"Multifagligt og selvstyrende"
Projektet er en samproduktion mellem Skive Handelsskole og Skive Tekniske Skole.
Tømrer- og elektrikerelever vil i løbet af projektet samarbejde i et arbejdsfællesskab, hvor elever fra handelsskolen vil bidrage med styring af administration.

Sideløbende vil Skive HS optimere sin måde at organisere SKP på, ved at indføre selvstyrende arbejde i elevgrupper. Til dette formål gennemgår både instruktørerne og eleverne et kompetenceudviklingsforløb, som organisationseksperter fra Skive TS står for.

Organiseringsformen i selvstyrende grupper er et langsigtet tiltag for handelsskolens SKP. Den vil gavne elevernes oplæring og komme arbejdspladserne til gode, hvor man langt hen ad vejen drager nytte af teamorienterede medarbejdere.

Projektleder: SKP-ansvarlig Pia Bjærge pi@skivehs.dk

Læs også gerne mere om, hvordan skolepraktikken på Skive Handelsskole foregår, ud fra opgaver i simulerede praktikvirksomheder i det virtuelle system ´SIMU´.
     

 Aktivitetsplan
Projektet forløber fra april 2011 til november 2012.

Download samlet og detaljeret aktivitetsplan her (MS Word).
     

 Klargøring til samarbejdet mellem Skive HS og Skive TS
21. sept. 2011: Begge skoler koordinerer løbende med hinanden og forbereder hver for sig internt samarbejdet omkring deres fælles aktiviteter, samt at få sat struktur på STS-HS BYG´s opbygning.

På Skive Handelsskole
forbereder man sig på samarbejdet med Skive TS, ved at få organiseret eleverne i "selvstyrende grupper". Grupperne begynder at køre pr. 1. nov. 2011. Herefter skal eleverne selv forestå morgenmøderne og derigennem fordele arbejdsopgaverne.

Det er planlagt, at handelsskole-SKP´en kan sende elever til STS-HS BYG i løbet af november 2011, og det egentlige elevsamarbejde påbegyndes pr. 1/1-2012.

På Skive Tekniske Skole har man synliggjort rollefordelingen mellem Skive HS og egen SKP. 
Der er lavet udkast til, hvilke opgaver der skal løses som en del af skolens daglige drift. Projektteamet er ved planlægge opgaveudførelsen og elevfeedback. 

Der er nu udarbejdet skabeloner til styring af papirgangen i STS-HS BYG:
o Arbejdssedler med materialeforbrug og tidsforbrug
o Samarbejdsaftaler
o Fakturaer på forbrug

SKP´en har også fokus på elevernes forbrug af arbejdstøj og personlige værnemidler.
Kommunikation mellem instruktør og SKP-elever fra Skive HS forberedes, og der arbejdes med modstand mod forandring. 
Der ydes desuden en indsats for at oprette virksomhedsnetværk til elev-VFU og kontrol af opfyldelse af EMMA-kriterierne.
     

 Selvstyrende grupper på Skive HS (inkl. håndbog)
Forberedelsen til arbejdet i selvstyrende elevgrupper indebar, at  instruktørerne har optimeret deres kvalitetshåndbog med bl.a. funktions- og arbejdsbeskrivelser for eleverne. Der er udarbejdet et udkast for, hvordan eleverne opdeles i tværfaglige teams, ligesom procedurer for løbende evalueringer og trivselsmålinger er udarbejdet.

Elevernes faglige arbejde skal kvalitetssikres ved at eleverne lærer at arbejde med planlægning, mødestyring, fremtoningog konflikthåndtering.

SKP på Skive HS har haft et givtigt kursusforløb i selvstyrende grupper, afholdt ved AMU-underviser fra Skive TS. Kurset resulterede i beslutningen om at sætte fokus på mødestrukturen, planlægningen og regler/rammer  - "Teamets 5R":
 • Rammer: Lokalerne i Skolepraktik
 • Retning: Vi skal være sikre på, at vi vil og arbejder i samme retning
 • Roller i teamet skal helt klart afgrænses og beskrives af ledelsen
 • Regler: Beskrevet via elevernes praktikplaner, kompetenceskemaer, manualer, arbejdsplaner
 • Relationer: Bearbejdning af gruppens ønsker til relationer internt og til omverdenen

Håndbog i selvstyrende grupper
Maj 12: Skive HS har netop fremstillet en håndbog i opstart af selvstyrende grupper

     

 Elevengagement: Et SKP-elevcamp over 24 timer
Det fortsatte arbejde med de selvstyrende grupper har resulteret i et overordentligt højt elevengagement. Eleverne foreslog selv at gennemføre et 24-timers "camp", da man ønskede at finde tid til den faglige videreudvikling af SKP. Campen fandt sted d. 16. aug. 12 under pressens bevågenhed.

Resultater
Konkret resulterede campen i planlægning af arbejdet med nye tiltag:
•    Forsøg på at oprette ERFA-gruppe med andre SKP-elever
•    Arbejde med sponsorater og events
•    Hvordan råber vi erhvervslivet op?
•    Hvordan klargøres SIMU-virksomheder til fremlæggelse af måneds-/kvartals-/årsrapporter?
•    Udvikling af kvalitetshåndbog
•    Oprettelse af personaledatabase

Læs mere om formål og resultater.
Læs døgnprogrammet og den SKP-ansvarliges anbefalinger.

Status sept. 12:
Eleverne har sidenhen fået kontakt til andre SKP-skoler på det merkantile område og er i gang med at sende indbydelser ud til det første ERFA-møde for eleverne. Eleverne har derudover oprettet en Facebook-gruppe for SKP-elever på kontorlinjen på landsplan, som er blevet rigtig godt modtaget.
     

 SKP-virksomhed på tværs af to skoler
I januar 2012 kunne PraktikCentret på Skive Tekniske Skole (med elektriker- og tømrerlærlinge) hilse to SKP-elever fra Skive Handelsskole velkommen som deres nye arbejdskolleger på kontorsiden.

Den grundige forberedelse på Skive HS har sat de to kontorelever i stand til at arbejde selvstændigt og løse administrative opgaver for PraktikCentret. Derudover skulle nogle indkøringsvanskeligheder på Skive TS overvindes først, omkring information af personale og adgang til it-systemer. Men nu kører det!

Der er sørget for, at HS-eleverne kan referere til diverse instanser på teknisk skole: Projektleder (godkendelser), lager (kontorartikler), elevadministration (oplysninger om lærlingene) og SKP-instruktørerne (arbejdstøj, værktøj, m.m.).

Eleverne Vita og Betina
"Det at arbejde i PraktikCentret gør at man føler at man arbejder i den virkelige verden.
Der er ikke nogen der holder os i hånden herovre, og det giver os mulighed for at tage ansvar for egne handlinger. Vi har et tæt samarbejde med John og Bent fra tømrerafdelingen og Bent fra elektrikerafdelingen. De er behjælpelige alle sammen.
Og de får os til at føle os som en del af teamet."


"Vi sidder på kontoret og kan se ud på eleverne der arbejder i skolepraktikkens tømrerafdeling. Det er høflige unge mennesker. De kan også finde på at spørge os om forskellige ting. Det virker ikke som om de ser os som elever, men mere som en autoritet på kontoret. Der var en der omtalte os som ”vores kontordamer” i dag."


Nye perspektiver
De to skolepartnere planlægger at arrangere åbent hus i løbet af oktober. Lokalerne til tømrer og elektrikere skal nå at få den sidste finish og er ellers blevet meget velegnet.
Skive HS har fortsat 2 elever på TS tirsdag og onsdag i hver uge, hvor begge skoler nyder godt af samarbejdet. I løbet af efterår 2012 vil man sætte sig sammen og udvikle på nye tiltag og arbejdsopgaver til handelsskolens elever.
     

 Kvalitetssikring af de merkantile elevers arbejde på Skive TS
Det er en udfordring for Skive Handelsskole at kvalitetssikre kontorelevernes arbejde i PraktikCentret STS-HS BYG. Diverse procedurer sikrer den faglige kvalitet af elevernes indsats, elevernes trivsel og deres faglige progression.

Det er taget udgangspunkt i den administrative del af den merkantile uddannelse: ”Kontorassistent med specialet Administration". Udover salg, marketing, personale, økonomi og indkøb - har handelsskolen oprettet en administrationsafdeling i deres SIMU-virksomhed. Mens eleverne er i denne afdeling i SKP, er de tilknyttet teknisk skole 2 dage om ugen og 3 dage om ugen i SKP på handelsskolen.

 • Faglig forberedelse: Som et nyt område er der udarbejdet opgaver på handelsskolen til formålet, pt. mellem 20-25 beskrevne "ikke simulerede" opgaver. Arbejdsopgaverne er beskrevet via manualer og kompetenceskemaer. De arbejdsopgaver, der kommer til via STS-HS BYG, er i første omgang administrative opgaver. Men når eleverne kommer ind omkring økonomidelen på teknisk skole, vil de tilsvarende kompetencer også blive påført deres kompetenceskemaer.
 • Elevernes progression og trivsel: Derudover opererer SKP-instruktørerne med et skema, som eleverne skal udfylde. Eleverne skal tilkendegive, hvad de har fået ud af opholdet på PraktikCentret både fagligt, personligt og socialt. Download evalueringsskema.
 • Elevernes refleksion: Desuden bedes eleverne om at skrive dagbog om forløbet. Det følger instruktørerne løbende op på: Fx om arbejdsopgaverne er relevante for elevernes uddannelse, bl.a. ved at tjekke målene i deres praktikplan.
     

 Procedurer på teknisk skole
På Skive TS optimerer man løbende procedurerne.

Eleverne udarbejder arbejdssedler for deres daglige arbejde. På arbejdssedlerne registreres opgaverne, samt de materialer de forbruger på deres opgaver. Det er naturligvis en tilvaning for eleverne at skulle registrere forbrugt tid på denne meget kontante måde. Det har allerede bidraget til at give eleverne en meget klar fornemmelse af tid. Dvs. hvis ikke man ved arbejdsdagens slutning kan redegøre for 7,4 timers arbejde – ja, så har man et problem!

Download arbejdsseddel, til elevernes registrering af opgave, materiale og tid.


Eleverne tjekker selv op på materialer. Download eksempel på materialeliste for elektrikere.

Projektets instruktører på STS-HS BYG udarbejder sideløbende et arkiv over projektopgaver, der skal fungere som en ordrebog for ”virksomheden”. Ordrebogen skal sammenholdes med elevernes praktikmål på de uddannelser, som eleverne hver især går på.
Download eksempel elektriker, efter 1. hovedforløb.


På det overordnede plan er skolen på udkig efter særlige praktikfaciliteter til virksomheden og til eleverne. Det er tanken at STS-HS BYG skal trækkes væk fra den daglige drift til egne lokaler.
     

 Bedømmelsesskemaer
Marts 2012: I deres samarbejde på tværs af 2 skoler benytter handelsskolen og teknisk skole diverse bedømmelsesskemaer.
Skemaerne skal hjælpe til at vurdere diverse forhold:
Klik her for download af et samlet eksempel på en elektrikerelev.
     

 Teori & praksis i samspil
På Skive HS har man som del af projektet iværksat et systematisk samspil mellem hovedforløbets skoleperioder og SKP-perioderne, for at modvirke at eleverne følte sig mindre værd end elever med ordinære praktikaftaler, men kan med rette opleve en faglig stolthed.

Med udgangspunkt i praktikmålene, er der udarbejdet en årsplan om bl.a. hvilke faglige områder eleverne skal arbejde praktisk med, inden de påbegynder en ny skoleperiode. Fagstoffet, der arbejdes med er afhængigt af, hvilke skoleperioder eleverne skal på, og hvornår de ligger på året.
Download årsplan for placering af faglige områder.

Konkret har det indtil videre ført til, at SKP-eleverne med stort engagement bl.a. har arbejdet med SKP-virksomhedens mål og værdier, med markedsanalyse, markedsføringsplan og manualer til ISO-certificering. Derudover blev der sat fokus på skriftlig og mundtlig kommunikation hos eleverne.

Derudover kan man skoleinternt i medarbejderstaben konstatere en øget interesse i SKP med en gensidig faglig respekt.

Apr. 12: De 3 involverede faglærere konstaterer:
"Eleverne fra SKP har i de sidste skoleperioder ændret sig til det bedre. De er ikke længere ”bange” for at sige de kommer fra SKP, de viser større glæde til at lære noget, og virker også mere motiverede, de er også mere aktive i timerne. Der kan selvfølgeligt stadig være enkelte ”meget stille” elever, der ikke rigtig byder ind i undervisningen.
Udover det, er der også kommet en bedre kemi mellem eleverne udefra og SKP eleverne."

Maj 12: HG underviser Egon Andersen er ualmindelig godt tilfreds. Han tilkendegiver, at han får motiverede og engagerede elever der er fokuseret på at lære noget og være aktive på skoleperioderne.

Øget karaktergennemsnit fra 4,88 til 9,36
Det målrettede arbejde har resulteret i en markant stigning af SKP-elevernes karakterer i skoleperioderne:
Fra 4,88 til 7,00. Ved næste skoleperiode blev gennemsnittet øget endnu engang til 8,05, hvor det eneste 12-tal blandt de 32 elever i skoleperioden blev opnået af en elev fra SKP.
4. skoleperiode (præsentationsteknik) resulterede i et karaktergennemsnit på 9,36 (11 x 10-taller og 3 x 7-taller).


     

 Trivselsundersøgelser & fraværsmålinger
Øget elevtrivsel på Skive HS
Dec. 11: Skive HS har gennemført en trivselsundersøgelse blandt SKP-eleverne - med overbevisende resultater! Download her. På trods af hovedsagelig meget høj eller høj tilfredshed, er der på baggrund af trivselsundersøgelsen udpeget indsatsområder. For man kan altid blive bedre.

Apr. 12: Anden trivselsundersøgelse er netop gennemført. Download her.
Tilfredsheden med de fokuspunkter, skolen udvalgte at arbejde med, er flyttet mærkbart. Efter arbejdet i selvstyrende grupper, konkluderer Skive HS, at ved 94% af besvarelserne scorer SKP højere under ”helt enig”. I ”delvis uenig” kolonnen, har procentbesvarelserne flyttet sig til det positive i 58% af besvarelserne.
Skolen arbejder fortsat med forbedringer. Resultaterne viser, at det især er SIMU´s indkøbsafdeling, der skal have øget tilfredshed, og de SKP-ansvalige vil snarest tage fat i eleverne for at kunne definere nye indsatsområder.

Faldet fravær
Ligeledes har Skive HS målt på elevernes fravær:
 • Elevfraværet fra sep. – dec. 2011 var i gennemsnit pr. elev 18,14%
 • Elevfraværet fra jan. – apr. 2012 var i gennemsnit pr. elev 13,48%  - et fald i det gennemsnitlige sygefravær pr. elev på 26%!

     

 Netværksdannelse med erhvervslivet
Maj 2012: I projektet indgår netværksdannelse mellem erhvervsliv og SKP på Skive HS, for at ajourføre den faglige viden i SKP. I jan. 2012 var 12 virksomheder blevet valgt ud til dette formål, ud fra forskellige kriterier: Der skulle være muligheder for SKP-instruktørerne for at få den bedste og nyeste faglige know how, typisk fra store og veletablerede virksomheder. Man supplerede med små virksomheder, samt virksomheder i elevernes nærområder.

  Virksomhederne er blevet besøgt af SKP-instruktørerne, som har indsamlet inspiration og know how omkring følgende områder:

  • Udvikling af nye arbejdsopgaver for elever ansat i receptionen
  • Skematisering af ansættelsesprocedurer
  • Udvikling af Code of Care
  • TUS-samtaler (Teamudviklingssamtaler)
  • Videreudvikling af regnskab for; Imageregnskab, Socialregnskab, Ledelsesregnskab, Dialogregnskab, Trivselsregnskab, Balanceregnskab, Jobudviklingsregnskab og Stressregnskab
  • Markedsføringshåndbog
  • Videreudvikling af afdeling for E-handel

  I forbindelse med besøgene benyttede instruktørerne et skema for virksomhedens bedømmelse af SKP .

  Virksomhederne ville gerne dele deres viden, imens afsæt af elever var begrænset til to elever i VFU-forløb. I denne sammenhæng har man udviklet et skema til elevens bedømmelse af praktikvirksomheden.

       

   Presse - præsentationer - infomaterialer
  Jan. 13, Skive & Midt & Vestjylland "Politibetjent går til nyt fag via skolepraktik"
  Om én af de elever der har fået en solid faglig praktikuddannelse i SKP, som har ført til et godt job ud på arbejdsmarkedet.  20. aug. 12, Skive Folkeblad "Plejer er død hos skolepraktikeleverne"
  Artiklen beskriver Skive HS´ elevcamp og baggrunden for den idéudvikling, der fandt sted i løbet af de 24 timer.
  Artiklen "80 unge skal i skolepraktik i Skive", 28. aug. 12, beretter om SKP som et godt alternativ og påskønnet supplement til branchernes udbud af elevpladser.


  Info om Skive Handelsskoles SKP er tilgængelig direkte fra forsiden af skolens hjemmeside, 2012. Her kan man downloade 4 brochurer - om SKP generelt og de forskellige SKP-uddannelser.

      


   10. maj 12, Fredericia: Præsentationer på ERFA-møde for ko
   ntoruddannelserne, med 31 SKP-ledere/medarbejdere inden for 11 SKP-ordninger. Skive HS fik interesserede tilbagemeldinger på sit succesrige koncept omkring selvstyrende grupper og samspil teori/praksis.

   24. april 12: Programm
   et ´Kvalitet i skolepraktikken´ mødte fin interesse, da det blev præsenteret på Danske Erhvervsskolers årsmøde via MBU og tre eksempelprojekter, heriblandt Skive HS/TS´ projekt "Multifagligt og selvstyrende". Download præsentation.

   9
   . marts 12, indslag i Net-TV "Nyt liv til Det Røde Klubhus"
   mrerelever fra Skive Tekniske Skoles SKP-ordning har i samarbejde med tre frivillige "gamle" tømrermestre bidraget til restaurering af det mere end 100 år gamle klubhus.

   Aktiviteten er del af SKP-virksomheden "STS-HS BYG".   Nov. 2011: Netop offentliggjort omtale af projektet på emu: "Kontorelever og håndværkerelever i fælles skolepraktik" med udførlig beskrivelse af det fælles projekt. I artiklen indgår også videofilm, hvor projektleder Pia Bjærge bl.a. redegør for projektets 4 elementer:
   •     Dannelse af selvstyrende grupper
   •     Kobling mellem teori og praksis
   •     Virksomheden "STS-HS BYG"
   •     Netværksdannelse.

   Nov. 2011: Skive Handelsskoles egen avis har også omtalt projektet i "Nyt fra Skive Handelsskole". Avisen bliver husstandsomdelt til 35.000 husstande.
   Download artiklen (pdf, 2 MB).
        

   SKP-indhold