FAQ - hyppigt stillede spørgsmål

Spørgsmål

"Hvordan kan jeg bruge Elevplan til skolepraktikken?"

 Svar
UNI-C

Download manual om Elevplans funktioner for skolepraktikken. Desuden udvikler Elevplan videre på funktioner for SKP, med forventet lancering i forår 2012. Kommende kurser for SKP-instruktører hhv. skolernes superbrugere i Elevplan, vil blive annonceret her www.elevplankurser.dk

 Spørgsmål

"Hvordan er eleverne forsikret, imens de befinder sig på "ude-opgaver" i deres skolepraktikperiode?" 

 Svar MBU

Se MBU´s hjemmeside om forsikringsforhold. Uddybende information er under udarbejdelse.

 Spørgsmål "Må skolen betegne sine SKP-elever som "ansatte"?"
 Svar MBU, 25.03.12
Nej! - Se vejledningsbrev fra MBU.
 Spørgsmål "Må erhvervsskolen sætte ”adgangskrav” for SKP, fx i form af at have bestået grundforløbsprøven med 4?"
 Svar MBU, 30.03.12 Nej, der kan ikke fastsættes regler for elevernes faglige niveau udover hovedbekendtgørelsens § 106, stk. 1, der foreskriver, at elever med bevis for gennemført adgangsgivende grundforløb kan, hvis betingelserne er opfyldt, optages til skolepraktik, hvis uddannelsen udbydes med skolepraktik, efter at grundforløbet er gennemført, dog tidligst til begyndelse ved udløbet af den i lovens § 66 a, stk. 1, angivne frist (karenstiden).

En elev kan godt gennemføre et grundforløb uden at have bestået grundforløbsprøven, fordi grundforløbsskolen foretage en vurdering af elevens kvalifikationer ved afslutningen af grundforløbet, og det er denne vurdering, der lægger til grund for udstedelsen af beviset, jf. hovedbekendtgørelsens § 62, stk. 1.

Skolen skal ved optagelsen til skolepraktik foretage en vurdering af, om eleven er egnet til at gennemføre den ønskede uddannelse, og om eleven efter gennemført uddannelse efterfølgende vil kunne fungere på arbejdsmarkedet, jf. hovedbekendtgørelsens § 107, stk. 1. Hvis skolen efter en konkret vurdering finder, at eleven ikke kan dette, kan eleven ikke optages til skolepraktik. Skolen må dog ikke lave selvstændige regler, som fx et karakterkrav fra grundforløbet eller andre adgangskrav. Det skal være en konkret vurdering af den enkelte elevs egenskaber. Eleven kan inden for en uge klage over denne afgørelse til det faglige udvalg, jf. lovens § 66 j, stk. 2, hvorfor skolen skal give eleven klagevejledning.
 Spørgsmål "Kan Elevplan indrette et fortroligt rum til dialog mellem grundforløbslærere / kontaktlærere og SKP-ansvarlig / SKP-instruktører?"
 Svar UNI-C, 29.04.12
Elevplan vil ikke indføre faciliteter, hvor en medarbejder kan skrive noget om en elev som eleven ikke selv kan se. Det er princippet i Elevplan af hensyn til persondataloven.
 Spørgsmål "Må SKP-instruktøren" på en virksomheds ønske henvise etnisk danske elever fremfor elever med anden etnisk herkomst?"
 Svar MBU
Nej! - Det er diskrimination og dermed ulovligt. For yderligere argumentation, download Undervisningsministeriums brev til skolernes betyrelser, 25. juni 2008.
 Spørgsmål  I forbindelse med praktikpladscenter drift: "Må skolen overtage administration af elevens aflønning i en virksomhed, og derefter fakturere virksomheden?"
 Svar MBU
Erhvervsskolerne har til formål at drive undervisningsvirksomhed. Det falder ikke indenfor erhvervsskolernes formål at drive administrationsselskab for praktikvirksomheder, der indgår uddannelsesaftale med EUD-elever. Det er ikke muligt for en erhvervsskole at foretage eller sælge forvaltning af EUD-elevers forhold, herunder fx lønudbetaling samt registrering af ferie og sygdom. Se også MBU´s vejledningsbrev af d. 20. marts 2012.
Spørgsmål aug. 12
"Må elever blive ansat i korte aftaler / delaftaler på egen skole i andre afdelinger?"
 Svar MBU
Ja. En erhvervsskole kan godt ansætte en erhvervsuddannelseselev, skolen kan også godt ansætte en elev, som er optaget til skolepraktik på erhvervsskolen. Dette forudsætter, at ansættelsen sker ved brug af en uddannelsesaftale, der indgås efter reglerne herom. Ansættelse af elever på en erhvervsskole forudsætter også, at skolen udbetaler løn til eleven under ansættelsen, og at skolen er godkendt som praktikvirksomhed indenfor uddannelsen af det faglige udvalg (MBU vejledningsbrev, 20.03.12).
Spørgsmål aug. 12  "Skal elever i korte aftaler være aktivt søgende?"
 Svar MBU Eleverne skal være aktiv søgende, også under en kort uddannelsesaftale. Eleven er dog naturligvis ikke forpligtiget til at tage imod en aftale, som bryder ind i den korte aftale, hvorfor eleven kan sige nej til at starte med det samme, men ikke til en uddannelsesaftale, som først starter, når den nuværende korte aftale er udløbet.
 Spørgsmål aug. 12 "Må skolen godkende specialiserede virksomheder for enkelte elever i korte praktikforløb?"
 Svar MBU  Ja, se erhvervsuddannelsesloven, § 31.3:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135656
Indhent yderligere information i tvivlsspørgsmål.
 Spørgsmål aug. 12 "Er skolen forpligtiget til at yde social, personlig eller psykologisk rådgivning til de elever, der har behov for det -  også i hovedforløbet (inkl. SKP)?"
 Svar MBU Ja, se hovedbekendtgørelse, 2007, § 53:
Skolen skal stille kontaktlærere og mentorer til rådighed for de elever, der har behov for støtte og vejledning fra sådanne kontaktpersoner for at kunne gennemføre et påbegyndt uddannelsesforløb. Skolen fastsætter rammer for kontaktlærernes og mentorernes virksomhed.
Skolen skal sikre, at de elever, der har behov herfor, tilbydes social, personlig eller psykologisk rådgivning. Skolen fastsætter rammerne for denne rådgivning.
     

links, FAQ, pr