"Nye veje i skolepraktik inden for personvognsmekanikeruddannelsen"
Projektet vil afprøve en ny struktur i personvognsmekanikeruddannelsen.

Projektorganisation
Skoleintern projektgruppe og LUU personvognsmekanikeruddannelsen. Ledsaget af NCE-konsulent.

Ekstern følgegruppe
  • Simon Neergaard-Holm, chefkonsulent DA
  • Benedikte Sølberg, chefkonsulent Industriens Uddannelser 
  • Bent Lund, formand for det lokale uddannelsesudvalg
  • Jan Szezny Andersen, afdelingschef EUC Syd og Lorents Nielsen, praktikpladskonsulent  EUC Syd


Projektleder: Torben Leth  tle@eucsyd.dk
(indtil juni 2012: Jan Szezny Andersen)
     

  
Forhenværende projektleder Jan Andersen beskriver, hvad der skal til for at skolepraktikken kan blive en succes.


     

 Den nye struktur i praksis
Jan. 12: EUC Syd har iværksat det første hold autoelever under den nye model. Skoleperioder afvikles med korte mellemliggende VFU-perioder over 5 uger, således at eleverne hurtigere opnår et attraktivt kompetenceniveau for praktikvirksomheder.

Maj 12: Skolen har siden projektstart øget deres optag af elever på de fremskudte hovedforløbsperioder. Således er der nu 14 elever, der gennemgår et fremskudt skoleforløb, for at være fagligt bedre forberedt på praktikperioderne.

Juni - nov. 2012: Sideløbende har skolens praktikpladskonsulenter arbejdet på at opnå aftaler med autovirksomheder for et samspil om meningsfulde arbejdsopgaver på skoleforløbene og senere overtagelse i praktikaftaler.

Her har der vist sig en række uforudsete barrierer. Skolen arbejder på at kortlægge de samlede udfordringer, man er stødt på i denne sammenhæng, samt de perspektiver, man kan pege på i fællesskab med de bagvedstående organisationer.

Man har haft særligt fokus på praktikpladskonsulenternes fremgangsmåde ved det opsøgende arbejde, samt branchens syn på en ny uddannelsesstruktur. Resultater se nedenfor.
     

 Manglende opbakning i autobranchen
Maj. 2012: Projektet har måttet erkende vanskeligheder i forhold til at markedsføre den utraditionelle løsning over for branchen. Projektlederen er allerede nu klar over, at der også er andre forhindringer der skal overkommes.

En midtvejsevaluering d. 4. juni har resulteret i midlertidige konklusioner og anbefalinger til opnåelse af de oprindeligt tildigtede projektmål.
Indtil videre observerer man på vejledningens effekt, holdninger over for SKP på skolen, betydningen af LUU´s rolle og praktikpladskonsulenternes metoder.

I løbet af efterår 2012 er der fokus på en optimering af arbejdet med praktikmål og diverse værktøjer til interaktion med virksomhederne. Resultater se nedenfor.
     

 Det opsøgende arbejde
Nov. 12: Projektet har siden august 2012 opereret med to forskellige praktikpladskonsulenter til det opsøgende arbejde. Trods det er det ikke lykkedes at kunne indgå korte aftaler eller delaftaler. Til gengæld har man formået at indgå en række VFU-aftaler.

Ved at benytte 2 forskellige konsulenter, ønskede man at afdække, om konsulentens personlige fremtoning og fremgangsmåde kune gøre en forskel. Det må konkluderes, at dette ikke er tilfældet.

Projektet har foretaget en undersøgelse hos virksomhederne ang. brug af den nye model.
(Detaljer om undersøgelsen)

Resultaterne bevidner, at 53% af virksomhederne foretrækker den nuværende opbygning af autouddannelsen med sine traditionelle praktikperioder.
32% af virksomhederne angiver, at der er gode muligheder for at rekvirere en elev til korte aftaler, men 76% afviser helt en delaftale på 3-6 ugers varighed.
87% af virksomhederne er derimod positive overfor en VFU-aftale med efterfølgende restlære efter H6.

Download de samlede resultater her.
     

 Elevprofiler
Nov. 12: På EUC Syd er man begyndt at arbejde systematisk med "elevprofiler".

(formål)
Eleven indtaster først faktuelle oplysninger om skoleerfaringer, fritid, kørekort og ønsker til uddannelsen.
Dernæst supplerer eleven med en "egenbeskrivelse", som gerne skal give en arbejdsgiver lyst til at lære eleven at kende.

Download eksempel, der også indeholder vejledning til SKP-instruktør.
     

 Praktikmål i brug
Auto-SKP har benyttet projektets anledning til at optimere deres arbejde med praktikmål.
Praktikmålene er sat op i overskuelige skemaer for de ialt 7 praktikperioder. I hvert skema er der mulighed for afkrydsning af de enkelte mål på 5 niveauer:
  • 0. niveau – er en simpel registrering af, hvilke faglige temaer lærlingen ikke har arbejdet
  • 1. niveau – når det er nødvendigt, at lærlingen skal instrueres og følges af en erfaren
  • 2. niveau – når lærlingen på lige fod kan sættes til at udføre arbejdsopgaver i det
  • 3. niveau – når der er tillid til, at lærlingen på egen hånd kan sendes ud på en arbejdsopgave i det faglige tema og levere et arbejde i tilfredsstillende kvalitet
  • 4. niveau – når lærlingen selvstændigt kan planlægge, bestille materialer, vælge værktøj og komme med selvstændige opgaveløsninger m.m. til det faglige tema

Download skemaerne:
Praktikmål efter grundforløb       
Praktikmål efter H4  
Praktikmål efter H1 Praktikmål efter H5
Praktikmål efter H2
Praktikmål efter H6
Praktikmål efter H3


Ud fra praksisbeskrivelsen af praktikmål, vil projektet dernæst skitsere det flow, der skal være mellem praktik og skole.

     

 Evaluering af elevernes udvikling
Projektet har udviklet to værktøjer, der anvendes i anledning af samme formål:
Nov. 12: OBS indtil videre kun fremstillet til 1. praktikperiode, personvognsmekaniker. De videre praktikperioder er under udarbejdelse.
     

 Model for virksomhedsprofiler
(Model for virksomhedsprofil er under udarbejdelse og uploades snarest).

Idet projektet ønsker at arbejde med praksisrettede materialer, skal prodilen også være egnet til mestrene.
     

SKP-indhold