Instruktørens roller og kompetencer
Denne temagruppe vil udvikle og afprøve et samlet eller flere alternative forløb til kvalificering af SKP-instruktører.  Herved sigtes der imod en bred anvendelighed og langsigtet forankring af disse forløb. 
_______________________________________________________________________________

SKP-instruktører har forskellige roller og opgaveporteføljer og dermed forskellige kompetenceprofiler. Opgaverne varierer fra skole til skole og nogle gange fra afdeling til afdeling. Opgaverne kan for eksempel omhandle:
  • Undervisningens/oplæringens tilrettelæggelse og valg af arbejdsopgaver
  • Undervisningens/oplæringens gennemførelse, samt håndtering af didaktiske og pædagogiske udfordringer
  • Bedømmelser og evalueringsprocesser
  • Tiltag til fastholdelse af elever
  • Samspil med aktører på skolen: Undervisere, administrativt personale, vejledere, m.fl.
  • Samspil med virksomheder: Praktikpladsopsøgende arbejde og/eller rådgivning af virksomheden
  • Drift af SKP i virksomhedsform
Instruktørernes baggrund, arbejdsområder og konditioner ligger ofte hinsides underviseres arbejdsbetingelser, og for det meste står instruktørerne alene med deres udfordringer. 

Fælles for alle instruktører er, at der endnu ikke findes en officiel uddannelse eller et særligt målrettet kompetenceudviklingsforløb til kvalificering af deres virke. Eksisterende netværk for instruktører er opstået i anledning af projekter eller på baggrund af personligt initiativ. 
     

Instruktøren