Skolepraktikken adskiller sig bl.a. fra ordinær praktik ved at der almindeligvis kun er én instruktør til rådighed for en gruppe elever. Det kan betyde en oplæringsmæssig udfordring.

Typisk bliver det aktuelt, når SKP foregår skolebaseret, og især når instruktøren har et større antal elever. Her kan det være en idé at inddrage elevernes indbyrdes relationer i oplæringen.

     

  
     

 Sidemandsoplæring
I mange SKP-ordninger organiserer instruktørerne en indbyrdes faglig sidemandsoplæring blandt eleverne.  Det kan fx være elever i anden praktikperiode, der bedes om at tage en "svendefunktion" og at oplære nye elever inden for udvalgte områder.

De "oplærende" elever skal  klædes på:
 • Hvad forventes af "oplæreren"?
 • Rammerne: Tidsrum, sted, værktøj og materialeforbrug, løbende afrapportering til instruktør, evt. sikkerhedshensyn, informationskilder
 • Instruktørernes hjælp til eleverne undervejs
 • Metoder: Demonstration, instruktion eller spørgemetoden

Download folder om sidemandsoplæring (TrænerGuide, 2007).

Instruktøren kan med fordel iværksætte et teamsamarbejde blandt eleverne, typisk omkring mindre projekter.

Eleverne får her et større ansvar, men processen understøttes undervejs. Rammerne for hjælp fra instruktøren bør aftales fra starten af. Elevernes proces består af 6 faser:

 1. Informationssøgning
 2. Planlægning
 3. Beslutningstagning
 4. Udførelse
 5. Kontrol
 6. Kvalitetsvurdering

Download spørgeguide for instruktøren til at understøtte processen (emu.dk, 2010).

     

 Selvstyrende grupper
Arbejde i selvstyrende teams giver især mening, når der består en vis kontinuitet i den skolebaserede SKP. Det er fx vilkår for SIMU-virksomhederne på de merkantile uddannelser, men kan bl.a. også være aktuelt for større elevgrupper i data- eller medieuddannelser.

Selvstyrende teams ændrer instruktørens oplærerrolle til en ny type lederrolle, som kræver kompetencer inden for rådgivning og vejledning, når ansvar og initiativ i langt højere grad end tidligere overdrages til eleverne. Umiddelbart opnås en motiverende effekt og ansvar for egen læring i skolepraktikken. Udover dette gør det også eleverne interessant for erhvervslivet, hvor man efterspørger selvstændighed og drive.

Download håndbog i selvstyrende grupper (Skive Handelsskole, 2012).

Praksis
På Skive Handelsskole har den SIMU-baserede SKP-ordning med positiv effekt etableret arbejdet i selvstyrende teams (2011-2012). Eleverne er via teamarbejdet blevet så engageret, at de er begyndt at tage en lang række egne initiativer om faglig videreudvikling af SKP.

I forberedelsesfasen har instruktørerne udvidet deres kvalitetshåndbog med bl.a. funktions- og arbejdsbeskrivelser for eleverne. Der blev udarbejdet et udkast for, hvordan eleverne kan opdeles i tværfaglige teams, ligesom procedurer for løbende evalueringer og trivselsmålinger blev skitseret.

Elevernes faglige arbejde skulle kvalitetssikres ved at eleverne lærte at arbejde med planlægning, mødestyring, fremtoning og konflikthåndtering.

Indledningsvist besluttede alle at have fokus på mødestruktur, planlægning og regler/rammer  - "Teamets 5R":
 • Rammer: Lokalerne i Skolepraktik
 • Retning: Vi skal være sikre på, at vi vil og arbejder i samme retning
 • Roller i teamet skal helt klart afgrænses og beskrives af ledelsen
 • Regler: Beskrevet via elevernes praktikplaner, kompetenceskemaer, manualer, arbejdsplaner
 • Relationer: Bearbejdning af gruppens ønsker til relationer internt og til omverdenen
     

skolepraktik