Instruktørkvalificering: Tilknyttede skoler
Sigtet med dette projekt er at frembringe forslaget om et bæredygtigt og bredt forankret kvalificeringsforløb. Et af de godkendte projekter blev udpeget til at varetage interesser for en række skoler der ikke er deltagere i ´Kvalitet i skolepraktikken´. Projektet fik til opdrag at involvere aktører fra afviste projektforslag med tilsigtet instruktørkvalificering.

Hansenberg som projektleder er ansvarlig for at inddrage aspekter fra 10 nye skoler.  

Hansenberg arbejder procesorienteret og involverer praksisaktører fra projekterne i udvikling, afprøvning og finjusteirng af et grundlæggende kompetenceudviklingsforløb for skolepraktikinstruktører.

Følgende skoler har givet tilsagn om at bidrage:
 • Bornholms Erhvervsskole
 • EUC Sjælland
 • Erhvervsskolen Nordsjælland
 • EUC Nordvestsjælland
 • EUC Nordvest
 • Københavns Tekniske Skole
 • Tradium
 • Silkeborg Tekniske Skole
 • IBC Fredericia
 • Syddansk Erhvervsskole / Svendborg Erhvervsskole
Mercantec fra projektet "Didaktikken i SKP" deltager ligeledes i udviklingsprocessen her.
       

   Forventede resultater og aktivitetsplan
  Aktiviteterne forløber fra juli 2011 til ultimo 2012.
  Download aktivitetsplan.

  Gennem aktionslæring vil skolerne udvikle, afprøve og kvalificere et grundlæggende kvalificeringsforløb for SKP-instruktører.
  Udviklingen indebærer at identificere forskellige profiler for SKP-instruktører og deres behov.

  Kvalificeringsforløbet vil i størst muligt omfang spille sammen med det kompetencegivende forløb, der udvikles parallelt i projektet "Uddannelse af instruktører".
       

   Overvejelser om kompetenceudviklingsforløbet
  Basis uddannelsen tilrettelægges på grundlæggende AMU niveau 3.
  Indholdet beskrives, når empiri fra kortlægningen er sammenskrevet.
  Det er aftalt med partnerprojektet ved EUC Nord, at deres instruktøruddannelse tilrettelægges som en fortsættelse af basismodulerne på AMU niveau 4 og opefter.
       

   Indledende kortlægning og interview
  Kortlægning og udfordringer
  Sept. - okt. 11: Aktuelt gennemføres telefoninterview med de 10 deltagende skoler, for at kortlægge deres instruktørers arbejdsopgaver, funktioner og kompetenceudviklingsbehov. Enkelte skoler havde desuden valgt at udfylde arbejdsskemaer.

  Det var en udfordring at formidle metoden til kortlægningsprocessen. Opdelingen af funktioner og roller med dertil hørende kompetencer og kvalifikationer forårsagede i første omgang forvirring, som også prægede interviewene. Beramming af interviewene til 1 time oplevedes som stram i forhold til at nå det inholdsmæssige produkt af interviewet.

  I første omgang måtte konkluderes, at der er meget stor forskel på skolernes valg af organisering og tilrettelæggelse SKP. "Skolepraktikinstruktøren" som profession er altså et vidt begreb og spænder over flere modeller:
  • Når SKP-elev volumen er meget lille på de enkelte uddannelser, vælger skolen enten at lade eleverne gå sammen med en værkstedsassistent, koble eleven på værkstedsundervising eller sende eleven i virksomhedsforlagt undervisning (VFU).
  • Når skolen vælger systematisk at sende eleverne rundt i virksomhedsforlagt undervisning, består "instruktørens" opgave i at planlægge den enkeltes elevs VFU-forløb i forskellige virksomheder.
  • Skolen kan også arrangere sig med skolebaserede SKP-virksomheder, med mange elever og mere virksomhedslignende SKP-forhold.
  • SKP-instruktørens opgaver kan være fordelt på flere personer.
  Sammendrag af interviewresultaterne
  Den indhentede empiri forventes færdigbearbejdet ult. december 11. Projektlederen udarbejder en "brutto profil", som den enkelte skole herefter kan tilpasse til egne forhold og bruge til kompetenceafklaring af den eller de instruktører der fremadrettet skal arbejde med SKP.
       

   Kompetenceprofil for SKP-instruktører
  April 12: De første udkast af kompetenceprofilen for SKP-instruktører er blevet kommenteret af diverse praktikere og eksperter.
  Kompetenceprofilen vs. 0.3 er stadig en foreløbig version, som p.t. indeholder 5 dimensioner, med SKP-instruktøren som:
  • Elevadministrator
  • Driftsleder
  • Oplærer
  • Kollega
  • Konsulent / vejleder
  xxx

  Kompetenceprofil SKP-instruktører vs. 0.3 (april 2012)

  Profilen programmeres p.t. til interaktiv online brug. 
  Forventes klar ca. medio maj 2012.

  For hver dimension er der en række indikatorer. Et spørgeskema gør det muligt, at instruktøren kan score sig selv i forhold til en ønskeprofil. Ønskeprofilen er sat op af ledelsen ud fra de lokale behov.

  Profilen bygger på interview med de 10 tilknyttede skoler og deres krav til instruktørerne.
  Instruktørerne kan score sig selv ved hjælp af et interaktivt ark.

  Kompetenceprofilen bygger på "Jamaica-modellen" - den rolle- og funktionsbeskrivelse, der er filtreret ud fra interview med rette vedkommende fra de 10 skoler.  Jamaicamodel vs. 1.0 (08.03.2012)
       

   Et basiskursus for SKP-instruktører
  "Jamaica-modellen" ligger til grund for opbygning af et AMU-forløb over 3 dage.

  Kurset afholdes som testforløb 30.-31. maj og 1. juni 2012 i Kolding.
  Invitation, se her. OBS - der er reserveret pladser til deltagere fra de 10 følgeskoler, derfor kun et begrænset antal til fri tilmelding!

  Forløbet vil efterfølgende blive justeret ud fra deltagernes tilbagemeldinger og kan dernæst udbydes på landets erhvervsskoler.
  Scoringer ud fra kompetenceprofilen for SKP-instruktører indgår i kursets forberedelse og evaluering.

  Kurset vil benytte AMU-mål  fra kursus nr. 40422:

  "Deltageren kan planlægge elevens praktikuddannelsesforløb, herunder synliggøre de faglige mål sammen med eleven i arbejdet med uddannelsesbogen.
  Deltageren kan understøtte elevens uddannelsesforløb med udgangspunkt i virksomhedens aktiviteter, så der sikres en faglig progression i forhold til praktikmålene inden for uddannelser i xxx-branchen.
  I vejledningen kan deltageren kommunikere med eleven om de faglige emner i de teoretiske og praktiske arbejdsfunktioner samt give positiv feedback.
  Deltageren kan støtte eleven ved refleksion over daglige arbejdsopgaver, således at eleven udvikler viden, erfaringer, holdninger samt håndværksmæssige kompetencer.
  Deltageren kan afholde anerkendende og professionelle elevsamtaler og udvikle elevens evner til samarbejde."  


  I et vist omfang vil eksterne deltagere kunne tilmelde sig. Deltagerne skal dog være indstillet på, at kurset er et testforløb, hvor deltagernes tilbagemeldinger vil indgå i den endelige uddformning af kurset.
  Der sigtes imod, at kurset afholdes igen i sin endelige version i løbet af september 2012.

  Nærmere information hos projektleder Hanne Koblauch.
       

  Instruktøren