller og tagbeklædning af disse. 2 elever har været i tyske it-virksomheder. Skolen skønner, at der ligger et sort uopdyrket potentiale i lønnede praktikforløb i udlandet.
  Kvalitetssikring er bl.a. foretaget via tæt samspil om praktikforløbene med de udenlandske erhvervsskoler.
  Download pressemeddelelse (nov. 12).
     
 • Jordbrugets UddannelsesCenter Aarhus har med stort fagligt og personligt udbytte udsendt 2 produktionsgartner SKP-elever i 14 dages VFU til Island (efterår 2012).
  Kvalitetssikring er bl.a. foretaget via dialog om praktikmål og elevportfolio.
  Download elevportfolio (sept. 12, word doc, 1,5 MB).
  Projektet konkluderer dog, at elevers selvfinansiering til dette formål er problematisk og begrænser en bred indsats af denne type læringsforløb.
    
 • Tradium har haft udsendt merkantile SKP-elever til Tyskland/Berlin og Belgien.
  Download elevudtalelser om udstationeringen.
     

praktikpladscentre