Evalueringer er værdifulde grundlag for udviklingsstiltag. Det gælder individuelt for hver enkelt elev, og det gælder skolepraktikken som helhed.

Der findes mange forskellige evalueringsmetoder. Nedenstående metoder er udelukkende tænkt som tilbud, der er baseret på gode praksiserfaringer. De individuelle elevevalueringer indgår typisk i EMMA-samtaler.
     

  
     

 Elevens udvikling
Modellen er inspireret af de finske ´skills demonstrations´ og støtter eleven i at bedømme egen faglige og personlige progression, under inddragelse af bl.a. fagenes praktikmål. Modellen indeholder en interaktiv metode, der kan downloades og benyttes frit.

Eleverne og instruktørerne scorer ved hjælp af et spørgeskema på 6 kategorier, deriblandt fagenes officielle praktikmål.
Metoden afdækker helt konkret, hvad eleven har lært og er god til og hvor der skal tages fat, for at eleven udvikler sine kompetencer optimalt.

Download kompetencemodel (version dec. 2010)

Evaluering af læring hænger tæt sammen med EMMA-kriteriet "egnethed", men ellers er der ikke specifikt fokus på EMMA-kriterierne ved denne model.

Praksis
Modellen er i drift hos bl.a. Skive Handelsskole ("Image-model", merkantile elever), på Hansenberg ("Ressourceprofil", VVS-elever), Kold College ("Evalueringsmetode", anlægsgartnerelever), TEC ("Edderkoppespind", malerelever) og EUC Syd (pesonvognsmekaniker elever).

Eleverne starter med at udfylde et spørgeskema alene. Instruktørerne gennemfører derefter enten individuelle samtaler á ca. 20 min. eller samtaler i mindre grupper á 2-3 elever. Gennemføres typisk 1x pr. praktikperiode og ca. 14 dage inden næste skoleperiode. Resultaterne benyttes for at tjekke op på eventuelle mangler og som grundlag for nye aftaler om elevens videreudvikling.
     

 Elevens tilfredshed og trivsel
Erhvervsskolerne er begyndt, systematisk at måle elevernes tilfredshed og trivsel i SKP. På baggrund af måleresultaterne kan skolerne udarbejde handlingsplaner med indsatsområder til forbedring af kvaliteten i SKP.
Der er metodefrihed, og mange skoler har egne metoder. Følgende metode er udviklet og velafprøvet i et samspil mellem flere skoler i 2010-2011.

Metoden giver flere valgmuligheder:
 • Spørgeskema til de SKP-elever der kun har været i en eller flere virksomheder, i seneste praktikperiode
 • Spørgeskema til de SKP-elever der kun har været i praktik på skolen, i seneste praktikperiode
 • Spørgeskema til de SKP-elever der både har været i én virksomhed og i praktik på skolen, i seneste praktikperiode
Spørgeskemaerne kan downloades frit som word-dokumenter (version jan. 2012).

Der er mulighed for selv at gennemføre en elektronisk undersøgelse v.hj.a. formularer i Google Dokumenter. Det er nemt og gratis, og resultaterne kan downloades i form af et regneark eller som grafisk oversigt.

Endelig kan undersøgelsen programmeres i det licensbelagte program SurveyXact.

Vejledning i alle former for anvendelse kan downloades her. 

Praksis

Målinger med metoden er blevet gennemført på en række skoler, bl.a. TEC, UC Holstebro og Syddansk Erhvervsskole. Syddansk Erhvervsskole kunne i januar 2012 publicere en pressemeddelse om resultaterne med deres elevers positive oplevelse af SKP.

     

 Brochure "Elevtrivsel er guld værd"
Se også brochuren "Elevtrivsel er guld værd (2011)". Brochuren bygger på  "de 6 guldkorn" fra nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Her findes praksiscases om elevtrivsel i praktikken fra 6 brancher.

Download modellen med de 6 guldkorn.
     

 Landsdækkende EVA-rapporter
Erhvervsskoleelever opnår stort set de samme karakterer i skolepraktik, som når de er i virksomhedspraktik. Det viser EVA-rapport "Resultater af skolepraktik"  (okt. 2012).

Kort omtale: "EVA: Skolepraktik giver gode faglige færdigheder"

Danmarks Evalueringsinstitut EVA har undersøgt hvordan skolepraktikken fungerer på erhvervsuddannelserne (sept. 2010 - okt. 2011): Hvordan sikrer erhvervsskolerne at skolepraktikken i størst muligt omfang giver eleverne de kompetencer som uddannelsen sigter imod?

Evalueringen bygger på følgende dokumentationskilder:
 • registerdata om elevernes veje ind og ud af skolepraktikken
 • interview med elever, skolepraktikinstruktører, ledelse og repræsentanter fra de lokale uddannelsesudvalg på 14 skoler
 • interview med personer fra de faglige udvalg for fire uddannelser
 • en ekspertgruppe

Evalueringen omfattede:
 • data- og kommunikationsuddannelsen
 • detailhandelsuddannelsen med specialer
 • mekaniker
 • træfagenes byggeuddannelse.

Udførlig projektbeskrivelse, læs her.
     

skolepraktik