"Didaktikken i SKP på Mercantec"
Den skolebaserede SKP-virksomhed ´Minimerc´ har eksisteret siden 2010, hvor der er arbejdet med at skabe en skolepraktik, der modsvarer dynamikken og kvaliteten i vekselvirkningen mellem skoleperioder og virksomhedsophold i et ordinært hovedforløb. 
SKP-virksomheden dækker over samtlige skolepraktikordninger på Mercantec og har egen forretningsplan.

Der er nu behov for at videreudvikle metoder, der sikrer at eleverne når deres praktikmål. Skolepraktikken skal professionsliseres yderligere i et tæt samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg LUU og virksomheder, så de professionelle aftagere af SKP-elever får indflydelse på kvaliteten allerede i SKP-hverdagen.

Involverede SKP-afdelinger 
 • Handelsskolen
 • Byggetek
 • AutoTeknisk Center
 • Metalcraft
 • House of Technology
 • Mad til mennesker


Projektleder: Morten Mehlsen mome@mercantec.dk
     

 Godt fra start med stærk styregruppe

Status primo oktober 2011: Der har været afholdt første styregruppemøde med følgende deltagere

Bent Vestergaard Kristensen            Virksomhedsrep.         Auto 
Jens Nielsen Virksomhedsrep. Metal 
Henrik Søgaard Kristensen Virksomhedsrep. Byggefag 
Lars Milter Jensen LUU-repræsentant It, strøm og styring 
Mette Selchau Projektansvarlig Mercantec 
Morten Mehlsen Projektleder MiniMerc 

Her blev der udtrykt accept af projektets aktivitetsplan, og der kom input og forslag til de 2 planlagte workshops.

Styregruppen havde især fokus på 2 emner:

"Hvordan sikres eleverne i SKP relevante og praktikmålnære arbejdsopgaver, uden at der opstår konkurrenceforvridning i forhold til lokale virksomheder?"
"Elever i et læreforhold – der er opdragelse til og accept af arbejdspladsens normer væsentligere end den reelle faglighed. Den kommer efterfølgende, hvis eleven kan begå sig på arbejdspladsen."
Styregruppen havde forskellige ideer til, hvordan man kan få elever over i restlæreforhold. Der arbejdes fremadrettet videre med disse ideer.

Styregruppen udtrykte også ønske om, at der sker en bredere markedsføring af MiniMerc og SKP – for at lette elevernes overgang i virksomhederne. Styregruppen godkendte ligeledes indholdet af 2 workshops for skolens SKP-instruktører.

     

 Afholdte workshops for SKP-instruktører
Okt./nov. 11 og marts 12: SKP-instruktører fra samtlige skolens SKP-ordninger blev samlet i løbet af 3 workshops. Repræsentanter fra styregruppen såvel som pædagogiske medarbejdere deltog og bidrog ligeledes.

Temaerne for de 3 workshops var:
 • Fælles værdier på tværs af de forskellige SKP-ordninger
 • Praktikmål - hvordan arbejder vi med dem?
 • Konkretisering og periodisering af praktikmål, hvor muligt
 • Etablering af procedurer for styring af praktikmål via Elevplan
 • Forskellige instruktørroller
 • Autentiske forhold i SKP: Organisatorisk og praktisk

Som et af workshoppens resultater udpegede instruktørerne i fællesskab værdier for deres daglige arbejde. Man tog afsæt i Mercantecs overordnede værdier, i samspil med Minimercs vision og mission. Værdierne vil bl.a. indgå i udarbejdelse af nye infomaterialer til eleverne.

Deltagerne fik indsigt i, hvordan man kunne optimere håndtering af praktikmål. Her handlede diskussionen bl.a. om, hvor vidt skolen skulle efterligne virksomhedernes (måske mangelfulde) håndtering af praktikmål, hhv. om man skulle arbejde optimalt med praktikmål, under muligvis urealistiske forhold.

I løbet af sidste workshopdag arbejdede instruktørerne med praktikmål og få dem omsat i Elevplan, samt "opsplittet" til konkrete arbejdsopgaver i de enkelte afdelinger.
Udover de oplæringsansvarlige deltog lærere fra hovedforløb, samt superbruger i Elevplan.
For nogle afdelinger var opgaven hurtig løst, da praktikmålene var velbeskrevne fra de faglige udvalg, og andre afdelinger havde svært ved at nå i mål på dagen.
Skolens elevplanansvarlige og projektleder hjælper de sidste afdelinger i mål, således  alle afdelinger i MiniMerc anvender Elevplan i deres daglige arbejde.

Workshoppens samlede fokus på instruktørroller og autentiske forhold resulterede i, at deltagerne konkretiserede konditioner for at drive Minimerc. De samlede resultater indgår i en dialog på ledelsesniveau omkring den videre organisatoriske udvikling af Minimerc.

Lyt også til styregruppemedlem, tømrermester Henrik Søgaard om branchens krav til SKP-elever!

     

 Opgaver i lokalsamfundet
April 12: "Minimerc" kan fortegne succes med en lang række eksterne projekter for og med almennyttige organisationer. LUU´erne orienteres løbende. Minimerc sigter p.t. særligt imod at oprette en fælles ”ordrebog” i form af en database, mhp. en kvalitetssikring af opgaver udadtil.  Eksempler på afholdte eller igangværende non-profit opgaver i lokalsamsundet:
 • Tømrer-SKP har opstillet et køkken i anledning af et integrationsprojekt. En spejderhytte har fået en hel terrasse. For en lokal skole har man bygget et legehus, sandkasse og redskabsskur. Igangværende bålhytte i forbindelse med et boligblok-kvarter. Desuden har den lokale golfklub fået golfbagkasser.
   
 • Smed-SKP har udført et projekt i samarbejde med en lokal bygherre (Viborg Kommune) og en lokal entreprenør. Smedene har leveret og produceret et terræn/niveau plateau i stålplader, med i alt ca. 5 tons jernplader. Pladerne er svejset med stolper som er støbt, og samlinger/hjørner er svejset sammen.
    
 • IT-supporterne har indsamlet og leveret computere i containere til Afrika (Fair DK), hvor en ny leverance er tæt på forsendelse. Desuden bidrager man til skolepraktik.dk. Der er dialog med TEC om fælles landsdækkende projekter, og SKP´en kommer til at håndtere en fælles server for samtlige skolens SKP-ordninger.
    
 • Auto klargør biler til ”fun race” og skal holde biler kørende hver 3. uge. For de erfarne elever er der indledt et samarbejde med en lokal bilforhandler omkring ”salgsbiler”, og flere virksomheder er på vej ind i projektet. Man forhandler desuden med LUU om mulighed for at udføre eftersyn for biler fra skolens medarbejdere.
    
 • Kontor inddrages i den administrative drift af skolens tværgående SKP-koordination Minimerc. Der køres ordresedler, timesedler m.v. for mekanikere og tømrere, med snarlig inddragelse af smedeafdelingen.

     

 Arbejdsmetoder
(Her følger en beskrivelse af de metoder, der er brugt, for at finde fagligt udfordrende opgaver i lokalsamfundet, for at kvalitetssikre opgaverne og for at have et løbende konstruktivt samspil med brancherne. Forventes publiceret juni 2012)
     

 Presse
5. nov. 11: Dybdegående omtale på dobbeltside i Viborg Stifts Folkeblad af Mercantecs SKP-ordninger, der er organiseret via den tværgående koordinering "Minimerc".
Med beskrivelse af, hvordan elever løser non-profit opgaver i lokalsamfundet, fx SKP-tømrerelevers reolopsætning i Røde Kors´ butik. Det skaber goodwill!

Download del 1 af artikel. Download del 2 af artikel.
     

Lokalsamfund