Betegnelsen "skolepraktik-instruktører" dækker over de medarbejdere, der står for den daglige oplæring og vejledning af SKP-elever. Afhængigt af lokale forhold og uddannelserne bruges bl.a. også udtrykkene "SKP-mester", "praktikvejledere" eller "elevvejledere".

Indtil programstart fandtes ingen formel uddannelse til kvalificering af instruktørernes virke, på trods af at mange instruktører er rekvireret direkte fra praksis som faglært, uden yderligere pædagogisk kvalificering. Fælles hos stort set alle udviklingsprojekter var derfor et kompetenceudviklingsbehov for denne medarbejdergruppe. For at opnå en synergieffekt, var to projekter blevet bedt om at udvikle kompetenceudviklingsforløb fra hver deres ståsted, men dog med indhentning af så mange vinkler som muligt hos de øvrige projektansøgere.

Ved programafslutning (dec. 12) var der således udviklet to forløb, der gensidigt supplerer og delvist overlapper hinanden.
OBS: Principper for praktikpladscenter organiseringen blev først meget sent i programperioden konkretiseret (efterår 2012). Derfor var det kun begrænset muligt at integrere løsninger for de kompetencebehov, der er forbundet med instruktørernes nye roller i praktikpladscentre.

Der er dog taget højde for, at instruktører på forskellige skoler har forskellige roller, forskellige opgaveporteføljer og dermed forskellige kompetenceprofiler.
Af samme grund har man udviklet en interaktiv kompetenceprofil (marts 12), hvor instruktøren kan identificere sine ressourcer og udviklingsbehov, i forhold til netop de krav, hans/hendes skole eller afdeling stiller.
     

  
     

 Et basiskursus
Basiskurset er udviklet på baggrund af interview, som projektlederen fra Hansenberg har foretaget med instruktører og uddannelsesledere fra 10 skoler (efterår 2011).

Undersøgelsen resulterede i et sammendrag af SKP-instruktørens roller og funktioner - den såkaldte "jamaica-model" (marts 2012).

Modellen gengiver:
 • instruktørens opgaver som "driftleder": Elevadministration og drift
 • instruktørens opgaver som "faglært": Oplæring og kollegial adfærd
 • instruktørens opgaver som "konsulent": At give information, yde vejledning og at være den "ansvarlige voksne"
Forløbet bygger over denne model og henvender sig til instruktører uden forudsætninger. Forløbet er øvelsesorienteret og tilrettelagt omkring følgende temaer:
 1. Skolepraktikinstruktørens roller og funktioner
 2. Planlægning og gennemførelse af skolepraktik
 3. Pædagogisk tilgang til elevernes praktiske oplæring
 4. Lovgivning og virksomhedssamarbejde
Download ´Vejledning til basiskursus for skolepraktikinstruktører´, dec. 12 (Hansenberg).
Kurset gennemføres som arbejdsmarkedsuddannelse (AMU). Forløbet kan gennemføres af erhvervsskoler der har godkendelsen til at udbyde kurset med mål  nr. 40422, titel "Praktikvejleder", varighed 3 dage.

Praksis
Kurset er med god tilfredshed blevet gennemført i juni såvel som i september 2012 med deltagere fra skoler i hele landet. Seminarleder og underviserne udgjorde et team fra Hansenberg, EUC Nord, TEC og EUC Nordvestsjælland.
     

 Et udfoldet forløb
EUC Nord har i samarbejde med projektpartnerne Tech College Aalborg, Erhvervsskolerne Aars og NCE/PH Metropol udarbejdet et udfoldet forløb for deltagere, der har erfaringer fra daglig praksis med at planlægge og gennemføre skolepraktikforløb.
Forløbet bygger på indsamling af et studie med interview af instruktører og SKP-elever i Nordjylland.

Det foreslås at uddannelsen tilrettelægges som 3 moduler (2 + 3 + 2 dage), der kan tages i rækkefølge og i helhed, eller som valgmoduler, såfremt deltagere og skole vurderer, at instruktøren har de fornødne kompetencer.

Modulerne omhandler følgende temaer:
Tema 1: Instruktøren og eleverne
Tema 2: Erhverv og oplæring
Tema 3: Praktikcentret

Download "Vejledning til uddannelse for skolepraktikinstruktører" (EUC Nord, dec. 12).
Download en række undervisningsmaterialer (zip-fil): Øvelser, opgaveeksempler og teori (2012).

I forløbet er der taget højde for, at SKP-instruktører vil få centrale roller i de nye praktikcentre, der iværksættes fra efterår 2013.
  Praksis
  Forløbet er blevet afprøvet i en første version over 3 x 2 dage med nordjyske deltagere (forår 2012), evalueret sammen med brugerne og revideret til den endelige "studieordning" (dec. 2012), som er et bud på en fremtidig landsdækkende uddannelse for SKP-instruktører. Yderligere har EUC Nord gennemført et forløb på en sjællandsk skole.

  På baggrund af erfaringerne er der udarbejdet en rapport, i form af en udførlig argumentation og pædagogisk baggrundsforståelse for sigtet om at uddanne "professionelle skolepraktikinstruktører" (EUC Nord, dec. 12).
       

   Øvrige seminarer og kurser
  Nogle skoler/praktikpladscentre har kompetenceudviklingsbehov, der går hinsides de nye forløb, der er beskrevet ovenfor.

  Det kan være specifikke faglige emner, der skal behandles, fx træning i brug af særlige it-værktøjer.
  Der kan også være behov for at genenmføre forløb, der støtter det sociale samspil i medarbejdergruppen eller at foretage en faglig udvikling i fællesskab, fx omsætning af praktikmål i en given uddannelse.

  Praksis
  Silkeborg Tekniske Skole har arbejdet intensivt på implementering af elevportfolio, for at skabe sammenhæng mellem de enkelte praktikperioder, hhv. interaktion mellem virksomhederne og praktikpladscentret. Sammen med partnerskolerne Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus og Silkeborg Tekniske Skole har man derfor iværksat en seminarrække, med hovedfokus på træning i brug af portfolio. Download seminarprogram (2012-2013).

  Skovskolen og partnerskolen Herningsholm har gennemført et landsdækkende forløb for deres instruktører, som delvist stammer fra praktikvirksomheder (okt. 2012). På seminaret skulle man opnå en nogenlunde ensartet forståelse for at kvalitetssikre oplæringen. Baggrunden og udfordringen her var, at SKP-oplæringen foregår på stor geografisk afstand fra praktikpladscentret (hovedforløbsskole) til SKP-praktikstederne.

  EUC Nordvestsjælland har gennemført korte seancer for både instruktører og samtlige SKP-elever, der på det givne tidspunkt var på skolen. Formålet var at afdække elevernes bud på tiltag til forbedring af skolepraktikken (efterår 2012) og at nedsætte et aktivt SKP-elevråd.

  Syddansk Erhvervsskole har sammen med partnerskolen Svendborg Erhvervsskole gennemført et forløb til opkvalificering af instruktører på byggeområdet (efterår 2011). På kurset blev instruktørerne undervist i værktøjer til den faglige kvalitetssikring af tværfaglige arbejdsprocesser.
  Download undervisningsmateriale.
  Forudgående havde man udarbejdet en kompetenceprofil med resultatkrav til instruktører.
       

  skolepraktik