"De gode skolepraktikopgaver"
Dette projekt er en co-produktion mellem projekter fra UC Holstebro og Herningsholm.

Det fælles projekt omhandler fremstilling af opgavesæt til brug i skolepraktikken, under inddragelse af lokale virksomheder. Der vil blive produceret en drejebog for samarbejde med virksomheder.


”De gode skolepraktikopgaver” er to projekter, som hænger tæt sammen.

Herningsholm og Ringkøbing-Skjern arbejder med at omsætte praktikmålene i uddannelsesordningerne til faglige discipliner, som eleverne skal arbejde med i praktikperioderne. Det foregår i praksis ved at udtage tre af de uddannelser, hvor vi har skolepraktik – frisør, mediegrafiker og automekaniker. Målet med arbejdet er at finde en procedure for at få omskrevet de førnævnte mål til praktiske opgaver. I forbindelse med dette arbejde, deltager en repræsentant fra Uddannelsescenter Holstebro i vore fællesmøder, da Holstebro også arbejder med skolepraktikopgaverne i praktikperioderne.

UC Holstebro har i sit projekt hovedvægten på en afklaring af, hvilke opgaver, som skolerne bedst kan tage sig af og hvilke opgaver, som virksomheder – i forbindelse med praktikperioderne – bedre end skolerne kan påtage sig. Målet med Holstebros projekt er endvidere at skabe et netværk af virksomheder, som kan og vil påtage sig de opgaver, som med fordel kan klares i virksomhederne.
     

 Aktører
Involverede SKP-ordninger, inklusive LUU for hver uddannelse:

 Uddannelsescenter Holstebro Herningsholm Erhvervsskole
Uddannelsescenter Ringkøbing - Skjern
 
 • Automekaniker
 • Bygningsmaler
 • Tømrer
 • Lager- og logistikoperatør
 • Ernæringsassistent
 • Detailslagter
 • Gastronom
Samarbejde med 3 virksomheder per uddannelse.
 • Mediegrafiker
 • Automekaniker
 • Frisør

     

 Okt. 11: Aktuelle aktiviteter i Vestjyllandgruppen
Herningsholm/Ringkøbing-Skjern gruppe
I forbindelse med de første møder i denne gruppe blev det meget hurtigt klart, at den oprindelige projekttanke, hvor der med udgangspunkt i uddannelsens praktikmål (beskrevet i uddannelsesordningen) skulle beskrives fagdiscipliner og derfra opgaver, som skolepraktikanterne skulle arbejde med i praktikperioderne, at det er en mere kompleks opgave, end blot at tage fat i praktikmålene.

I forbindelse med de nye ændringer af indgangsbekendtgørelserne er uddannelsesordningerne blevet revideret. I flere tilfælde er praktikmålene blevet reduceret ganske meget i omfang og samme forbindelse er mange af de kompetencemål, som tidligere er beskrevet enten bortfaldet eller omskrevet, så beskrivelsen nu er mere overordnet. Dermed er entydigheden i stort omfang forsvundet, og muligheden for at beskrive/finde de gode opgaver alene ud fra praktikmålene er i højere grad også væk.

Samtidig er vi blevet meget bevidste om, at flere forhold skal tages i betragtning, når de gode opgaver skal findes. For ikke alene skal vi (skolerne) forholde os til praktikmålene i praktikperioderne – vi skal også tage med i betragtning de ting, som eleverne har lært på det (de) foregående skoleophold samt det, der skal foregå på det kommende ophold. Så ud over uddannelsesordningen skal også uddannelsesbekendtgørelse, lokal undervisningsplan og ikke mindst det billede, som vi har af den færdiguddannede elev, tages med i betragtning.

Disse forhold har dannet baggrunden for de arbejdsopgaver, som de tre uddannelsesområder (frisør, mediegrafiker og automekaniker) arbejder med. Hvert af de tre områder er nu et stykke inde i arbejdet med at afdække de faglige kernekompetencer og fagdiscipliner, som skal danne baggrund for udvælgelsen af opgaver.

Når de forskellige praktikperioders opgaver er fastlagt, vil der samtidig blive udarbejdet evaluerings­materiale, som kan være med til at sikre, at eleverne når at arbejde med alle de emner, der skal arbejdes med i den enkelte praktikperiode.

UC Holstebro
Vi måtte ved projektets opstart erkende, at vi på skolen manglede up to date infomateriale angående skolepraktikken. Dette har vi nu udarbejdet, så vi har en brochure, der grundigt orienterer om skolepraktik før eleverne vælger - download her.
Dernæst er der til hvert uddannelsesområde udarbejdet en ”velkommen” brochure, hvor eleven bydes velkommen som ansat og med orientering af de vigtigste ansættelsesmæssige forhold: eksempel bygningsmaler.

Den interne projektleder har deltaget i møder ang. arbejdet med skolepraktikmålene og omsætning til opgaver med Herning/Skjern, for senere at fortsætte dette arbejde på UCH.

På fælles møde har vi erfaringsudvekslet, især angående det gode virksomhedssamarbejde. Vi har gennemgået og diskuteret praktikmål og opfyldelse heraf. Som et følge deraf har vi:

 • Afholdt kursus i Elevplan for SKP-instruktører. Fokus var afvingning af praktikmål og anvendelse af elevplan som et værktøj til at håndtere kommunikationen og aftaler mellem elev/skole/virksomhed.
 • aftalt med Stig Guldberg fra Metrophol/NCE at han kommer med oplæg på ”virksomhedsdagen”. Indbydelse til virksomhederne sendes ud i god tid. Vi skal have detailplanlagt dagen.
 • besluttet på ledermødet at gennemføre en elevtrivselsundersøgelse (ud fra det nyudviklede skema) blandt SKP-eleverne inden jul, da det vil kunne give os vigtige oplysninger til kvalificering af skolepraktikken.
     

 Dialog mellem virksomheder og SKP-instruktører
Godt 30 repræsentanter fra LUU, praktikvirksomheder og skolepraktikordninger mødtes for at drøfte kvaliteten i SKP.

Men diskuterede generelle problemstillinger, men også de konkrete muligheder, som brancherne kunne se for skolepraktikken.
     

 Praktikmål i brug
Feb. 2012: Herningsholm og Skjern/Ringkøbing arbejder løbende på en specificering af praktikmål med omsætning til konkrete opgaver.

Download udførlig procesbeskrivelse og vejledning, udarbejdet af lokal projektleder Ove Kviesgaard, Ringkøbing/Skjerrn, maj 2012.

Personvognsmekaniker trin 1, download og tilpas til brug på egen skole:

I første omgang afprøves en 2-trins taksonomi ved bedømmelse af praktikmål, da man vil gøre evalueringen så simpel som muligt for eleverne. Viser det sig på sigt at være for lidt, kan man bygge på senere hen. Der består mulighed for at trindele, således at der bruges 4 taksonomier på trin 2 af uddannelsen.

Personvognsmekaniker trin 2, download og tilpas til brug på egen skole:

OBS fagmål 4 er opdateret pr. 15. juni 12!

Opgaver til mekanikeruddannelsen

Ifølge aftale med LUU, har SKP lov til at modtage opgaver fra skolen og skolens medarbejdere som kunder. Dermed har SKP´en på den ene side mange spændende og praksisnære opgaver. På den anden side kan instruktøren kun disponere få dage ad gangen. Derfor haves såkaldte "skuffeopgaver", som eleverne udfører, når der mangler ordinære praksisopgaver.
Download eksempel på skuffeopgave (bremser).

Smedeuddannelsen

Ringkøbing/Skjern har konkretiseret praktikmålene til brug i deres praksis.
Download de "oversatte" praktikmål, der er periodiseret til mål mellem de enkelte hovedforløbsperioder. Når lærlingen arbejder med de forskellige funktioner/arbejdsopgaver på et værksted, kommer der flere praktikmål i spil i hver praktikperiode.

Gastronomuddannelsen

UC Holstebro udleverer en samlet "skolepraktikhåndbog" til gastronomeleverne i SKP. Håndbogen indeholder:

 • fakta, adfærd og regler i SKP
 • spørgsmål til eleven og samtaleark
 • oplysninger om VFU
 • evalueringsskema for virksomhedspraktik
 • opgaver med praktikmål for alle praktikperioder
 • udspecificering af praktikmål på de enkelte praktikvirksomheder

Til info

Hovedbekendtgørelsen (2007, § 29) anbefaler 3, hhv. 4 trin som "præstationsstandarder".
Beskrivelsen er omsat til en mere simpel forståelse i TrænerGuide.

     

 Elevplan til SKP-formål
UC Holstebro inddrager konsekvent Elevplan som et værktøj til registrering af SKP-opgaver og progression i elevernes kompetencer.

15. marts 2012: Skolen har netop fremstillet en målrettet vejledning til deres instruktører med følgende indhold:
 • Oprettelse af lokalt fag til brug for skemaregisteringen
 • Opgaver i EASY-A
 • Skolepraktik eleverne i elevplan – daglig brug (elevlister, praktikmål, m.m.)

Klik her for download.
Kontakt Elevplan superbruger Jan Emtkjær Jensen for spørgsmål / kommentarer.

     

 "Ordrebank"
For at eleverne kan arbejde med meningsfulde opgaver, modtager SKP-ordningerne opgaver internt fra skolen, samt fra eksterne kunder. Begge typer opgaver er godkendt af de repsktive lokale uddannelsesudvalg.

For at kvalitetssikre og systematisere procedurerne, har UC Holstebro udviklet en blanket.
Ordren afgives på blanketten, som alle skolens medarbejdere har adgang til via Intranettet.
 
Senere vil der blive åbnet for eksterne kunder, der ligeledes kan lægge afgrænsede opgaver ind i ordrebanken.

For nuværende håndteres bestillingerne som simple tekstdokumenter. En yderligere digitalisering til online håndtering overvejes.
     

SKP-indhold