"Udvikling af et værktøj til at fastholde og formidle god praksis"
For at skolepraktikken på de merkantile uddannelser kan fremstå mere attraktiv og relevant for elever og virksomheder, vil projektet udvikle et værktøj til at fastholde god praksis på skolen og løbende formidle god praksis imellem handelsskolerne og blandt medarbejdere på den enkelte skole.

Samarbejdspartnere
 • Aarhus Købmandsskole samt Lokalt Uddannelsesudvalg
 • Tietgenskolen samt Lokalt Uddannelsesudvalg
 • Aalborg Handelsskole samt Lokalt Uddannelsesudvalg
 • Uddannelsesnævnet
Uddannelser
Der inddrages skolepraktik inden for detailhandelsuddannelse med specialer, handelsuddannelse med specialer og kontoruddannelse med speciale samt generel kontor. 


Projektleder: Torben Lindy Christensen tlc@ah.dk
     

 Indhold
Samarbejdspartnerne vil udvikle et kursusforløb med en elektronisk kvalitetshåndbog som grundlag for kursusforløbet. Kurset skal tilbydes administrative medarbejdere, instruktører/undervisere og praktikkonsulenter inden for de merkantile uddannelser. Der vil være fokus på følgende:
 1. Virksomhedskulturen i skolepraktikken: Eleverne skal i alle sammenhænge mødes af en virksomhedskultur, som i størst mulig omfang imiterer en praktikvirksomhed, når der bruges SIMU.
 2. Uddannelsesplan og praktikplan for skolepraktikelever: Herunder Elevplan opfølgning på, hvor langt eleven er nået og hvordan det måles/vurderes af skolepraktikkens medarbejdere.
 3. Virksomhedsforlagt undervisning: Herunder hvordan VFU benyttes i forhold til den enkelte elev, opfølgning på VFU overfor virksomheder og elev, evalueringsform mv. 
 4. Det praktikpladsopsøgende arbejde: Sikring af optimale fokus på opnåelse af restlæreforhold.
 5. Administration: Af de enkelte elevforløb og regler for skolepraktik. Herunder inddragelse af ministeriets håndbog om skolepraktik i erhvervsuddannelserne og de faglige udvalgs vejledninger.
 6. RKV-procedure (realkompetencevurdering): Skolepraktikmedarbejdere skal sikre, at ingen elev skal lære det samme to gange.
 7. En fast evalueringsprocedure: Eleverne evaluerer via et elektronisk elevtrivselsskema deres skolepraktikforløb en gang om året.
 8. Procedurer: Opdatering af de lokale uddannelsesplaner for skolepraktikuddannelserne, synlighed og tilgængelighed for skolepraktikmedarbejdere og –elever.
 9. Social entreprise: Konkretisering og integration i skolepraktikforløbene, således at elever og medarbejdere i skolepraktik forstår den samfundsmæssige vigtighed af dette område.  
De 9 punkter sætter fokus på de særlige udfordringer, som gælder for de merkantile uddannelser. 

     

 Kvalitetshåndbogen for de merkantile uddannelser
Nov. 2012:

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik Merkantil


Kvalitetshåndbogen består af et word-dokumentet, med en lang række links til bilag. Bilagene er dels hjemmesider, dels dokumenter til fri download og tilpasning til egne forhold.

Tryk CTRL + klik på bilag-links i dokumentet, som vil åbne herefter.

Kvalitetshåndbogen er opstået via en indsamling af materialer fra de øvrige handelsskoler, som udbyder skolepraktik. Det drejer sig om samtlige beskrivelser af information om skolepraktik, pjecer, optagelsesprocedurer, skemaer i forbindelse med gennemførelse af uddannelsen mm.

Dette materiale er i løbet af projektet blevet gennemarbejdet, standardiseret og skrevet ind i kvalitetshåndbogen.

     

 Elevtrivselsundersøgelse

Der er udarbejdet et spørgeskema, og projektpartnerne har gennemført testundersøgelser.

Spørgeskemaet er efterfølgende tilrettet, så det kan benyttes af SKP-elever i alle SIMU-virksomheder:

 http://avenquest.ventures.dk/skema.htm?ID=idLn2H6R9hynU&Skole=skolepraktik 

     

 Synlighed af SKP på skolen
Både elever og elevvejledere på Aalborg HS har stor glæde af en oversigtstavle, der løbende visualiserer  status på SKP-eleverne.
Her bliver synligt:
 • Hvilken SIMU-afdeling eleven p.t. befinder sig i
 • Hvilke opgaver eleven skal huske at ordne
 • Hvor vejlederen skal yde hjælp
 • Antal kontor-, detail- og handelseleverne der har opnået restlæreforhold, hhv. genenmført VFU-forløb

Tavlen udvides fremtidigt med plads for elevernes navne med gennemførte VFU-ophold.

     

 Presse & præsentationer
27. nov. 12, Fredericia: Minikursus i brug af kvalitetshåndbogen for ledere af merkantile skoler med SIMU-drift i SKP. Gennemført af SKP-ansvarlig Mariann Overgaard, Aalborg HS.
Tilbagemeldinger: "Det er et fantastisk værktøj!"


10. maj 12, Fredericia: Præsen
tationer på ERFA-møde for kontoruddannelserne, med 31 SKP-ledere/medarbejdere inden for 11 SKP-ordninger.
Aalborg HS mødte stor interesse, da man på vegne af sine partnerskoler fremlagde den nyligt udarbejdede kvalitetshåndbog, som public
eres om kort tid.
Desuden introducerede Tietgen Skolen og Aarhus Købmandsskole til det nye fælles praktikpladscenter projekt.


M
arts 2012: "Skolepraktik på AH giver restlære"
Artikel på
EMU's hjemmeside om VFU som nøgle til restlære:

Aalborg Handelsskoles PraktikCenter har stor succes med at få eleverne i restuddannelsesaftaler. Af de elever, der er startede i SKP i 2010, har 64,3% opnået restlære.


15. nov. 11, Nordjyske: "På frivillig basis" -
Artikel om SKP-elevers engagement gennem social entreprise:
"
Vi ser på det hele menneske. Det er vigtigt, at eleverne får faglige evner, men også at de har sociale kompetencer der gør at de formår at hjælpe til i det omgivne samfund."

Flere handelsskoler har inddraget social entreprise i en fælles håndbog, der udarbejdes i anledning af ´Kvalitet i skolepraktikken´.
Okt. 2011, EMU: "Arbejdsgiverne vil os!" - beretning fra succesen med VFU på Aalborg Handelsskole.

Praktikleder Mariann Overgaard: "Skolepraktikken i Aalborg er blevet en succeshistorie. 61 % af de elever, der startede i skolepraktikken i 2010, har fået restlæreaftaler i løbet af 2010/11."


Sept. 2011: "Politisk handling - nu", Nordjyske
Download Synspunkt-artiklen v/ Uddannelses- og projektleder Torben Lindy Christensen, Aalborg Handelsskole:
"Området fortjener et meget bedre omdømme end det rygte, skolepraktik har hos politikerne og erhvervslivet."

     

SKP-indhold