"Uddannelse af instruktører"
Konsortium & involverede uddannelser:

 • EUC Nord
  Tømrer, murer, maler, snedker, ernæringsassistent, smedene, industriteknikere, elektriker, samt skibsmontør- uddannelserne
 • Tech College Aalborg:
  Tømrer, murere, smede, elektriker, mekanikere, maleruddannelserne
 • Erhvervsskolerne i Aars
  Smede-, ernæringsassistenter, entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelserne
De Lokale Uddannelsesudvalg for de nævnte uddannelser indgår i projektet i planlægnings-, gennemførelses- og evalueringsfasen, således at det sikres at de udarbejdede forslag er gennemdiskuterede og har mulighed for implementering.


Download udførlig projektbeskrivelse her. (marts 2011)
Arbejdslan med arbejdsdokumenter, se nederst på siden.

Projektleder: Charlotte Bisbjerg Nielsen  cbni@eucnord.dk
     

 Forventede resultater
Projektets formål er at udvikle en uddannelsesmodel for skolepraktikinstruktører, som baserer sig på skolernes erfaringer med forskellige skolepraktikformer, samt elevernes og mestrenes forventninger og vurderinger af skolepraktikken.
 • Udvikle en uddannelsesmodel for skolepraktikinstruktører med brug af arbejdsinstruktioner, og dokumentation af arbejdsprocesser, refleksion over egen læring samt evaluering
 • Afprøve uddannelsesmodellen for egne skolepraktikinstruktører i Nordregionen
 • Evaluere uddannelsen mht: 
  - Instruktørernes oplevelse af egen mestring og evne til at tilrettelægge skolepraktik samt agere som instruktører
  - Elevernes vurdering af deres praktikforløb og deres læreproces, og deres efterfølgende mulighed for at opnå en del- eller restaftale
Opbygningen i uddannelsen er tænkt som
 • Vekseluddannelse – instruktøren er skiftevis på uddannelse med teoretiske oplæg og dialoger på baggrund af disse, og efterfølgende at instruktøren afprøver metoder og teknikker i deres arbejde med vejledning.
 • Udvikling af læring og refleksion gennem anvendelse af billeder og videooptagelser samt systematisk refleksion og vejledning i forhold til dette.
 • Varighed 3x3 dages undervisning med vejledning og arbejde i mellemperioden, i alt ½ års varighed
     

 Interview med instruktører og lærlinge, sept. 11
Formålet med at foretage interviews er at få indsamlet data, der kan belyse på hvilke områder en uddannelse af SKP-instruktører kan kvalificere SKP-ordningen.Vi tager udgangspunkt i Søren Beikes model ("EUC Nord praktikmodeller - an analyse", 2011). 
Vi har udvalgt eksempler på SKP-ordninger, der repræsenterer de fire forskellige 'rum' i modellen. 
Vi foretager interviews med ledere (hvis haves), instruktører og lærlinge mhp. at få afdækket de særlige muligheder / vanskeligheder, der er i forbindelse med at gennemføre SKP i hvert af disse rum. 


     

 Udkast og afprøvning af en "studieordning"
Nov. 11 - jan. 12:
Projektet har udarbejdet et udkast af en "studieordning" (version 13.06.12) for et samlet AMU-forløb over i alt 6 dage.
"Studieordningen" beskriver de ønskede kompetencemål hos instruktørerne samt en vejledning for de undervisere, der skal stå for at gennemføre forløbet.
Forløbsbeskrivelsen er i høring hos projektets partnere og har været præsenteret på et udvekslingsseminar for samtlige projekter i ´Kvalitet i SKP´.

Øvrige beskrivelser kan indhentes via projektleder Charlotte Bisbjerg Nielsen.

Forløbet bygger videre  på det indledende basiskursus, der er under udvikling hos projektet "Tilknyttede skoler" ved Hansenberg, i dialog med instruktører og SKP-ansvarlige fra 10 erhvervsskoler i hele landet.
     

 Afprøvning af uddannelsesforløb - forår 2012
En afprøvning af det endelige forløb er delvist gennemført:

Jan. 2012: Første del af uddannelsen, download program:
 • Deltagernes tilbagemeldinger tilkendegiver at have fået bedre indblik i den pædagogiske opgave som instruktør, hvilket opleves positivt: Herunder mere klarhed over opgaver, produktion og mål.
 • Der er dannet faggrupper på tværs af skolerne, hvor der videndeles om praksis.
 • Modulet svarede til manges forventninger, dog med stor forskel på deltagerne - de mere tekniske og industrielle erhverv versus de mere traditionelle håndværksfag. Dette giver en forskel ift. hvilke oplæringsformer, der er gældende og relevante. Dette vil projketet forfølge på næste modul med fokus på andre instruktør- og ledelsesroller samt oplæringsformer
Deltagerne arbejder med oplæringsformen "arbejdsinstruktion" i egen praksis og med videooptagelser indtil næste modul elevforudsætninger og forventninger, progression og trinmål i praktikken, samt andre oplærings- og ledelsesformer i skolepraktikken end instruktionen.

Marts 2012: Anden del af uddannelsen, download program.
     

 Erfaringer fra kursusforløb
Apr. 12: Pilotkurset over 3x2 dage har først og fremmest fokuseret på den pædagogiske del af professionen og dannet grundlag for, at instruktørerne nu kan arbejde med uddannelsesplanlægning, praktikmål og evalueringsmetoder i egen SKP-praksis.

Varigheden af kurset blev oplevet som passende. Deltagergruppen på tværs af flere skoler var mest fuldtidsansatte instruktører. Særligt givende var erfaringsudvekslingen i mindre grupper.

Man har arbejdet i ”iterationer”: Det samme tema blev behandlet på alle 3 forløb på forskellige måder og med forskellige perspektiver. Det synes hensigtsmæssigt at tage afsæt i instruktørernes engagement i eleverne: ”Hvad er det for nogle unge mennesker, I har at gøre med?”
Der blev også brugt energi på at afdække ”krydspres” hos instruktørerne: Mangel på indflydelse på elevindtag, mangel på sanktionsmuligheder, mangel på anerkendelse udefra, etc. 

Hvad virkede ellers godt:
 • Det er væsentligt, at undervise i forskellige oplæringsformer, herunder refleksion ift. de enkelte fags oplæringsformer
 • Situationsbestemt ledelse kan anvendes som begrebsmodel omkring ledelsesopgaven i skp
 • Evaluering og kvalitetssikring bliver en stadig større del af instruktørernes arbejde, hvilket der skal tages hensyn til
 • Vigtigheden af at kunne analysere praktikmål og omsætte disse til opgaver. Se på givne opgaver og vurdere hvilke mål man kan opnå ved at arbejde med disse.
 • Godt at have et fælles billede af forskellige SKP-praksisformer i skolepraktikken (Søren Beikes model).
 • At finde inspiration i Tech College Aalborgs opgavesæt samt de andre skolers materialer
 • Fællesskabet med andre instruktører i samme fag, også fra andre skoler
En mere deltajeret kursusevaluering og koordination med partnerprojektet omkring instruktørkvalificering vil føre til en modulisering af forløbet. Udbydes offentligt som AMU-forløb i efterår 2012.
     

 Udbud af AMU-forløb - efterår 2012

Nyt kursusudbud:
Vi udbyder, som omtalt, et overbygningsinstruktørkursus igen i efteråret 2012  - datoerne er ændret, så det passer til grundforløbet.

 

3. - 4. oktober: "Eleven, instruktøren og faget"
6. - 7. november: "Planlægning og gennemførelse af skolepraktik"
28. - 29. november: "Kvalitetssikring og evaluering af skolepraktikken"

Kurset giver mulighed for at instruktøren får viden og kompetence til at agere i en skolepraktikvirkelighed, hvor der skal tages højde for de enkelte elevers udvikling, for fagets kultur og oplæringsformer, for planlægning og udvikling af nye opgaver og produkter, for samarbejde med virksomheder, for systematisk evaluering og kvalitetssikring, således at instruktøren kan tilrettelægge skolepraktikken med udgangspunkt i hans fags muligheder og traditioner og uddannelsens mål.

Kurset baserer sig på følgende AMU-uddannelser

:
40503: ” Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling”
45917: ”Praktikvejledning af EUD-elever/lærlinge”
40623: ”Kvalitetssikring via dokumentation og evaluering”

Tilmelding hos etj@eucnord.dk - 7224 6418
og ved at følge vedlagte link: http://www.eucnord.dk/Eftervidereuddannelser/Kursuskatalog/Sider/default.aspx?AktivitetId=12577

     

 Arbejdsplan og arbejdsdokumenter

tid: Aug. 2011 - forår 2012

ansvarlig

opgave

August

Charlotte Bisbjerg

Brev til LUU, som kan videresendes til uddannelseschefer om projektet og uddannelsen

Undersøgelse af udbudsretter og niveauer samt muligheder for godkendelser til hhv. AMU eller akademiuddannelser

August

 

Brev til instruktørerne om projektet og uddannelsen

August

Arbejdsgruppen

Interviewguide til arbejdsgruppen

Primo september

Arbejdsgruppen

Interview med instruktører og lærlinge samt mindre bearbejdning

August/september

Styregruppemøde

Opgørelse af praktikmodeller ift. Sørens skema, sendes til Charlotte

August/september

Uddannelseschefer

Information til LUU

23. september 9.00

Arbejdsgruppen – gerne på Tech College

Diskutere og reflektere over data fra interviews

Lave grovskitse af uddannelsen med indholdsdele og arbejdsformer

23. september 13.30

Styre- og arbejdsgruppe

Beslutning om uddannelsens niveau og første plan for uddannelsen

29. september

Charlotte Bisbjerg

Landsseminar

Primo oktober 1 dag

Arbejdsgruppen

Der formuleres mål

Oktober

Arbejdsgruppen

Plan for uddannelsen – mål og indhold - foreligger

Ultimo oktober

Styregruppen

Godkender første del af uddannelsen, vurderer evaluering, formidling til instruktører (Charlotte og ledere)

November

Arbejdsgruppen

Første 3 dage af uddannelsen gennemføres

Evaluering af uddannelsens første del

Januar

Arbejds/styregruppe

Sidste del af uddannelsen planlægges

forår

Arbejdsgruppen

Sidste 3 dage af uddannelsen planlægges, gennemføres og evalueres med instruktører

Der gennemføres evaluering ved at snakke med elever i SKP

     

Instruktøren