Diverse undersøgelser har vist, at virkelighedsnære oplæringsforhold er motiverende for SKP-elever (Helms Jørgensen og Juul, 2009-2010).

Som konsekvens af det har flere skoler valgt at indrette skolebaserede SKP-"virksomheder".
De metoder, der har været succesrige i disse forsøg, er blevet samlet i en "iværksættermappe", på tværs af de 4 projekter.
     

  
     

 En iværksættermappe
"Iværksættermappen" er en samling af dokumenter, der skal støtte SKP-ordninger i deres bestræbelser på at arbejde så virkelighedsnært som muligt, hvad angår daglig drift og arbejdsopgaver for kunder.
Bestræbelserne skal understøtte det overordnede formål om at tilbyde eleverne en kvalitetsuddannelse, sideløbende med at eleverne kvalificeres bedst muligt til at opnå en ordinær praktikaftale.

En række skoler har i dialog med deres lokale uddannelsesudvalg udforsket muligheder og rammer til dette formål (2011-2012).

Mappen er udarbejdet under respekt for lovgivning om, at erhvervsskoler ikke må udføre kommerciel virksomhed, samt at SKP-aktiviteter ikke må udløse konkurrenceforvridning.

Download indholdsfortegnelse (dec. 2012), som er udarbejdet i fællesskab mellem 4 projekter.


Praksis
Iværksættermappen er et fælles produkt fra flere projekter. Hver skole har i løbet af 2011-2012 udviklet materialer til eget brug. Der er overensstemmelse mellem principperne i mapperne, men den lokale udførelse er forskellig.

Download eksempler med både overordnede beskrivelser og skabeloner med mulighed for at tilpasse til egen praksis (dec. 2012):

Klik her for at se den fælles iværksættermappe med eksempler til de forskellige afsnit fra de enkelte skoler.

       

   Samarbejde mellem merkantile og tekniske SKP-ordninger
  Mange tekniske SKP-ordninger oplever en stor byrde af administrative procedurer. Det kan dreje sig om diverse elevregistreringer, timesedler, indkøb, afregning, m.m.

  Det kan være til gensidig gavn at organisere et samspil mellem merkantile og tekniske SKP-ordninger:
  For merkantile SKP-ordninger kan de tekniske uddannelser kan være en "adgangsbillet" for kontakter til fx mindre håndværksvirksomheder, der muligvis mangler en kontorelev.
  Omvendt kan merkantile elever bidrage til de tekniske SKP-ordninger med deres ekspertise inden for administrative procedurer, marketing og salg.

  Uanset, så er det væsentligt at organisere velfungerende rammer om en udveksling. Således skal det være afklaret, hvilke personer der er ansvarlige for de udstationerede elever og hvordan.

  En god måde at kvalitetssikre på, er løbende evaluering:
  Erfaringer viser, at "kulturmødet" mellem den tekniske og den merkantile verden kan være en udfordring, som kræver indlevelsesevne og kompromiser fra begge sider. Men i sidste ende bidrager dette møde til udvikling hos begge parter!

  Praksis
  • Skive Handelsskole udstationerer løbende 2 SKP-elever på Skive Tekniske Skole. Eleverne er 2 dage om ugen i VFU i teknisk skoles bygge"virksomhed" med tømrer- og elektriker SKP-elever. Resten af ugen tilbringes i SIMU på handelsskolen, hvor eleverne løbende forberedes på deres job, og derudover samler op i forhold til deres resterende praktikmål.
   Udstationeringen kvalitetssikres ved hjælp af forskellige evalueringsformer. Læs mere her (2011-2012).
       
  • Tekniske Skole Silkeborg og Silkeborg Handelsskole afholder fælles events. Fx en "spansk aften", med gastronomelever, der laver mad, og merkantile elever, der styrer og markedsfører arrangementet (2011).
      
  • I Mercantecs praktikpladscenter Minimerc hjælper merkantile SKP-elever med at udarbejde skemaer og holder styr på de administrative procedurer. Samme gælder Tradium, hvor det merkantile Praktikcenter løser diverse bogholderiopgaver for skolens tekniske SKP-uddannelser (2012).
       

  skolepraktik