Gode opgaver i SKP skaber motivation hos eleverne og kan omsætte teoriforståelsen til praksis. Især kunderelaterede opgaver kan byde på nogle af de udfordringer, som normalt opnås i ordinær praktik: Tidspres, konflikthåndtering, uforudsete problemstillinger, faglig kommunikation med udestående, m.fl.

Forudsætning for SKP-opgaver er, at de ikke må forårsage konkurrenceforvridning i forhold til virksomheder, der opererer under kommercielle vilkår. De lokale uddannelsesudvalg kan beskrive rammer for opgaver, der i snæver forstand kunne forstås som kommercielle, men som typisk ikke ville blive løst under almindelige forretningsvilkår.

I alle tilfælde skal forsikringsforholdene afklares.

Ligesom i ordinær praktik, opfylder SKP-opgaver et eller flere praktikmål. Typisk kan den samme opgave udføres på forskellige "præstationsniveauer" (læs mere).
     

  
     

 Opgaver til forskellige læringsrum
Beike-modellen  (EUC Nord, 2011) illustrerer 4 læringsrum omkring skolepraktikken på og med skolen som ansvarshavende.Download modellen (EUC Nord, Søren Beike, 2011)

Som udgangspunkt er der et potentiale i hvert læringsrum, hvis SKP-instruktøren kan drage nytte af de fordele, som hvert læringsrum byder, og matche dem med elevernes behov.

Diverse undersøgelser har vist, at det er især de praksisnære opgaver, der motiverer eleverne og som giver interesseret genklang i brancherne. Disse typer opgaver udfordrer eleverne ved at byde på udforudsete problemstillinger, tidspres, kundekontakt, sikkerhedshensyn, offentlighedens bevågenhed, m.m.

OBS - modellen tager ikke højde for, når SKP udelukkende er ramme om elevvejledning mhp. et praktikpladsopsøgende arbejde.
     

 Skolebaserede opgaver
Der kan være brug for forud fremstillede opgavesæt i SKP
 • til de perioder, hvor der mangler opgaver fra kunder
 • for at differentiere oplæringen, i forhold til de forskellige niveauer, som eleverne befinder sig på
 • for at afklare elevens faglige niveau (typisk når eleverne starter i SKP efter grundforløbet): Fx en standard screening af faglige færdigheder, fagudtryk, beregningsmetoder, m.m.
Praksis
Flere skoler har fremstillet opgavesæt, hvor opgaverne hver især relaterer til praktikmålene:
     

 Opgaver med skolen som kunde
Både skolens organisation og skolens medarbejdere kan være kunder hos skolens SKP-ordninger. I alle tilfælde skal det lokale uddannelsesudvalg være orienteret og godkende aktiviteterne.

Skolens organisation kan have opgaver der vedrører vedligeholdelse af skolens faciliteter, heriblandt driften af it-systemet, elektriske anlæg, lettere bygningsarbejde, grønne anlæg, m.m. Der kan være en række meningsfulde SKP-opgaver i forbindelse med skolearrangementer, fx catering, markedsføring, opbygnings- eller nedbrydningsopgaver, strømhåndtering, video- og lydinstallationer, m.fl.

SKP-eleverne kan være tilknyttet en værkstedsassistent fra skolen som oplærer eller referere til deres SKP-instruktør.

Praksis
 • På Herningsholm har frisør SKP fået lov til at tilbyde ydelser til skolens medarbejdere. "Salonen" organiseres så tilsvarende en reel salondrift som muligt.
 • På Hansenberg leverer mediegrafisk SKP markedsføringsmaterialer til skolens arrangementer.
 • På Mercantec bidrager merkantile SKP-elever til den administrative styring af skolens praktikpladscenter Minimerc.
 • På Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern må auto-SKP under visse betingelser ordne medarbejdernes biler til kostpris.
     

 Skolebaserede opgaver for eksterne kunder
Skolebaseret udførelse af opgaver for eksterne kunder er typisk mulig, når skolen har et værksted, der er udstyret med det nødvendige produktionsapparat.

Også ved denne opgavetype er det nødvendigt at have LUU involveret, for at undgå negative forventninger fra det lokale erhvervsliv eller fra lønmodtagere der er ansat under vilkår, hvor opgaver udføres under ordinære kommercielle forhold.

Praksis
 • EUC Lillebælts smede-SKP har fået tilsagn fra LUU om at måtte samarbejde med lokale virksomheder om (videre-)udvikling af prototyper, fx pakkemaskine for juletræer.
 • Smede SKP-ordningerne på Selandia, Viden Djurs og TEC fremstiller mindre smedeopgaver for private kunder, fx avanceret havegrill, vejrhane, lysestager, elementer til hegnsopsætning, el.lign. Herved udfører eleverne selv tegninger af disse unika.
 • Tech College Aalborg må op til en fastlagt beløbsgrænse udføre mindre tømreropgaver for eksterne kunder, så længe produktionerne afhentes selv af kunden ved skolens port. Prissætning foregår i tømrer-SKP.
 • Hansenbergs og Herningsholms mediegrafiske SKP fremstiller brochurer o.lign. for lokale almennyttige foreninger eller for større uddannelsesprojekter.
     

 Udstationerede opgaver for eksterne kunder
Typisk er opgaver ved dette læringsrum tidsbegrænsede projekter, hvor eleverne færdes på projektets arbejdsplads.

Også et længerevarende skoleoverskridende samarbejde, hvor elever indgår i den anden skoles produktion, kan falde ind under denne opgavetype

En ny form er under udvikling: I løbet af efterår 2012 er der ved at komme resultater fra flere projekter om deling af virksomheders produktionskapacitet med SKP-ordninger.

Igen gælder for hvert enkelte tilfælde, at LUU involveres for at forebygge uheldige og utilsigtede handlinger eller konflikter. 

Skolens egne instruktører kan følge med som ansvarshavende instruktører og evt. faglig arbejdskraft til produktionsstedet. Undervisningsansvaret kan være overdraget til eksterne oplærere. Når skolens SKP-instruktør erstattes af en oplærer fra virksomheden, overgår SKP-ordningen til "virksomhedsforlagt undervisning", og særlige regler træder i kraft.

Praksis
 • 3 skovetekniker SKP-elever har bl.a. bidraget til konstruktion af en bådlegeplads for Hillerød Kommune (2012). Læs mere.
 • EUC Nord har haft et flerfagligt team af SKP-elever og SKP-instruktører til at bidrage ved restaurering af den fredede gård Knivholt (2011-12).
 • Tømrer SKP-elever fra Skive Tekniske Skole har arbejdet sammen med frivilige professionelle på istandsættelse af et gammelt, bevarelsesværdigt klubhus. 
 • SKP-tømrerelever fra Tech College Aalborg har hjulpet med opsætning af et større kunstværk på Aalborgs kulturcenter Nordkraft (forår 2012). Læs mere.
 • EUC Nord har etableret deres auto-SKP i Frederikshavn i ledig virksomhedskapacitet hos Uggerhøj Biler. Evalueringer af det nyligt etablerede samarbejde (vinter 2012/13) afventes endnu.
     

 Et ordrestyringssystem
Opgaver kan tages ind ad hoc eller ligge arkiveret hos instruktøren.
En lokal arkivering af opgaver hos instruktør kan gøre en SKP-ordning følsom overfor potentiel fravær af instruktøren. Skolen kan derfor overveje en central database over SKP-opgaver, med adgang til flere rette vedkommende ansvarshavende.
Desuden kræver praksisopgaver for eksterne kunder - især tværfaglige praksisopgaver - sandsynligvis en stærre grad af kvalitetsstyring. 

Flere skoler har udarbejdet systemer til en central "ordrestyring" eller "opgavebank" (2011-2012). Uanset, om arkivering og kvalitetsstyring foregår offline eller online, er grundidéen at øge gennemsigtighed og forbedre processerne. 

Praksis
 • Hansenberg har udviklet en skoleintern database for opgaver, der kommer ind til SKP fra eksterne kunder. Formålet er, at instruktør og elever kan se og løbende opdatere status af en given opgave. Databasen er oprettet for samtlige SKP-ordninger, hvor man opererer med eksterne kunder.
  For at oprette opgaver, er det nødvendigt at afdække produktionsflow ved SKP-opgaver.
  Download vejledning for beskrivelse af produktions flow .
    
 • UC Holstebro har udarbejdet en blanket til anvendelse for opgaver internt fra skolen, samt fra eksterne kunder. Begge typer opgaver er godkendt af de lokale uddannelsesuvalg.
  Ordren afgives på blanketten, som alle skolens medarbejdere har adgang til via Intranettet. Senere vil der blive åbnet for eksterne kunder, der ligeledes kan lægge afgrænsede opgaver ind i ordrebanken.

     

skolepraktik